1. KK01: Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 23.11.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Tervishoiuteenus: Teenused kokku (HC.1-HC.7), AKTIIVRAVI (HC.1), ..Hospitaliseeritud patsientide ravi (HC.1.1), ..Päevaravi (HC.1.2), ..., ..Tervishoiu finantseerimise administreerimine (HC.7.2) (43)
  3. Rahastamismudel: Rahastamismudelid kokku (HF.1-HF.4), AVALIKU SEKTORI RAHASTAMISMUDELID (HF.1), ..Avalik sektor, v.a Eesti Haigekassa (HF.1.1), ....Keskvalitsuse rahastamine (HF.1.1.1), ..., VÄLISMAAILMA RAHASTAMINE (HF.4) (12)


 2. KK02: Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 23.11.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Teenuse pakkuja: Teenusepakkujad kokku (HP.1-HP.9), HAIGLAD (HP.1), ..Haiglad (v.a erihaiglad) (HP.1.1), ....Piirkondlikud haiglad (HP.1.1.1), ..., MITTERESIDENDIST TERVISHOIUASUTUSED (HP.9) (38)
  3. Rahastamismudel: Rahastamismudelid kokku (HF.1-HF.4), AVALIKU SEKTORI RAHASTAMISMUDELID (HF.1), ..Avalik sektor, v.a Eesti Haigekassa (HF.1.1), ....Keskvalitsuse rahastamine (HF.1.1.1), ..., VÄLISMAAILMA RAHASTAMINE (HF.4) (12)


 3. KK03: Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 23.11.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Tervishoiuteenus: Teenused kokku (HC.1-HC.7), AKTIIVRAVI (HC.1), ..Hospitaliseeritud patsientide ravi (HC.1.1), ..Päevaravi (HC.1.2), ..., ..Tervishoiu finantseerimise administreerimine (HC.7.2) (43)
  3. Teenuse pakkuja: Teenusepakkujad kokku (HP.1-HP.9), HAIGLAD (HP.1), ..Haiglad (v.a erihaiglad) (HP.1.1), ....Piirkondlikud haiglad (HP.1.1.1), ..., MITTERESIDENDIST TERVISHOIUASUTUSED (HP.9) (38)


 4. KK04: Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta

  Muudetud: 23.11.2022

  1. Näitaja: Tervishoiukulud ühe inimese kohta, eurot, ..avaliku sektori tervishoiukulud ühe inimese kohta, eurot, ..leibkondade tervishoiukulud ühe inimese kohta, eurot, (3)
  2. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)


 5. KK05: Tervishoiukulude näitajad

  Muudetud: 23.11.2022

  1. Näitaja: Tervishoiukulude osatähtsus SKP-st, %, Tervishoiukulud püsivhindades (baasaasta 2000), tuhat eurot, Tervishoiukulud püsivhindades (baasaasta 2010), tuhat eurot, Tervishoiukulud püsivhindades (baasaasta 2015), tuhat eurot, ..., Välismaailma tervishoiukulude rahastuse osatähtsus SKP-st, % (27)
  2. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)


 6. KK06: Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 23.11.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Rahastamismudel: Rahastamismudelid kokku (HF.1-HF.4), AVALIKU SEKTORI RAHASTAMISMUDELID (HF.1), ..Avalik sektor, v.a Eesti Haigekassa (HF.1.1), ....Keskvalitsuse rahastamine (HF.1.1.1), ..., VÄLISMAAILMA RAHASTAMINE (HF.4) (12)
  3. Rahastamisallikas: Rahastamisallikad kokku (FS.1-FS.7), Tulud riigieelarvest (FS.1), ..Riigisisesed siirded ja eraldised (FS.1.1), ..Eelarvelised siirded erirühmade nimel (FS.1.2), ..., ..Otsene rahaline välisabi (FS.7.1) (15)


 7. KK07: Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 29.04.2022

  1. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2020 (9)
  2. Põhivara investeeringud: Investeeringud kokku (HK.1.1), Hooned ja rajatised (HK.1.1.1), Masinad ja seadmed (HK.1.1.2), Immateriaalne põhivara (HK.1.1.3), (4)
  3. Teenuse pakkuja: Eesti teenusepakkujad kokku (HP.1-HP.8), Haiglad (HP.1), Õendusabi- ja hoolekandeasutused (HP.2), Ambulatoorsed tervishoiuasutused (HP.3), ..., Muud tegevusharud (HP.8) (9)


 8. KK10: Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate järgi (tuhat eurot) (1999-2002)

  Muudetud: 28.10.2013

  1. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, (4)
  2. Tervishoiuteenuse pakkuja (ICHA): Tervishoiu jooksvad kulud kokku (HP.1-10), Haiglad (HP.1), ..Üldhaiglad (HP.1.1), ..Vaimse tervise ja psühhoaktiivsete ainetega seotud haiglad (HP.1.2), ..., Eraisikud (HP.10) (41)
  3. Finantseerimise allikas (ICHA): Kõik finantseerimise allikad kokku (HF.1-3), Üldvalitsus (HF.1), ..Üldvalitsus (v.a haigekassa) (HF.1.1), ....Keskvalitsus (HF.1.1.1), ..., Välismaailm (HF.3) (12)


 9. KK11: Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate järgi (tuhat eurot) (1999-2002)

  Muudetud: 28.10.2013

  1. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, (4)
  2. Teenus (ICHA): Tervishoiu jooksvad kulud kokku (HC.1-7), Raviteenused (HC.1), ..Hospitaliseeritud patsientide ravi (HC.1.1), ..Päevapatsientide ravi (HC.1.2), ..., ..Erakindlustus (HC.7.2) (47)
  3. Teenuse pakkujad (ICHA): Tervishoiu jooksvad kulud kokku (HP.1-10), Haiglad (HP.1), ..Üldhaiglad (HP.1.1), ..Vaimse tervise ja psühhoaktiivsete ainetega seotud haiglad (HP.1.2), ..., Eraisikud (HP.10) (41)


 10. KK12: Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate järgi (tuhat eurot) (1999-2002)

  Muudetud: 28.10.2013

  1. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, (4)
  2. Tervishoiu teenus (ICHA): Tervishoiu kogukulud kokku (HC.1-R1), Tervishoiu jooksvad kulud kokku (HC.1-7), Raviteenused (HC.1), ..Hospitaliseeritud patsientide ravi (HC.1.1), ..., ..Tervishoiuga seotud rahaliste hüvitiste süsteemi administreerimine ja hüvitiste maksmine (HC.R.7) (56)
  3. Finantseerimise allikas (ICHA): Kõik finantseerimise allikad kokku (HF.1-3), Üldvalitsus (HF.1), ..Üldvalitsus (v.a haigekassa) (HF.1.1), ....Keskvalitsus (HF.1.1.1), ..., Välismaailm (HF.3) (12)


 11. KK20: Tervishoiu kogukulude näitajad (1999-2002)

  Muudetud: 28.10.2013

  1. Näitaja: Tervishoiu kogukulud püsivhindades*, miljonit eurot, Tervishoiu kogukulud jooksevhindades, miljonit eurot, Sotsiaalministeeriumi tervishoiu kogukulud, miljonit eurot, Tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st, %, ..., Välismaailma tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st, % (28)
  2. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, (4)


 12. KK21: Tervishoiu kogukulude per capita näitajad (1999-2002)

  Muudetud: 19.03.2014

  1. Näitaja: Tervishoiu kogukulud per capita, kr, Tervishoiu kogukulud per capita, eur, Tervishoiu kogukulud per capita, USA dollar, Tervishoiu kogukulud per capita, rahvusvaheline dollar, ..., Leibkondade tervishoiu kogukulud per capita, eur (8)
  2. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, (4)