Tervisestatistika sõnastik

Health statistics glossary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   X   Y   Z

Eesti keeles

In English


A

Aastakeskmine rahvaarv — pool elanike aasta alguse ja lõpu arvu summast. Kasutatakse kordajate arvutamiseks Average annual population — half the sum number of the population at the beginning and the end of the year. This index is used to calculate rates.
Abordimäär — indutseeritud abortide arv elussündide kohta aastas. Aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv jagatakse elussündide arvuga ja korrutatakse 100-ga
Abortion ratio — the annual number of induced abortions per 100 live births. The annual number of induced abortions is divided by the number of live births and multiplied by 100
Abort — raseduse katkemine või katkestamine. Abortion — termination (spontaneous or induced) of pregnancy before the fetus can survive outside the uterus.
Abortiivsuse vanuskordaja — aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv mingis vanuserühmas naistel jagatud naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga Age-specific induced abortion rate — the annual number of induced abortions among women in a specific age group per 1000 women using the mid-year female population estimates in the same age group
Abortiivsuskordaja — aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv jagatud fertiilses eas (15–49 aastat) naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga
Abortion rate — the annual number of induced abortions divided by the mid-year female population estimates (women aged 15–49 years), multiplied by 1000
Aferees — vere tagastamine doonorile pärast vererakkude või plasma eraldamist Apheresis — blood restitution to a donor after detaching blood cells or plasma from it.
Afereesiprotseduur — spetsiaalse seadmega vajalike vererakkude või plasma eraldamine verest vereloovutamise käigus, mille korral ülejääv osa verest viiakse doonori vereringesse tagasi Apheresis procedure — a medical technology in which the blood of a donor is passed through a machine that separates out only one particular constituent and returns the remainder of blood to the donors' circulation.
Aktiivne tuberkuloos — tuberkuloosi juht, kui raviarst on diagnoosinud tuberkuloosi mistahes vormi ja alustanud ravijuhendi kohast ravikuuri Active tuberculosis — a case of tuberculosis is defined as a patient in whom the treating physician has diagnosed any form of tuberculosis and initiated a course of therapy according to treatment guidelines.
Aktiivravivoodid ehk lühiravivoodid — ravivoodid haiglas, välja arvatud iseseisva statsionaarse õendusabi-, psühhiaatria- ja tuberkuloosivoodid Hospital bed specialty: (1) curative (acute) care beds (also short-term care beds) — intensive care; surgical; dermatological and venerological; infectious diseases, neurological; otorhinolaryngological; radiological; ophtalmological; obstetrics and gynaecology; rehabilitation; therapeutic beds. According to OECD methodology, the average length of stay in curative care beds is up to 18 days.
Akumuleeritud kulum — põhivara juba kuluna kajastatud (amortiseeritud) amortiseeritav osa (vara soetusmaksumus miinus tema lõppväärtus) Accumulated amortization/depreciation — the cumulative depreciation of an asset up to a single point in its life. Regardless of the method used to calculate it, the depreciation of an asset during a single period is added to the previous period's accumulated depreciation to get the current accumulated depreciation. For intangible assets the term amortization and for tangible assets – depreciation are in use
Aktiivravihaigla — üldnimetus regionaalhaiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate, erihaiglate ja taastusravihaiglate kohta Acute care hospital — general term in Estonia for six types of hospitals: regional, central, general, local, special and rehabilitation hospitals
Algandmed — korrigeeritud ja/või imputeeritud andmed statistilise üksuse kohta. Vrdl toorandmed Initial data — statistical units' adjusted and/or imputed data. Compare with "row data"
Ambulatoorne operatsioon hambaravis — kirurgiline protseduur hammastele ja igemetele (v.a hamba eemaldamine), mida teostatakse ambulatoorse vastuvõtu ajal. Siia alla ei kuulu hambaeemaldamine ilma lõikuseta. Outpatient operation in dental care — a surgical procedure to teeth and gums that is done during an outpatient visit. Does not include tooth extraction without surgery.
Ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi — mittestatsionaarne tervishoiuteenus, mille korral patsiendi visiit tervishoiuasutusse on piiratud mõne tunniga ja ei ole vajalik ööpäevaringne haiglas viibimine Health care service (1) Outpatient health care service, or outpatient care — outpatient health care service, when a patient's visit to a health care institution is confined to a few hours and accommodation overnight in an inpatient facility is not needed.
Ambulatoorne vastuvõtt — patsiendi ja tervishoiuspetsialisti kohtumine kokkulepitud ajal ja viisil, kas tervishoiuteenuse osutaja juures või turvalist IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) lahendust kasutades Outpatient visit — meeting between the patient and the healthcare specialist at the agreed time and in the manner, either at the healthcare provider or using a secure ICT (information and communication technology) solution
Ambulatoorselt konsulteeritud isik ehk ambulatoorne patsient — ambulatoorselt ravitud või konsulteeritud isik. Konsulteeritud isikute koguarvus sisalduvad nii haiguse esmasjuhuga kui ka korduvravi saanud patsiendid Outpatient consultation — outpatient health care service for medical care or consultation. Total number of consulted patients includes new cases and re-treatment patients.
Amet — kindlate tööülesannete ja vastutusega tööalane tasustatav tegevus Occupation — a specific set of tasks and responsibilities in the organisation for specific work that is paid for
Ametiala — ehk ametirühm, mille moodustavad sarnased ametid. Konkreetne tööülesannete ja vastutuse kogum organisatsioonis või asutuses teatud töö tegemiseks. Group of occupation — a set of similar occupations
Ametikoht — palgaline (tasustatav) töökoht Job — a paid position of employment
Andmed — formaliseeritud kujul taastõlgendatava esitusena informatsioon (teave), mis sobib edastuseks, tõlgenduseks või töötluseks (allikas: Infotehnoloogia standard EVS-ISO/IEC 2382-1:1993 "Infotehnoloogia. Sõnastik") Data — formalized reinterpretable information suitable for transmission, interpretation or processing (source: Infotehnoloogia standard EVS-ISO/IEC 2382-1:1993 "Infotehnoloogia. Sõnastik")
Andmeesitaja — juriidiline või füüsiline isik, kes on kohustatud esitama andmeid statistika tegijale või kellelt kogutakse andmeid statistika tegemiseks Respondent — legal or natural person who is required to submit the data to producer of statistics or from whom data are collected for statistical purposes
Andmekaeve — informaatikat ja statistikat hõlmav meetod, mille abil automaatselt analüüsitakse ja tõlgendatakse suuri ja keerukaid andmehulki, mille tulemusel saadakse ning rakendatakse uusi teadmisi (allikas: Sõnaveeb) Data mining — an informatics and statistical method that automatically analyzes and interprets large and complex amounts of data, resulting in gaining and applying new knowledge (source: Sõnaveeb)
Andmeteenus — X-tee liikme teenus, mille kaudu toimub internetipõhine andmevahetus (allikas: VV määrus 23.09.2016 nr 105 "Infosüsteemide andmevahetuskiht" § 2 p 4) Data service — X-Road member service through which Internet-based data exchange takes place (source: Government regulation 23.09.2016 no 105 "Infosüsteemide andmevahetuskiht" § 2 clause 4)
Antenataalne — sünnieelne, enne sündimist esinev Antenatal — prenatal, occurring before birth
Apgari indeks — kiire hinnang vastsündinu tervislikule seisundile 10-pallisel skaalal arvestades südame löögisagedust, hingamist, lihaspinget, erutuvust ja nahavärvust Apgar index — a quick estimation of the newborn's health status on a 10-point scale, accounting for heart rate, respiratory status, muscle tone, irritability and skin colour
Arst — arsti haridusega isik, kes on registreerinud ennast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 27 alusel Terviseametis ja saanud õiguse osutada üld- või eriarstiabi teenuseid Physician — a person who has been trained as a physician and, pursuant to Section 27 of the Health Services Organisation Act, has registered with the Health Board and gained the right to provide the services of general medical care or specialised medical care.
Arst-resident — residentuuris erialaõpet jätkav arst Resident physician — a physician who learned a certain speciality during residency.
Aruandekohustuslane — Terviseametis registreeritud ning tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja (isegi siis, kui põhitegevus ei ole tervishoiuteenuse osutamine) ja perearstiabiasutused Unit who is obliged to submit data — registered with the Health Board and licensed to provide health care service (even if the main business is not the provision of health care)
Avaandmed — masinloetavas formaadis andmed, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks (allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Open data — data in machine-readable format, which have been made available to everyone for free and public use (source: Centre of Registers and Information Systems)

B

Bakterioloogiliselt tõestatud kopsuvälise tuberkuloosi juht — tuberkuloosijuht, mille puhul mikroskoopilise ja/või külvi meetodil tehtud bioloogilise materjali uuringu vastus on positiivne Bacteriology (1) Confirmed TB cases — bacteriological examinations positive – sputum smear microscopy and/or culture positive for pulmonary TB and culture positive for extrapulmonary TB.
Batsillaarne tuberkuloos — mikroskoopilisel uuringul (ehk äigepreparaadis ehk bakterioskoopilisel uuringul) positiivse vastusega ja külvimeetodil tehtud positiivse vastusega tuberkuloosijuhud kokku Bacillary tuberculosis — total number of cases of tuberculosis with a positive response in a microscopic examination (ie in a smear preparation or a bacterioscopic examination) and a positive response by inoculation

D

Diagnoos — rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni (RHK-10) järgi esitatud diagnoos Diagnosis (according to ICD-10) — The diagnosis established according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10).
Diagnostikaasutus — ambulatoorne tervishoiuteenuse osutaja, kus patsiendi tervislikku seisundit hinnatakse laboratoorsete testide ja diagnostiliste uuringute abil Diagnostics provider — a provider of out-patient health services for the assessment of the patient's state of health with the help of laboratory tests and diagnostic examinations

E

Eelneva ravi katkestanud — uus ravijuht haigel, kes katkestas eelneva juhendijärgse ravi. Vt. ravikatkestus - juhtum, kui haige katkestas ravijuhendikohase ravikuuri omavoliliselt vähemalt kaheks kuuks Treatment after lost to follow up — a patient who returns to treatment, positive bacteriologically, following interruption of treatment for 2 or more consecutive months
EHAK — Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator. Klassifikaatori koos varasemate versioonide ja muudatuste loeteluga leiate Statistikaameti klassifikaatorite nimistust Classification of Administrative and Settlement Units of Estonia — this classification is used upon submission of regional statistics. Regional health care statistics are submitted by 15 counties. Information about Tallinn and Tartu is usually submitted separately. This classification system is available on the webpage of the Statistics Estonia in the Classifications section.
Elada jäänud aastate arv — mingis vanuses keskmiselt elada jäävate aastate arv, kui suremus ei muutu. 0 aasta vanuses – oodatav eluiga sünnimomendil Life expectancy — the average remaining lifetime in years for persons who attain a given age if mortality remains unchanged.
Elukoht — indiviidi ütlus- või registripõhine elukoht, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Place of residence — area or settlement where a person lives permanently or most of the time. Reported by the person or based on the data in the population registry
Elussünd — elutunnustega (hingamine, südamelöögid, nabaväädi pulsatsioon ja/või tahtele alluvate lihaste ilmsed liigutused) lapse sünd sõltumata raseduse kestusest Live birth — delivery of a child showing evidence of life (breathing, heartbeat, pulsation of the umbilical cord or definite movement of voluntary muscles) irrespective of the duration of pregnancy.
Embrüo — varajases arenemisjärgus olev loode, alates munaraku viljastumisest. Kui ei ole määratletud teisiti, mõeldakse embrüo all inimembrüot. Embryo — the product of the division of the zygote to the end of the embryonic stage, 8 weeks after fertilization.
EMO — Erakorralise meditsiini osakond — haigla liikide nõuetele vastava aparatuuri ja sisustusega haigla osakond, kus osutatakse kõiki erakorralise meditsiini tervishoiuteenuseid. Vt vrd: muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt Emergency Department (ED) — a department at the hospital with the instruments and furnishings conforming to requirements for hospital types which provides all emergency medical care services. Compare: other emergency room / first-aid station.
EMTAK — Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator. Uusima versiooni leiate Statistikaameti klassifikaatorite nimistust NACE — Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev.2)
Enneaegne laps — enne 37. täisrasedusnädalat (enne 259 päeva) sündinu Preterm child — birth of a baby less than 37 weeks (259 days) gestational age.
Erakorraline abi — tervishoiuteenus, mida tervishoiuteenuse osutaja osutab vältimatu abi osutamise korras ja/või väljaspool ravijärjekorda. Emergency care — health care offered by a health care provider in the context of inevitable care and / or outside the waiting list.
Erakorraline meditsiin — meditsiinivaldkond, mis tegeleb erakorraliste terviseseisundite (ägedad haigused, vigastused, mürgistused jne) esmase diagnoosimise ja raviga, vältimaks patsientide surma või töövõimetust. Erakorralist tervishoiuteenust osutab haiglaväliselt kiirabi ja haiglasiseselt erakorralise meditsiini osakond Emergency medicine — the health care service provided for the initial diagnosis and treatment of life-threatening diseases, injuries, intoxication, etc., aimed at preventing the death or incapacity for work of the patients. Emergency health care service is provided by ambulance outside of the hospital and by the Emergency Department in hospital.
Erakorralise meditsiini osakond — EMO — haigla liikide nõuetele vastava aparatuuri ja sisustusega haigla osakond, kus osutatakse kõiki erakorralise meditsiini tervishoiuteenuseid. Vt vrd: muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt Emergency Department (ED) — a department at the hospital with the instruments and furnishings conforming to requirements for hospital types which provides all emergency medical care services. Compare: other emergency room / first-aid station.
Erakorraline operatiivne ravi — raviviis, mis pakub erakorralist kirurgilist sekkuvat ravi. EMO statistikas arvestatakse erakorraliseks 24 tunni jooksul opereerimisele suunatud erakorralised patsiendid, keda ei käsitleta kui plaanijärgseid opereerituid (k.a plaanilised keisrilõike operatsiooniga patsiendid). Kodeeritud vastavalt NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni NCSP põhipeatükkidele, kus arvestusest on välja jäetud peatükkide T, U, X protseduurid Emergency surgical care — a treatment option which provides emergency surgical care. Here: emergency patients who have transmitted for surgical care in 24 hours, and who are not considered as patients with scheduled operation (also patients with scheduled cesarean section). The data is coded on the basis of NOMESCO surgical procedures classification NCSP; excluding chapters T, U and X procedures.
Erakorraline patsient — patsient, kes vajab kiireloomulist või vältimatut abi, täpsemalt patsient on akuutselt, raskelt haige, vigastatud või psühhiaatriliselt haige. Siia kuuluvad need, kes vajavad erakorralist kiireloomulist plaanivälist abi või vajavad abi turvalisuse seisukohast lähtuvalt. Emergency patient — a patient in need of urgent or inevitable care, in particular an acutely, severely ill, injured or psychiatrically ill patient. This includes those who need unscheduled assistance from a security point of view.
Eriala — haridusasutuses omandatav teadmiste ja oskuste kogum, viimasena omandatud kutse või eriala. Tervishoiusüsteemi meditsiiniliste erialade liigitamisel on kasutatud eriarstiabi erialade loetelu ja õendusabi erialade loetelu Speciality — knowledge and skills acquired in an educational institution, latest qualifications or speciality. Classification of medical specialities in the health care system is based on the List of Specialities of Physicians and the List of Nursing Specialities
Erialane haridus — viimasena omandatud kutse või eriala. Tervishoiusüsteemi meditsiiniliste erialade liigitamisel on kasutatud eriarstiabi erialade loetelu ja õendusabi erialade loetelu
Eriarstiabiasutus — tervishoiuasutus, kus ambulatoorset tervishoiuteenust osutavad eriarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad, sh töötervishoiuteenust osutavad asutused Specialist health care provider — a health care provider in which out-patient health care services are provided by a medical specialist and health care professionals working with him/her. These include the facilities providing occupational health services.
Erütrotsüüt — punalible – hulgaliselt hemoglobiini sisaldav lame tuumata rakk (vere tavalisim rakutüüp), mis tagab organismi kudede ja organite hapnikuga varustatuse. Red blood cell — a flat cell without a nucleus that contains a lot of haemoglobin (the most common blood cell type) and supplies the tissues and organs of the body with oxygen.
Esimene rasedusaegne külastus — esimene visiit (külastus) tervishoiuasutusse käesoleva raseduse ajal, mille kohta tehti esimene sissekanne rasedakaarti. First visit during pregnancy — first visit to a medical institution during the current pregnancy that was registered as the first input on the pregnancy card.
Esmashaigestumus — uute haigusjuhtude ehk haiguse esmasjuhtude tekkimine rahvastikus mingil ajavahemikul. Seda mõõdetakse: absoluutarvuga — uute haigusjuhtude arv mingil ajavahemikul; suhtarvuga — haigestumuskordaja, mis väljendab uute haigusjuhtude arvu rahvaarvu suhtes mingil ajavahemikul. Tervisestatistikas: teenuseosutajate poolt registreeritud esmashaigestumus Incidence — occurrence of new cases of a specified disease among the population during a specified period of time. It can be measured by the absolute number, which means the number of new cases of disease during a specified period of time, or the relative number, which means the disease occurrence rate (i.e incidence rate), denoting the number of new cases of a disease in relation to the size of the population during a certain period of time. In health statistics: incidence registered by service providers.
Esmashaigestumuskordaja — suhtarv, mis väljendab uute haigusjuhtude arvu rahvaarvu suhtes mingil ajavahemikul. Tervisestatistikas: teenuseosutajate poolt registreeritud esmashaigestumuskordaja. Tavaliselt arvutatakse 100 000 elaniku kohta aastas, kasutatakse ka soo- ja vanuskordajaid
Incidence rate — denotes the number of new cases (the final diagnosis confirmed for the first time in the life of a patient) of a disease in relation to the size of the population during a certain period of time. As a rule, this index is calculated per 100 000 people per year considering sex and age rates.
Esmashaigusjuht — ka haiguse esmasjuht, uus haigusjuht – esmakordselt patsiendi elus kinnitatud lõplik diagnoos, v.a ägedad nakkused ja vigastused, mida võib uue juhuna põdeda korduvalt. New case of a disease or a new case — also new case — the final diagnosis confirmed for the first time in the life of a patient, except acute diseases and injuries that may occur repeatedly.
Eurostat — Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat — European Commission Statistics

F

Fertiilne iga e. viljakas iga — naised vanuses 15–49 a. Fertile age — women aged 15–49.
FET — külmutatud embrüote siirdamine, laboritingimustes loodud ja külmutatud embrüo ülessulatamine ja naise emakasse kandmine FET — frozen embryo transfer is an ART procedure in which in vitro created and frozen embryo is thawed and transferred into the woman's uterus.
Finantseerimise allikas — tervishoiu finantseerimise allikad (ICHA-HF) on liigitatud vastavalt International Classification for Health Accounts (ICHA) loendile Financing sources — financing sources are classified according to the International Classification for Health Accounts (ICHA) classification

H

Haigestumuse vanuskordaja — esmasjuhtude arv aastas 100 000 sama vanuserühma aastakeskmise rahvastiku kohta
Age-specific incidence rate — annual number of new cases per 100,000 mean annual population of the same age group.
Haigestumuskordaja — väljendab haigusjuhtude arvu rahvaarvu suhtes mingil ajavahemikul, arvutatakse teatud arvu inimeste ehk elanike kohta (tavaliselt 100 000). Haigestumuskordaja võrdub haigusjuhtude arv aastas jagatud aastakeskmise rahvastikuga (üldrahvastik või meesrahvastik või naisrahvastik) ja väljendatuna 100 000 elaniku kohta
Crude incidence rate — expresses the number of new cases per population during a certain time interval, calculated per certain number of persons or inhabitants (usually 100,000). Incidence rate equals the annual number of new cases divided by mean annual population (total population, male population or female population) expressed per 100,000 inhabitants.
Haigla — asukoha, ehitise, administratiivse korralduse ja personali suhtes kehtestatud nõuetele vastav tervishoiuasutus statsionaarse arstiabi andmiseks meditsiinilistel erialadel. Tavaliselt osutavad haiglad lisaks statsionaarsele tervishoiuteenusele ka päevaravi ja ambulatoorseid teenuseid Hospital — a health care provider which complies with the requirements related to location, construction, administrative organisation and staff, aimed at providing 24-hour care in medical specialties. As a rule, in addition to inpatient health care, hospitals also provide outpatient and day care.
Haigla liik — pakutavate tervishoiuteenuste alusel eristatakse seitset liiki haiglaid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja õendushaigla (endine hooldushaigla). Liik "kohalik haigla" lisandus 2003. aastal. Alates 2014. aastast ei kasutata enam liiki "hooldushaigla". Selle asemel on õendushaigla. Type of hospital — seven types of hospitals are distinguished on the basis of provided health care services: regional hospital, central hospital, general hospital, local hospital, special hospital, rehabilitation hospital and nursing care hospital. The local hospital type was added in 2003
Haiglaravi — statsionaarne tervishoiuteenus — tervishoiuteenus, mille osutamiseks on vajalik inimese ööpäevaringne haiglas viibimine Hospital care — health care service, in case of which a patient needs to stay in hospital for 24 hours.
Haiglaravi patsient — patsient, kellele osutati või osutatakse statsionaarset tervishoiuteenust Hospital patient — a patient who has been or is being provided with inpatient care
Haiglaravivoodi — haiglaravivoodi, ravivoodi või statsionaarne ravivoodi — voodi, mis on mõeldud patsiendile haiglas ööpäevaringse tervishoiuteenuse osutamiseks. Ravivoodite arv esitatakse perioodi (kvartal, aasta) lõpu seisuga Hospital bed (also inpatient bed) — a bed which is meant for 24-hour provision of a health care service at the hospital. The number of hospital beds is published as of the end of the period (quarter, year).
Haiglast lahkunud — haiglaravi lõpetanud patsiendid. a) Diagnoosi järgi - haiglaravi lõpetanud patsiendid põhidiagnoosi alusel, kes kirjutati välja või surid. Ei ole arvestatud teise haiglasse üleviiduid ega terveks osutunud. Haiged vastsündinud on diagnoosi alusel haiglast lahkunute hulka arvestatud ja terved vastsündinud ei ole. b) Voodiprofiili järgi - haiglast välja kirjutatud, surnud ja teise haiglasse üle viidud. Ravivoodite statistikas arvestatakse haiglast lahkunute hulka ka haiged vastsündinud juhul, kui nad on vastsündinule mõeldud voodist, hällist üle viidud profiiliga ravivoodile (vt Ravivoodi definitsioon). Terveid vastsündinuid ravivoodite järgi esitatavas statistikas haiglast lahkunute arvule ei lisata. Hospital discharges — a) by diagnosis – patients discharged during the given time-period by principal diagnosis. Deceased patients are included, persons who were transferred to another hospital or were deemed to be healthy after examination are excluded. Stillborns are not included. Healthy newborn children are excluded. Newborn children with health problems are included.
b) by the speciality of hospital bed – patients discharged from hospitals during a given tiome-period, including the deceased or transferred to another hospital. Healthy newborn children are excluded. Newborn children with health problems are included in case they are admitted to the hospital bed.
Haiglast väljakirjutatu — ravi lõppemisel haiglast välja kirjutatud patsient, v.a surnu, terveks osutunud ja teise haiglasse üleviidud. Hospital checkout — patient who is checked out after hospital treatment. Deseased patients, persons who were transferred to another hospital or were deemed to be healthy are excluded.
Haiglavõrgu arengukava haigla — on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 105 (02.04.2003). Haiglavõrgu arengukava haiglate hulka kuulub 3 piirkondlikku, 4 kesk-, 11 üld-, 1 kohalik ja 1 taaastusravihaigla. Hospital Network Development Plan hospital — Hospital Network Development Plan, prescribed by the Government of the Republic Regulation No 105 of 2 April 2003, includes 3 regional hospitals, 4 central hospitals, 11 general hospitals, 1 local and 1 rehabilitation hospital.
Haiguse esmasjuht ehk esmashaigusjuht ehk uus haigusjuht — esmakordselt patsiendi elus kinnitatud lõplik diagnoos New case of a disease or a new case — the final diagnosis confirmed for the first time in the life of a patient.
Haiguskaotus — haiguste ja vigastuste tõttu kaotatud eluaastad YLD — Years of Lived with Disability due to the health conditions or its consequences.
Haigusrühm — rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni (RHK-10) järgi esitatud haigusrühm (vt RHK-10 klassifikaatorit). Disease group — a group of diseases listed based on the international statistical classification of diseases and health-related problems (ICD-10).
Hamba eemaldamine — hamba väljatõmbamine ja väljalõikus Tooth extraction — tooth extraction and excision
Hambaravi visiit — hambaarstikülastus (ka koduvisiit), mille käigus on ravitud hambaid või igemeid, tehtud profülaktilisi või kirurgilisi protseduure. Siia alla ei kuulu proteetilise ravi ja ortodontilised visiidid. Dental care visit — all visits to the dentist, including surgical visits, but except dental hygienist, prosthetic and orthodontic visits.
Hambaraviasutus — tervishoiuasutus, kus ambulatoorset tervishoiuteenust osutavad hambaarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad Dental care provider — a health care provider in which out-patient health care services are provided by a dentist and health care professionals working with him/her.
Hiline lootesurm — vähemalt 500-grammise sünnikaaluga loote üsasisene surm, mis toimus pärast 22. rasedusnädalat Late fetal deaths — see stillbirth.
Hiline neonataalsurm — imiku surm pärast esimest elunädalat, kuid enne 28. elupäeva täitumist Late neonatal deaths — the deaths of infants who died after the first week but before 28 completed days of their life.
Hooldusravi — vt iseseisev statsionaarne õendusabi Long-term nursing care — treatment and care provided to patients in need of continued care due to chronic impairment, reduced independence and daily coping
Hospitaliseeritu — statsionaarsele ravile võetud patsient, tavaliselt vähemalt üheks ööpäevaks Hospital admission — hospitalization of a patient in an inpatient facility, involving a stay of at least for 24 hours (admitted patient).
Hospitaliseeritute, haiglast lahkunute ja voodipäevade arv 100 000 inimese kohta ravivoodi järgi — suhtarv, mis näitab aasta jooksul hospitaliseeritute, haiglast lahkunute või voodipäevade arvu 100 000 Eesti aastakeskmise elaniku kohta. Rate per 100 000 inhabitants (in case of hospital admissions, discharges or inpatient bed days) — the number of admissions, discharges or bed days per year per 100 000 inhabitants. The number of annual average population is used for these calculations.

I

ICHA (International Classification for Health Accounts) — tervishoiu arvepidamise juures kasutatavate klassifikaatorite süsteem tervishoiukulude liigitamiseks. SHA2011 kasutab järgmisi loendeid: tervishoiuteenuste pakkujad (ICHA-HP), tervishoiu rahastamismudelid (ICHA-HF), tervishoiuteenused (ICHA-HC), tervishoiu rahastamisallikate tulud (ICHA-FS), tervishoiusüsteemi kapitalimahutused põhivarasse (ICHA-HK). ICHA (International Classification for Health Accounts) — system of classification used in Health Accounts for distribution of health expenditure. SHA2011 classifications are: Classification of Health Care Providers (ICHA-HP), Classification of Health Care Financing Schemes (ICHA-HF), Classification of Health Care Functions (ICHA-HC), Classification of Revenues of Health Care Financing Schemes (ICHA-FS), Classification of gross fixed capital formation in health systems by type of asset (ICHA-HK)
ICSI — seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon tähendab ühe seemneraku viimist otse munarakku laboritingimustes. Pärast munaraku viljastumist kantakse embrüo tagasi naise emakasse. ICSI kasutatakse mehepoolse viljatuse korral. Selle puhul on võimalik munarakk viljastada, kui spermast on võimalik kätte saada väga väike arv seemnerakke või kui spermas puuduvad seemnerakud ning neid tuleb munanditest eraldada ICSI — intracytoplasmic sperm injection is an in vitro fertilization procedure in which a single sperm is injected directly into an egg. The embryo is then transferred to woman's womb. This procedure is most commonly used to overcome male infertility problems. ICSI can be performed, even when very few sperms can be retrieved from the sample or if a testicular biopsy has to be used as the source for sperms.
Imikusuremuskordaja — alla ühe aastaste laste surmade arv 1000 sama aasta elussündinu kohta Infant mortality rate — infant (under one-year-old children) deaths per 1,000 live births in the same year.
Immateriaalne põhivara — füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne vara, mida tervishoiuteenuse osutaja kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Immateriaalse põhivara rahaline piirmaksumus on kirjeldatud asutuse raamatupidamise sise-eeskirjas. Nt firmaväärtus, patendid, litsentsid, infotehnoloogiline tarkvara Intangible assets — an identifiable non-monetary asset without physical substance, such as patents, trademarks, copyrights, goodwill and brand recognition
Imiku osaline rinnapiimaga toitmine — lisaks rinnapiimale saab laps kas piimasegu või muud toitu (puder, köögiviljapüree jne). Partially breastfed infants — in addition for breast milk, child gets infant formulas or other food (porridge, vegetable puree etc).
Imiku täielik rinnapiimaga toitmine — laps saab ainult rinnapiima; lisaks võib saada vitamiine, ravimeid, kuid mitte teed, vett, mahla, piimasegu või midagi muud, mis asendaks toidukorda. Vajadusel võib laps süüa lüpstud rinnapiima kas lusikalt, topsist või lutipudelist (vt ka Rinnapiimatoidul lapsed). Exclusively breastfed infants — infants who are fed exclusively with breast milk (incl pumped breast milk). Additionally they may get vitamins and medicaments, but not tea, water, juice, infant formulas or anything else what would replace meal.
Imikusurm — alla üheaastase elusalt sündinud lapse surm Infant deaths — the deaths of up to one-year-old live-born children.
Imputeerimine — asendusväärtuste leidmine puudu olevatele väärtustele Imputation — finding a replacement value of the missing values
Indikaator — mingi nähtuse olemasolu näitaja, vahend mingi suuruse ligikaudseks mõõtmiseks (allikas: ÕS, 2018); kaudne mõõdupuu mingile ühiskonnas esinevale nähtusele või probleemile, mille muutmiseks on poliitiline soov (allikas: Haaristo et al 2019, Elukestva õppe strateegia vahehindamine; Pintér, Swanson ja Barr 2006, Use of Indicators in Policy Analysis). Indikaator aitab tuua välja, kuidas sekkumine aitab kaasa eesmärkide täitmisele Indicator — a value of the presence of a phenomenon, a tool for approximating a size (source: õS, 2018); an indirect scale for a phenomenon or problem in society for which there is a political need to change (source: Haaristo et al 2019, Elukestva õppe strateegia vahehindamine; Pintér, Swanson and Barr 2006, Use of Indicators in Policy Analysis). The indicator helps to highlight how intervention contributes to meet the goals
Indutseeritud abort — hõlmab omal soovil raseduse katkestamisi ja meditsiinilisel näidustusel raseduse katkestamisi Induced abortion — voluntary and medically-indicated termination of pregnancy
Intensiivravi ravivoodi EMO-s — EMO intensiivravi saalis asuv avatud (patsiendi vastuvõtmiseks valmis) statsionaarne II või III astme intensiivravi ravivoodi. Intensive care bed in Emergency department — opened (ready for patient admittance) stationary II or III level intensive care bed in emergency department intensive ward.
Iseeneslik raseduse katkemine — spontaanabort (RHK-10 kood O03). Spontaneous abortion — noninduced abortion before 22 weeks (ICD-10 code O03)
Iseseisev statsionaarne õendusabi (endine hooldusravi) — ravi ja hooldus, mida osutatakse patsientidele, kes vajavad jätkuvat abi krooniliste kahjustuste, vähenenud iseseisvuse ja igapäevase toimetuleku tõttu Long-term nursing care — treatment and care provided to patients in need of continued care due to chronic impairment, reduced independence and daily coping
Iseseisev tervishoiuasutus — tervishoiuteenuse osutaja, kelle puhul ei ole tegemist teise teenuseosutaja allasutuse ega filiaaliga Independent health care provider — a health care provider that is not an agency of another provider or its branch.
IUI — emakasisene viljastamine, mis teostatakse kas patsiendi partneri seemnerakkudega (AIH) või doonori seemnerakkudega (AID). Inseminatsiooni käigus viiakse seemnerakud emakaõõnde. Inseminatsiooni saab ajastada hetkele, mil naisel toimub ovulatsioon. Selle protseduuri tegemiseks peavad naisel olema terved munajuhad, et munarakk saaks liikuda munasarjast emakasse IUI — Intrauterine insemination involves a laboratory procedure to separate more viable and motile sperm from the sperm sample and transfer them. The fast moving sperm are then placed into the woman's womb close to the time of ovulation when the egg is released from the ovary in the middle of the monthly cycle. For IUI donor or partner sperm can be used.

J

Jooksevhinnad — kaupade ja teenuste kehtivad hinnad arvestusperioodil Current prices — the prices of goods and services during the accounting period
Juhid — arst-juhid, õendusjuhid ja teised administratiivsed meditsiinivaldkonna juhid Management — physician managers, nursing managers and other administrative managers in the medical field
Jälgimiselt kadunud (endine mõiste: ravikatkestus) — ravijuht, mille korral inimene on tuberkuloosiravi kuuri omavoliliselt katkestanud enam kui kaheks kuuks või pole tuberkuloosiravi alustatudki, kuna patsient on jälgimiselt kadunud või tuberkuloosiravil olev patsient on Eestist lahkunud ja tema kohta edasised andmed puuduvad Lost to follow up — patient whose treatment was interrupted for 2 consecutive months or more without medical approval
Jälgimiskoht EMO-s või muus erakorralises vastuvõtus — jälgimisruumis olev koht, mille juurde kuulub varustus, mis võimaldab monitoorida patsiendi elulisi parameetreid. Observation bed in Emergency department or in other emergency room — a bed that includes equipment that allows monitoring of the patient's vital signs.
Jääkmaksumus aasta lõpul — põhivara aasta lõpu jääkmaksumus: soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum Residual value at the end of the year — value of fixed assets at the end of the year: acquisition cost at the end of the year minus accumulated depreciation.

K

Kehaväline viljastamine — kehavälise viljastamise üks protseduur sisaldab järgmisi tegevusi:
 • munasarjade punktsioon ja munarakkude võtmine ning sperma ettevalmistus;
 • munaraku viljastamine in vitro;
 • allesjäävate embrüote külmutamine.
In vitro fertilisation — an ART procedure that includes following stages:
 • puncture of ovaries and removing ova from the women's ovaries and sperm preparation;
 • in vitro fertilisation;
 • leftover embryos freezing
Kehavälise viljastamise meetodid
 • IVF (in vitro fertilization) - sünonüüm: katseklaasi viljastamine (in vitro = klaasis). IVF-protseduuril viljastatakse munarakud seemnerakkudega laboritingimustes;
 • ICSI (intracytoplasmic sperm injection) - seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon tähendab seemneraku viimist otse munarakku laboritingimustes. Pärast munaraku viljastumist kantakse embrüo tagasi naise emakasse. ICSI kasutatakse mehepoolse viljatuse korral. Selle puhul on võimalik munarakk viljastada, kui spermast on võimalik kätte saada väga väike arv seemnerakke või kui spermas puuduvad seemnerakud ning neid tuleb munanditest eraldada;
 • FET (frozen embryo transfer) - külmutatud embrüote siirdamine, laboritingimustes loodud ja külmutatud embrüo ülessulatamine ja naise emakasse kandmine
Methods of in vitro fertilization
 • IVF (in vitro fertilization) - (in vitro = in glass). In the IVF procedure, eggs are fertilized with sperm under laboratory conditions;
 • ICSI (intracytoplasmic sperm injection) - an in vitro fertilization procedure in which a single sperm is injected directly into an egg. The embryo is then transferred to woman's womb. This procedure is most commonly used to overcome male infertility problems. ICSI can be performed, even when very few sperms can be retrieved from the sample or if a testicular biopsy has to be used as the source for sperms;
 • FET (frozen embryo transfer) - an ART procedure in which in vitro created and frozen embryo is thawed and transferred into the woman's uterus
Kehasisese viljastamise meetod
 • IUI (intrauterine insemination) - emakasisene viljastamine, mis teostatakse kas patsiendi abikaasa seemnerakkudega (AIH) või doonori seemnerakkudega (AID). Inseminatsiooni käigus viiakse seemnerakud emakaõõnde. Inseminatsiooni saab ajastada hetkele, mil naisel toimub ovulatsioon. Selle protseduuri tegemiseks peavad naisel olema terved munajuhad, et munarakk saaks liikuda munasarjast emakasse
Method of intracorporeal fertilization
 • IUI (intrauterine insemination) - involves a laboratory procedure to separate more viable and motile sperm from the sperm sample and transfer them. The fast moving sperm are then placed into the woman's womb close to the time of ovulation when the egg is released from the ovary in the middle of the monthly cycle. For IUI donor or partner sperm can be used.
Keskmine brutokuupalk — sisaldab põhipalka, lisatasu õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamise eest, lisatasu ületundide eest ning teisi regulaarseid lisatasusid (nt igakuiselt makstav preemia, lisatasu rasketes ja tervist kahjustavates tingimustes töötamise eest, kvalifikatsiooni-, keele- ja staažitasu, residentide juhendamise tasu). Siin sisalduvad ka ebaregulaarsed lisatasud ja preemiad (nt kvartali- ja aastapreemiad ning ebaregulaarsed tulemus- ja väärtustasud, mis on makstud märtsikuus) Average monthly gross wage — includes the basic wage and regular additional remunerations, additional remunerations for work in the evenings, in the night, on weekends and national holidays, for overtime, and other regular additional remunerations. This also includes non-regular additional remunerations (quarterly and annual bonuses as well as other non-regular achievement and value based remunerations, paid in March)
Keskmine brutotunnipalk — sisaldab põhipalka ja regulaarseid lisatasusid, lisatasu õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamise eest ning lisatasu ületundide eest. Ei sisalda ebaregulaarseid lisatasusid ja preemiaid. Tunnipalga arvestamiseks on palk jagatud töötatud tundidega kuus (sh ületunnid) Average hourly gross wage — includes the basic wage and regular additional remunerations, additional remunerations for evening work, night work, working on days off and national holidays and for overtime. The wage is divided by all working hours (including overtime)
Keskmine põhipalk — töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud tasu alusel arvestatud aja- ja tükitööpalk märtsikuus (bruto). Ei sisalda lisatasusid Average monthly basic wage — gross wage paid in March based on the piece, hourly, daily, weekly or monthly wage rate determined by an employment contract or legal act. Does not include additional remunerations
Keskmine põhitunnipalk — töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud aja- ja tükitööpalk märtsikuus (bruto). Tunnipalga arvestamiseks on kuu põhipalk jagatud kuus töötatud tundide arvuga (v.a ületunnid). Ei sisalda lisatasusid. Average hourly basic wage — base wage, i.e. gross wage paid in March pursuant to the piece, hourly, daily, weekly or monthly wage rate determined in an employment contract or legal act. For calculating the hourly wage, the monthly wage is divided by the number of all working hours (excluding overtime). The hourly base wage is the pure wage without regular additional remunerations, additional remunerations for work in the evenings, in the night, on weekends and national holidays and for overtime
Keskmine ravikestus — keskmine voodipäevade arv ühe statsionaarselt või päevaravilt lahkunud või väljakirjutatud patsiendi kohta aastas haiglaravi põhjuse järgi. Esitatakse päevades.
Average length of stay — average number of bed-days of all discharged inpatients or hospital checkout patients and day care patients within a year according to the reason for hospital care. Presented in terms of days.
Keskmine ravikestus (haiglaravilt lahkunute kohta diagnoosi järgi) — keskmine voodipäevade arv ühe statsionaarist väljakirjutatud või surnud patsiendi kohta aastas haiglaravi põhjuse järgi. Voodipäevade arv jagatakse väljakirjutatute ja surnute arvuga. Voodipäevade arvestuses lahutatakse lahkumispäevast saabumispäev Average length of stay (in hospital care, with deceased) — average number of bed-days of all inpatients discharged (with deceased) from hospital within a year according to the diagnosis. ALOS is calculated by dividing the number of days stayed by the number of discharges (with deceased). Number of days equals date of discharge minus date of admission.
Keskmine ravikestus (haiglaravilt väljakirjutatute kohta diagnoosi järgi) — keskmine voodipäevade arv ühe statsionaarist väljakirjutatud patsiendi kohta aastas haiglaravi põhjuse järgi. Voodipäevade arv jagatakse väljakirjutatute arvuga. Voodipäevade arvestuses lahutatakse lahkumispäevast saabumispäev Average length of stay (hospital checkouts, without deceased) — average number of bed-days of checked out inpatients (without deceased) from hospital within a year according to the diagnosis. ALOS is calculated by dividing the number of days stayed by the number of hospital checkouts. Number of days equals date of check out minus date of admission.
Keskmine ravikestus (päevaravi kohta diagnoosi järgi) — keskmine voodipäevade arv ühe päevaravilt väljakirjutatud patsiendi kohta aastas päevaravi põhjuse järgi. Voodipäevade arv jagatakse väljakirjutatute arvuga. Voodipäevade arvestuses arvestatakse kõiki päevi. Hemodialüüs arvestatakse patsiendi kohta ühe ravijuhuna aastas Average length of stay (in day care) — average number of bed-days of all day care patients discharged within a year according to the reason for day care. Average lenght of stay is calculated by dividing the number of days stayed by the number of discharges. All days are counted. Hemodialysis is counted to one case in year for each patient.
Keskmine ravikestus (ravivoodi profiili järgi) — voodipäevade arv ühe statsionaarselt ravilt lahkunud patsiendi kohta ravivoodi profiili järgi. Esitatakse päevades. Intensiivravivoodite puhul liidetakse ravilt lahkunud patsientidele juurde need, kes on viidud üle teise osakonda.
Average length of stay (in case of bed specialty) — average number of bed-days of all discharged inpatients (including dead and transferred to another hospital) within a given period, not depending on the cause of hospital care.
Keskmine ravivoodite arv — perioodi keskmine ravivoodite arv, mis on olnud avatud, st valmis patsiendi vastuvõtmiseks Average (annual) number of hospital beds (also see hospital bed and day care bed) — average number of hospital beds during a certain period, which have been available for the admission of a patient.
Kiirabi — ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse Emergency medical care — outpatient health care service for the initial diagnosis and treatment of life-threatening diseases, injuries and intoxication and, if necessary, for the transportation of the person requiring care to a hospital.
Kiirabi väljakutsed — kiirabi täidetud, annulleeritud ja tulemuseta väljakutsed Total number of calls — includes fulfilled, cancelled and ineffective emergency calls.
Kiirabiasutus — ambulatoorne tervishoiuasutus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse. Kiirabiasutuste alla on loetud vaid iseseisvad kiirabiasutused Emergency medical care provider — out-patient health care provider for the initial diagnosis and treatment of a life-threatening disease, injury or poisoning and, if necessary, for the transport of the person in need of assistance to a hospital. Emergency medical care providers only encompass independent emergency medical care providers.
Kiirabibrigaad — kolmeliikmeline erakorralise meditsiini alase ettevalmistusega isikute rühm, kes osutab kiirabi. Kiirabibrigaadi liikmeteks võivad olla erakorralise meditsiini arst või anestesioloog ja erakorralise meditsiini õde ning kiirabitehnik Ambulance crew — a 3-member team which is competent in emergency medicine and which provides emergency care. An ambulance crew may include an emergency health care physician or anaesthetist and an emergency health care nurse and emergency care technician.
Klassifikaator — üht tüüpi statistilisi üksusi teatud tunnuse või tunnuste hulga alusel liigitav ja üheselt identifitseeriv tähistuseeskiri Classification — a collection of sets which can be unambiguously defined by a property that all its members share
Koduvisiit — arsti või õe külastus patsiendi koju Home visit — physician's or nurse's visit to a patient's home
Kohtu poolt määratud sundravil viibinute arv — karistusseadustiku § 86 psühhiaatrilise sundravi kohaselt ravil viibinud haigete arv aruandeaastal Directed to coercive treatment by court — number of persons hospitalised according to the § 86 Coercive psychiatric treatment of the Penal Code in the reference year
Konservatiivne ravi — ravi ilma operatsioonita Conservative care — a treatment without surgery
Koondandmed — üksikandmetest kindla metoodika alusel statistilise töötlemise ja analüüsi tulemusena saadud andmed Aggregate data — data obtained from individual data by using statistical processing and analysis on the basis of a certain methodology
Kopsutuberkuloos — tuberkuloosijuhud, mille puhul haiguse paige on nii kopsus kui ka väljaspool kopsu, loetakse kopsutuberkuloosi juhtude hulka Pulmonary tuberculosis — tuberculosis involving only the lung parenchyma. Patients with both pulmonary and extrapulmonary TB should be classified as a case of pulmonary TB.
Kopsuväline tuberkuloos — tuberkuloosijuhud, mille puhul haiguse paige on ainult väljaspool kopsu Extrapulmonary tuberculosis — tuberculosis of organs other than the lungs, e.g. pleura, lymph nodes, abdomen, genito-urinary tract, skin, joints and bones, meninges. Patients with both pulmonary and extrapulmonary TB should be classified as a case of pulmonary TB.
Korduv juht — aasta jooksul esimene pöördumine varem diagnoositud haigusega Prevalent case — a first visit during a certain year due to an illness diagnosed earlier.
Kulud — aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist. Expenses — outlays (reduction in economic benefits) during an accounting period, which take the form of a reduction in assets or an increase in liabilities and which reduce the owner's equity of the accounting entity, except payments made to owners from owner's equity.
Kunstlik viljastamine — naise rasestamise eesmärgil sooritatavad toimingud, mille käigus kantakse naisele üle mehe seemnerakud või kehaväliselt loodud embrüo. Kunstliku viljastamise puhul kasutatakse kehaväliseid ja kehasiseseid meetodeid. Assisted reproductive technology (ART) — a group of different methods used to prepare sperm or embryos and transfer them to achieve pregnancy.
Kutse — tööülesannete täitmiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum, mis on omandatud õppides ja/või töötades ning mida tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel. Vocation — particular skills and deep knowledge that is needed to work on specific occupations
Kutseala — koondab kutseid, mida ühendavad samalaadsed tööeesmärgid ja -ülesanded. Profession — set of vocations which main tasks and duties are characterised by a high degree of similarity.
Kvartiilid — jaotavad töötajad järjestatud töötasu alusel neljaks võrdseks osaks. Esimene ehk alumine kvartiil näitab töötasu väärtust, millest väiksemaid või sellega võrdseid töötasu saajaid on 25%. Teine kvartiil ehk mediaan näitab väärtust, millest pooled töötajad saavad suuremat ja pooled väiksemat töötasu. Kolmas ehk ülemine kvartiil näitab töötasu väärtust, millest suuremaid või sellega võrdseid töötasu saajaid on 25% Quartiles — divides the number of data points into four equal parts. The first quartile (lower quartile) is defined as the middle number between the smallest number (minimum) and the median of the data set, 25% of the data is below this point. The second quartile is the median of data set, 50% of the data lies below this point. The third quartile (upper quartile) is the middle value between median ja the highest value (maximum) of the data set, 75% of the data lies below this point

L

Lahangute määr — lahangute osatähtsus (%) Eestis surnute kohta. Autopsy rate — percentage of autopsies of all deaths in Estonia.
Laps — lapse õiguste konventsiooni järgi on lapsed kõik alla 18-aastased inimesed Child — according to the Convention on the Rights of the Child, children are all people under the age of 18
Lasteasutus — lastele sotsiaal- või haridusteenuseid osutav asutus ning noorte püsilaager noorsootöö seaduse tähenduses
Leibkond — ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. Household — The term refers to all individuals who live in the same dwelling and share to some extent the joint budget which is usually the food budget. The household can also have only one member. Persons who are temporarily away (due to their work, studies or military service) are considered as the household members in case they have retained economic relations with their household. In case the household member is temporarily (less than 4 months) in the nursing home, he also belongs to the household.
Letaalsus — haiglas surnute osatähtsus haiglast lahkunutest. Lethality — hospital case-fatality is the share of deceased in hospital per total number of discharges (%).
Lühiravivoodid — ehk aktiivravivoodid – intensiivravi; kirurgilised; naha-suguhaiguste; nakkushaiguste; neuroloogilised; nina-, kõrva-, kurguhaiguste; radioloogia; silmahaiguste; sünnitusabi ja günekoloogia; taastusravi; terapeutilised ravivoodid. Vastavalt OECD metoodikale on aktiivravivooditel keskmine ravikestus kuni 18 päeva. Välja arvatud iseseisva statsionaarse õendusabi, psühhiaatria- ja tuberkuloosivoodid. Short-term care beds — Curative (acute) care beds – intensive care; surgical; dermatological and venerological; infectious diseases, neurological; otorhinolaryngological; radiological; ophtalmological; obstetrics and gynaecology; rehabilitation; therapeutic beds. According to OECD methodology, the average length of stay in curative care beds is up to 18 days. Excluding tuberculosis, nursing care beds and psychiatric beds.

M

Maakond — indiviidi elukoht või tervishoiuteenuse osutaja tegevuse maakond. Kiirabistatistikas näitab maakondlik jaotus väljakutseid ja abisaanuid kiirabibrigaadi paiknemise järgi. Klassifitseeritakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) alusel County — place of residence or the location of health care service provider. In emergency medical care statistics the county division shows the persons who made emergency calls and were aided by emergency medical care according to the location of ambulance crews. It is classified according to the Classification of Administrative and Settlement Units of Estonia (EHAK)
Majandusaasta tulem — aruandeperioodi tervishoiuasutuse tulude ja kulude vahe aruandeperioodi lõpus Annual revenue — income that a company has from its normal business activities, usually from the sale of goods and services during financial year
Materiaalne põhivara — materiaalne vara, mida tervishoiuteenuse osutaja kasutab teenuste osutamisel, toodete tootmisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõte talle seatud eesmärkide täitmisel) ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivara rahaline piirmaksumus on kirjeldatud asutuse raamatupidamise sise-eeskirjas. Tangible fixed assets — tangible fixed assets such as machinery, equipment, vehicles, buildings and land. A long-term tangible piece of property that a firm owns and uses in the services, production of its income or administrative purposes and is not expected to be consumed or converted into cash any sooner than at least one year's time.
MDR tuberkuloos — multiresistentne tuberkuloos – haigustekitaja on samaaegselt resistentne kahe tuberkuloosi põhiravimi – isoniasiidi ja rifampitsiini – suhtes MDR tuberculosis — multidrug-resistant tuberculosis – resistance to at least isoniazid and rifampicin.
Mediaan — arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ühepalju. Kui variatsioonireas on paaritu arv liikmeid, siis mediaaniks on selle rea keskmine liige. Kui variatsioonireas on paarisarv liikmeid, siis mediaaniks on kahe keskmise liikme poolsumma. Median — the number separating the higher half of a data sample, a population, or a probability distribution, from the lower half.
Meditsiinilisel näidustusel raseduse katkestamine — raseduse katkestamine meditsiinilistel näidustustel enne 22. rasedusnädalat RHK-10 kood O04 Medically-indicated termination of pregnancy (therapeutic abortion) — termination of pregnancy, performed for medical reasons (when the pregnancy endangers the mother's health or when the fetus has a condition incompatible with normal life (ICD-10 code O04) before week 22 of pregnancy
Metaandmed — andmed andmete kohta ehk andmeid ja statistikaprotsesse määratlevad ja kirjeldavad andmed Metadata — the data providing information about one or more aspects of the data
Mikroandmed — agregeerimata individuaaltasemeandmed, nt rahvaloendusel iga isiku kohta kogutud andmed Microdata — unaggregated individual response data, e.g. in surveys and censuses
Mitteefektiivne (tulemuseta) (tuberkuloosi-) ravi — ravijuht, kui:
 • tuberkuloosihaige on viis kuud või hiljem pärast ravi algust jätkuvalt bakterieritaja või on ravi ajal uuesti muutunud bakterieritajaks;
 • multiresistentse tuberkuloosi korral loetakse ravi mitteefektiivseks, kui viimase 12 ravikuu jooksul võetud 5 analüüsist 2 või enam on positiivsed või kui üks viimasest kolmest külvist, mis on võetud ravi lõppedes, on olnud positiivne;
 • kui tundliku tekitajaga tuberkuloosihaige ravi käigus resistentsus süveneb ja tuberkuloositekitaja (M.tuberculosis) muutub tuberkuloosiravi ajal ravimresistentseks;
 • juhud, kui raviarst või arstide konsiilium otsustab kas kaasnevate haiguste, haigel esinevate raskete kõrvaltoimete või muude põhjuste tõttu etioloogilist ravi mitte jätkata.
Treatment failure — new patient who is sputum smear microscopy positive at 5 months or later during treatment, or who is switched to Category IV treatment because sputum turned out to be MDRTB. Previously-treated patient who is sputum smear microscopy positive at the end of his re-treatment or who is switched to Category IV treatment because sputum turned out to be MDRTB.
Mood — variatsioonireas kõige sagedamini esinev liige; variant, mille esinemise sagedus on kõige suurem Mode — the value that appears most often in a set of data.
Multiresistentne tuberkuloos (MDR) — haigustekitaja on samaaegselt resistentne kahe tuberkuloosi põhiravimi – isoniasiidi ja rifampitsiini – suhtes Multi drug resistant tuberculosis (MDR) — resistance to at least isoniazid and rifampicin.
Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt — erakorraliste patsientide vastuvõtt osakonnas/toas, mis ei pea vastama EMO nõuetele. Nt spetsialiseerunud erakorraline vastuvõtt traumapunktis või psühhiaatrias, pediaatrias, oftalmoloogias, günekoloogias (v.a kõik sünnitused, sest neid erakorralisteks ei loeta), vm. Other emergency room / first-aid station — a department/room for the admittance of emergency patients that does not have to conform to the requirements of an emergency department. I.e emergency care in first-aid station or emergency admittance in psychiatry, paediatrics, ophthalmology, gynaecology (excluding all deliveries, since statistics do not consider them as emergency), etc.
Muu raseduse katkemine — hõlmab muud katkenud rasedused, näiteks põismool, peetunud rasedus jne (RHK-10 koodid O01, O02.1) Other abortion — includes pregnancies with abortive outcomes as hydatidiform mole and missed abortion (ICD-10 codes O01, O02.1)
Muud tervisetöötajad — sisaldab laborante, meditsiinistatistikuid, hooldajaid (sh endisi hooldusõdesid ehk põetajad), kiirabitehnikuid, hambatehnikuid, dentiste, radioloogiatehnikuid, optometriste, muid abiõdesid ja teisi asutuses töötavaid kõrgharidusega spetsialiste Other health care personnel — includes clinical laboratory assistants, medical statisticians, caring nurses, emergency care technicians, dental technicians, dental assistants, radiology technician, optometrists, assistant nurses, and other health care personnel with higher medical education.
Muud töötajad — mittemeditsiiniline personal tervishoiuasutustes ehk töötajad, kes ei oma meditsiinilist eriharidust ega ei tööta meditsiinilisel ametikohal. Siia kuuluvad näiteks raamatupidajad, klienditeenindajad, statistikud Other personnel — non-health care specialists of health care institutions. This includes, for instance, accountants, customer service attendants, statisticians, etc., i.e., employees who do not have specialised medical training and are not employed in medical positions.
Müük müügihinnas — müüdud põhivara müügihinnas ilma käibemaksuta

N

Neonataalperiood — periood alates sünnist kuni 7 päeva täissaamiseni pärast sündi Neonatal period — interval from birth until seven days of age.
Neonataalsurm — imiku surm enne 28. elupäeva täitumist. Jaguneb varajasteks (0-6 päeva vanuselt) ja hilisteks (pärast 1. elunädalat, kuid enne 28 päeva täitumist sünnist) neonataalsurmadeks Neonatal deaths — the deaths of infants during the first four weeks of their life.
Nominaalkasv — näitaja muutus teatud perioodil, mis sisaldab ka vastava perioodi inflatsiooni Nominal growth — change during a certain period that includes the inflation of that period

O

OECD — Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon OECD — Organization for Economic Co-operation and Development
Omal soovil raseduse katkestamine — raseduse seaduslik katkestamine raseda naise soovil enne 12. rasedusnädalat (RHK-10 kood O04) Voluntary termination of pregnancy — termination of unwanted pregnancy, performed at the request of the pregnant woman before week 12 of pregnancy (ICD-10 code O04)
Omaniku liik — näitab asutuse kuulumist kas avalikule sektorile (riigi ja/või kohaliku omavalitsuse kapitaliosalus asutuses on 50% või suurem) või erasektorile (Eesti eraõigusliku isiku ja/või välismaa eraõigusliku isiku kapitaliosalus asutuses on 50% või suurem) Type of owner — shows the ownership of an establishment either by the public sector (the capital share of the state and/or local government is 50% or more) or the private sector (the capital share of an Estonian private body and/or foreign private body is 50% or more)
Oodatav eluiga sünnimomendil — keskmine eluiga, kui suremus ei muutu. Life expectancy at the age of 0 — the average remaining lifetime in years for persons at birth if mortality remains unchanged.
Osalise tööajaga töötaja — isik, kes töötab osalise tööpäeva või osalise töönädala/-kuuga
Osutamise viis — osutamise viisi järgi jaotatakse tervishoiuteenused kolmeks: ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi, päevaravi ja statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi. Mode of production — health care services are divided into three modes of provision: outpatient health care service or outpatient care, day care and inpatient health care service or hospital care.

P

Palga mediaan — mediaan on variatsioonirea keskmine liige, mis jagab töötajad kahte võrdsesse gruppi ehk pooled töötajatest saavad mediaaniga võrdset või sellest madalamat ja pooled mediaaniga võrdset või sellest kõrgemat palka Median of wage — the central member of a variation sequence, which divides workers into two equal groups, i.e. half of the employees receive wages that are equal to or lower than the median and the other half receive wages equal to or higher than the median.
Perearstiabiasutus — tervishoiuasutus, kus ambulatoorset tervishoiuteenust osutab perearst ja temaga koos töötavad tervishoiuteenuse osutajad Family doctor's office — a health care provider in which out-patient health care services are provided by a medical practitioner specialised as a family doctor operating based on his/her practice list.
Pereõde — õe või ämmaemanda kutseharidust omav tervishoiutöötaja, kelle ülesanne on üksikisikul, perekonnal, kogukonnal määratleda ja suurendada füüsilisi, vaimseid ja sotsiaalseid võimeid sõltumata inimese soost, rassist, vanusest, keelest, religioonist, sotsiaalsest staatusest ning tervislikust seisundist Family nurse — a health professional with vocational training as a nurse or midwife, whose task is to define and increase the physical, mental and social abilities of an individual, family, community, regardless of a person's gender, race, age, language, religion, social status and state of health
Perinataalperiood — algab 22. täisrasedusnädala (154 päeva) möödumisel ja lõpeb 7 päeva täissaamisel pärast sündi Perinatal period — interval starting after 22 full weeks of pregnancy (154 days) until seven days of age after birth.
Perinataalsuremuskordaja — perinataalperioodis surnute arv 1000 sünni kohta Perinatal mortality rate — annual number of perinatal deaths per 1000 births in the same year.
Perinataalsurm — perinataalperioodil esinenud surnultsünni või surmajuht Perinatal deaths — all fetuses and infants who died within the perinatal period (commences at 22 completed weeks and ends 0–6 days after birth).
Pikaravivoodi — ravivoodid haiglas, mille puhul keskmine ravikestus on üle 18 päeva. Pikaravivoodite hulka kuuluvad järgmised profiilid: tuberkuloos, psühhiaatria ja iseseisev statsionaarne õendusabi (endine hooldusravi). Alates 2014. aastast on hooldusravivoodi nimetuse asemel kasutusel iseseisva statsionaarse õendusabi voodi Long-term care bed — a general term for bed specialities where average length of stay exceeds 18 days. These specialities are beds for tuberculosis, nursing care beds and psychiatric beds.
Plasmaderivaat — verepreparaat, mis on paljude doonorite vereplasmast tööstuslikult toodetud ja sisaldab mõnd kindlat vereplasma koostisosa Plasma-derived product — a blood product industrially produced from the blood plasma of several blood donors and which contains a specific constituent of blood plasma.
Praktiseeriv arst — arst, kes osutab üld- või eriarstiabi teenuseid otse patsientidele (vt ka "arst") Practicing physician — a doctor who provides general or specialist care directly to physician (see also "physician")
Psühhiaatriline patsient — patsient, kellel on psühhiaatri poolt diagnoositud psüühika- või käitumishäire Psychiatric patient — the patient diagnosed with a mental or behavioural disorder by psychiatrist.
Psühhoaktiivne aine — aine, mis mõjub psüühilistele funktsioonidele ja võib põhjustada sõltuvust: alkohol, opiaadid (nt heroiin, morfiin), kokaiin ja teised stimulaatorid, hallutsinogeenid, nikotiin ja lenduvad lahused Psychoactive substance — psychoactive substances are substances which affect psychical functions and can cause addiction, such as alcohol, opiates (e.g. heroin, morphine), cocaine and other stimulants, hallucinogens, nicotine and volatile substances.
Punalible — erütrotsüüt – hulgaliselt hemoglobiini sisaldav lame tuumata rakk (vere tavalisim rakutüüp), mis varustab organismi kudesid ja organeid hapnikuga Red blood cell — a flat cell without a nucleus that contains a lot of haemoglobin (the most common blood cell type) and supplies the tissues and organs of the body with oxygen.
Põhiandmed — andmekogusse kogutavad unikaalsed andmed, mis tekivad andmekogu haldaja avalike ülesannete täitmise käigus. Andmete töötlemisel, mida kogub põhiandmetena teine riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, tuleb aluseks võtta vastava teise andmekogu põhiandmed (allikas: AvTS § 436 lg 1, 2) Basic data — the unique data collected in a database belonging to the state information system which are created in the process of performance of the public duties of the administrator of the database. The processing of data which are collected as basic data by another database belonging to the state information system shall be based on the basic data of the other database (source: Public Information Act § 436 subsections 1, 2)
Põhidiagnoos — patsiendi ravil viibimise peamine põhjus. Kodeeritakse rahvusvahelise haiguste klassifikaatori RHK-10 järgi Principal diagnosis — the main reason the patient is treated. Coded by ICD-10.
Põhiprotseduur kirurgias — mitmest üheaegselt läbiviidud kirurgilisest protseduurist kõige suurem ja ressursimahukam. Põhiprotseduuri järgi liigitatakse üheaegselt läbi viidud protseduurid siis, kui puudub vastav liitprotseduuri kood Main surgical procedure — the largest and the most resource-consuming procedure out of several simultaneously carried out procedures. Simultaneously carried out procedures are ranked according to their importance if there is no corresponding code for a complex procedure.
Põhikoht — tervisestatistikas: ametikoht, millel inimene töötab suurima koormusega (või olulisim ametikoht - juhul, kui töökohtade koormused on samad) Principal job — in health statistics: a job where a person is working with the highest load (or the higher job in the classification in case having more than one job with the same working load)
Päevakirurgia — päevaravi raames läbiviidud kirurgiline protseduur Day surgery service — carrying out a surgical procedure, after which a patient needs supervision in a hospital bed for a certain number of hours. In the evening/at night the patient goes home.
Päevaravi — tervishoiuteenus, mille puhul patsient vajab ravi või uuringute tõttu mõne tunni jooksul ravivoodis jälgimist, õhtuks/ööseks patsient haiglasse ei jää, sh päevakirurgia. Health care service (2) Day care — outpatient health care service which requires the patient to stay in a hospital bed under medical supervision for a period of several hours due to treatment or examination. In the evening /at night the patient goes home.
Päevaravivoodi — päevaravi teenuse osutamiseks mõeldud ravivoodi Day care bed — bed for providing day care services.
Päevaravilt lahkunud ehk päevaravi lõpetanud — päevaravi lõpetanud patsientide arv, kes kirjutati välja või surid. Päevaravilt lahkunute hulka ei arvestata terveks osutunuid. Day care discharges (with deceased) — total number of patients discharged during the given calendar year by principal diagnosis. Deseased patients are included, persons who were transferred to another hospital or were deemed to be healthy after examination are excluded. Stillborns are not included.
Püsivhinnad — kauba või teenuse hind mingi aasta (baasaasta) keskmistes hindades Constant prices — the price of a product or a service in terms of average prices for a certain year (reference year).

R

Rahastamisallikas — tervishoiuteenuste finantseerimise allikad on liigitatud vastavalt International Classification for Health Accounts (ICHA) loendile Financing scheme — financing schemes are classified according to the International Classification for Health Accounts (ICHA) classification
Rahvaarv aasta alguse seisuga — elanike arv aasta alguses. Seda kasutatakse ka eelneva aasta lõpu rahvaarvuna. Population as of 1st of January — the number of persons having their usual residence in a country on 1 January of the respective year. Also used as end-of-year population for the previous year
Rahvastiku tervis — rahvastiku tervise, st füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ja selle jagunemine erinevate rahvastiku rühmade vahel
Rahvastikusündmused — sünni- ja surmastatistika hõlmab perekonnaseisuasutustes registreeritud Eesti alaliste elanike isikusündmusi ning Eesti kodanike isikusündmusi, mis registreeriti Eesti välisesindustes. Arvesse ei lähe sündmused, mis küll registreeriti Eestis või Eesti välisesindustes, kuid mille puhul on isiku(te) alaline elukoht välisriigis. Vital events — Statistics on births and deaths covers vital events of Estonian residents registered at the vital statistics offices in Estonia, as well as the vital events of Estonian citizens registered in the foreign representations of Estonia. Events registered in Estonia or in a foreign representation of Estonia are excluded from statistics, if the place of residence of the person(s) is permanently abroad.
Rahvusvaheline dollar — hüpoteetiline valuutaühik, millel on sama ostujõud kui USA dollaril teatud ajamomendil International dollar — hypothetical unit of currency that has the same purchasing power that the U.S dollar has in the United States at a given point in time.
Raseduse katkemine — sisaldab iseeneslikke raseduse katkemisi ja muid raseduse katkemisi.
Raseduskestus — raseduse kestus täisnädalates (või päevades); mõõdetakse alates viimase normaalse menstruaalperioodi esimesest päevast või ultrahelidiagnostika abil Duration of pregnancy — duration of pregnancy in full weeks (or days), measured starting from the first day of last normal menstrual period or using ultrasound.
Ravikatkestaja — patsient, kes alustas ravijuhendi kohast ravikuuri, kuid katkestas selle omavoliliselt vähemalt 2 kuuks Treatment after default — a patient who returns to treatment, positive bacteriologically, following interruption of treatment for 2 or more consecutive months.
Ravivoodi — haiglaravivoodi, ravivoodi või statsionaarne ravivoodi — voodi, mis on mõeldud patsiendile haiglas ööpäevaringse tervishoiuteenuse osutamiseks. Ravivoodite arv esitatakse perioodi (kvartal, aasta) lõpu seisuga. Ravivoodite hulka ei kuulu vastsündinute hällid, kuvöösid. Hospital bed (also inpatient bed) — a bed which is meant for 24-hour provision of a health care service at the hospital. The number of hospital beds is published as of the end of the period (quarter, year). Cots for infants are not included.
Ravivoodite arv aastas 100 000 inimese kohta — suhtarv, mis näitab aasta lõpu ravivoodite arvu 100 000 Eesti elaniku kohta. Elanike arv võetakse järgmise aasta 1. jaanuari seisuga. Rate per 100 000 inhabitants (in case of hospital beds) — the number of hospital beds per year per 100 000 inhabitants. The number of inhabitants is considered as at 1st of January of the following year. In case of number of bed days, hospital admissions or hospital discharges rate per 100 000 inhabitants is calculated using annual average population.
Reaalkasv — näitaja kasv teatud perioodil, mille arvutamise aluseks olevad andmed on korrigeeritud baasaasta hindadega Real economic growth rate — a measure of economic growth from one period to another expressed as a percentage and adjusted for inflation
Retsidiivjuht (tuberkuloosi) — aktiivse tuberkuloosi juht haigel, kes on varem tuberkuloosi põdenud, saanud ravi ja paranenud Relapse (tuberculosis) — a patient previously treated for TB, declared cured or treatment completed, and who is diagnosed with bacteriological (+) TB (sputum smear microscopy or culture).
RHK-10 — rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon (kümnes väljaanne) ICD-10 — International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision.
Riigi resident — riigis registreeritud ettevõte või alaliselt riigis elav isik Resident — a company registered in a country, or a person who maintains residency in a country
Rinnapiimatoidul lapsed — lapsed, kes on osalisel või täielikul rinnapiimatoidul. Osaliselt rinnapiimatoidul olijaks loetakse laps, kellel vähemalt üks toidukord päevas on rinnapiimast (vt ka "Imiku osaline rinnapiimaga toitmine" ja "Imiku täielik rinnapiimaga toitmine"). Breastfed infants — infants who are exclusively or partially breastfed. Partially breastfed is an infant who has at least one meal of breast milk per day.
Ränne — elukoha muutus üle asustusüksuse piiri Migration — a cross-border change of the place of residence from one settlement unit to another

S

SHA1.0 — varem Eestis kasutusel olnud tervishoiu arvepidamise metoodika. SHA1.0 puhul olid kasutusel mõisted tervishoiu kogukulud (THKK) ja tervishoiu jooksvad kulud (tervishoiu kogukulud miinus kapitalikulud). SHA1.0 — earlier used Health Accounts methodology in Estonia. SHA1.0 terms Total health expenditure (THE) and current health expenditure (THE minus capital investments) were used.
SHA2011 — praegu Eestis kasutuselolev rahvusvaheline OECD-WHO-Eurostati tervishoiu arvepidamise metoodika. Võeti Eestis kasutusele aastal 2013, andmed tagasiulatuvalt arvestatud alates 2003 SHA2011 — at present in Estonia implemented international OECD-WHO-Eurostat Health Accounts methodology. Implemented in Estonia at 2013, data is recalcualated according to SHA2011 starting from 2003
Sisemajanduse koguprodukt (SKP) — residentide toodetud lisandväärtuse summa kogurahvamajanduse ulatuses, millele on lisatud netotootemaksud Gross domestic product — the sum of the gross value added of all resident producers (institutional sectors or industries), plus taxes less subsides on products (which are not allocated to sectors and industries).
Sissetulek (muud) — varem Eestis kasutusel olnud põhivara. Siia kuulub ostetud kasutatud põhivara soetusmaksumuses, põhivara üleshindluse summa, põhivara väärtuse tõus kapitaalremondi või renoveerimise tulemusena, põhivara ümberstruktureerimine Acquisitions (other) — fixed assets that were previously in use in Estonia. This includes the acquisition cost of used fixed assets, the amount of mark-up of fixed assets, the increase in the value of fixed assets as a result of overhaul or renovation, and restructuring of fixed assets.
Sissetulek (uued) — aruandeaastal ostetud põhivara soetusmaksumuses (ka mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest). Siia arvestatakse uus põhivara e põhivara, mis võeti esmakordselt kasutusele Eestis, s.t. siin kajastatakse ka põhivara, mis on varem olnud kasutusel teistes riikides Acquisitions (new) — acquisition cost of fixed assets purchased in the accounting year (incl. non-monetary contributions, such as shares). This includes new fixed assets, i.e., assets that were commissioned for the first time in Estonia. Therefore, this category also includes assets that have been previously used in other countries.
Soetusmaksumus aasta alguses — kõikide eelnevate aastate jooksul soetatud ja aruandeaastal arvel oleva põhivara soetusmaksumus Acquisition cost at the beginning of the year — total acquisition cost of fixed assets, which have been purchased in previous years and are still included in the accounting records.
Soetusmaksumus aasta lõpul — põhivara aasta lõpul soetusmaksumuses, aruandeaasta algul arvel olnud põhivara soetusmaksumusele on liidetud aasta jooksul soetatud põhivara maksumus ning lahutatud aasta jooksul kas müüdud, mahakantud või allahindluse vm tulemusena oma väärtuse kaotanud põhivara maksumus Acquisition cost at the end of the year — the acquisition cost of fixed assets at the end of the year.
Standarditud suremuskordaja — näitab, milline oleks suremuse üldkordaja juhul, kui Eesti rahvastiku vanusstruktuur vastaks teoreetilisele standardile. Arvutuste aluseks kasutatud 2013. a Euroopa standardrahvastikku. Standardised mortality rate — shows how high the mortality rate would be if the age distribution of Estonian population were the same as that of population standard. European Standard Population (published in 2013) is used.

Euroopa standardrahvastiku vanuseline struktuur, 2013 / Age structure of European standard population, 2013

Kokku/Total 100 000
0 1000
1–4 4000
5–9 5500
10–14 5500
15–19 5500
20–24 6000
25–29 6000
30–34 6500
35–39 7000
40–44 7000
45–49 7000
50–54 7000
55–59 6500
60–64 6000
65–69 5500
70–74 5000
75–79 4000
80–84 2500
85–89 1500
90–94 800
95–99 175
100+ 25
Statistiline näitaja — andmeelement, mis esitab kindla aja, koha ja muude tunnustega määratud statistilisi andmeid. Statistiline näitaja iseloomustab uuritavat objekti või nähtust — statistilist üksust kui liiki (ettevõte, leibkond, isik) Statistical indicator — a data element that represents statistical data for a specified time, place, and other characteristics, and is corrected for at least one dimension (usually size) to allow for meaningful comparisons
Statistiline üksus — objekt, subjekt või nähtus, keda või mida kirjeldavaid andmeid statistika tegemisel kogutakse, töödeldakse ja levitatakse Statistical unit — the entity for which the required items of data are compiled
Statsionaarne ravivoodi — haiglaravivoodi, ravivoodi või statsionaarne ravivoodi — voodi, mis on mõeldud patsiendile haiglas ööpäevaringse tervishoiuteenuse osutamiseks. Ravivoodite arv esitatakse perioodi (kvartal, aasta) lõpu seisuga Hospital bed (also inpatient bed) — a bed which is meant for 24-hour provision of a health care service at the hospital. The number of hospital beds is published as of the end of the period (quarter, year). Cots for infants are not included.
Statsionaarne tervishoiuteenus — haiglaravi — tervishoiuteenus, mille osutamiseks on vajalik inimese ööpäevaringne viibimine haiglas Inpatient health care service, or hospital care — health care service, in case of which a patient needs to stay in hospital for 24 hours.
Summaarne abortiivsuskordaja — aasta vanuskordajate summa (5-aastaste vanuserühmade puhul korrutatuna viiega) jagatud 1000-ga.
Total abortion rate — the sum of annual age-specific abortion rates (multiplied by five if five-year age groups are used), divided by 1000
Summaarne sündimuskordaja — keskmine elussündinud laste arv naise kohta tema elu jooksul, kui kehtiksid konkreetse aasta sündimuse vanuskordajad. Summaarne sündimuskordaja on aasta vanuskordajate summa (5 aasta vanusrühmade puhul korrutatuna viiega)
Total fertility rate — mean number of live births per women that would occur during her lifetime if current age-specific birth rates applied. Total birth rate is the sum of annual age-specific birth rates (multiplied by five if 5-year age-groups are used).
Suremuse soo-vanuskordaja (suremuskordaja soo ja vanuse järgi) — surmajuhtude arv aastas 100 000 aastakeskmise sama vanuserühma mehe või naise kohta Age-specific death rates (death rates by sex and age) — the number of deaths (specified by sex) in one age group during a year per 100,000 mean annual population in the same age group in the same year.
Suremuse üldkordaja — surmajuhtude arv aastas 100 000 aastakeskmise elaniku kohta Crude mortality rate — annual number of deaths per 100,000 of mean annual population.
Suremuskaotus — enneaegse surma tõttu kaotatud eluaastad YLL — Years of Life Lost in the population due to premature mortality.
Surmapõhjus — surma algpõhjus, mille Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud kui a) haiguse või vigastuse, mis algatas vahetult surmani viivate haigusseisundite jada või b) õnnetuse või vägivalla asjaolud, mis tekitasid surmava vigastuse. Alates 1997. aastast kasutatakse Eestis surmapõhjuste kodeerimisel rahvusvahelist haiguste klassifikaatorit RHK-10 (ICD-10) Cause of death — the underlying cause of death, which has been defined by the World Health Organisation as follows: a) all diseases, morbid conditions or injuries that either resulted in or contributed to death, or b) the circumstances of the accident or violence that produced any such injuries. Since 1997 the international classification ICD-10 is used.
Surnultsünd — vähemalt 500-grammise sünnikaaluga loote üsasisene surm, mis toimus pärast 22. rasedusnädalat Stillbirth — a newborn with no signs of life at or after 22 completed weeks of gestation or if the duration of pregnancy is unknown, birth weight of at least 500 g
Surnultsündimuskordaja — surnultsündide arv 1000 sünni kohta
Suurandmed — andmed, mis on oma olemuselt tavapärasest mitmekesisemad, suuremahulisemad ja uuenevad suurema kiirusega (Gartner 2011) Big data — high-volume, high-velocity and/or high-variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation (Gartner 2011)
Sündimuse erikordaja — elussündide arv aastas tuhande fertiilses eas (15-49-aastase) naise kohta
Fertility rate — annual number of live births per 1000 women 15-49 years of age.
Sündimuse vanuskordaja — elussündide arv aastas 1000 mingis vanuses naise kohta. Mõõdab sündimust mingis vanuserühmas
Age-specific fertility rate — annual number of live births per 1000 women of a certain age. Measures birth rate in a particular age group. The age-specific birth rate is calculated by dividing the annual number of live births in women in a particular age group by the mean annual female population in that age group, multiplied by 1000.
Sündimuse üldkordaja — elussündide arv aastas 1000 aastakeskmise elaniku kohta
Crude birth rate — annual number of live births per 1000 mean annual population.
Sünnieelne ehk sünnituseelne külastus — arsti (naistearsti, perearsti jm) ja/või ämmaemanda sünnituseelne külastus Prebirth visit to women's health centre — here: visit to a doctor (gynaecologist, family doctor, etc.) and/or midwife before birth.
Sünnikaal — vastsündinu esimene sünnijärgne kaal (eelistatavalt esimesel elutunnil) Birth weight — the first weight of a newborn obtained after birth (preferably during the first hour of life).

T

Taastusravi — tervishoiuteenus, mis on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele ning mille puhul tervislikust seisundist tulenevad piirangud igapäevasele toimetulekule on tingitud kas haigusest, vigastusest või haiguse korduvast loomusest Rehabilitation care — health care service where the emphasis lies on improving the functional levels of the persons received services and where the functional limitations are either due to a recent limits to everyday life either arise from an injury or the chronic nature of the disease.
Taastusraviasutus — tervishoiuteenuse osutaja, kus osutatakse ambulatoorseid meditsiiniteenuseid, mis on suunatud inimeste terviseseisundi parandamisele ja mille puhul tervisega seotud piirangud igapäevases toimetulekus tulenevad kas haigusest, vigastusest või haiguse korduvast loomusest Rehabilitation care provider — a health care provider which provides out-patient health care services with the aim of improving people's condition of health and in case of which the health-related limits to everyday life either arise from an injury or the chronic nature of the disease.
Tahtest olenematul ravil olnud haigete arv — psühhiaatrilise abi seaduse § 11 tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise abi kohaselt ravil viibinud haigete arv aruandeaastal Involuntarily hospitalised — number of persons hospitalised according to the § 11 involuntary emergency psychiatric care of the Mental Health Act in the reference year
Tegevus vigastusjuhtumi toimumise ajal — tegevus, mille käigus patsient sai vigastuse või mürgistuse. Kodeeritakse RHK-10 XX peatüki välispõhjuse koodi 5. koha (0-4, 8, 9) alusel Activity at the time of the injury — activity in which the patient was injured or poisoned. To be coded according to ICD-10 Chapter XX external cause code's 5th digit (0-4, 8, 9)
Teise maakonna elanik — hospitaliseeritu, kelle alaline elukoht ei ole haiglaga samas maakonnas Inhabitant of another county — a person admitted to the hospital whose permanent place of residence is not in the same county as the hospital. The hospital located in Tallinn indicates a patient admitted from Harju County as an inhabitant of another county and vice versa.
Tervena elada jäänud aastad — keskmine aastate arv, mida inimene tõenäoliselt elab igapäevategevuste piiranguteta, kui suremus ja rahvastiku tervise näitajad jääks samaks. Disability free life expectancy (Healthy life years) — the average number of years an individual is expected to live free of disability if current patterns of mortality and disability continue to apply.
Tervis — füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund Health — state of physical, mental and social well-being
Terviseharitus — teadmised ja sotsiaalsed oskused, mis määravad inimese motivatsiooni ja võime hankida, mõista ja kasutada informatsiooni viisil, mis edendab ja säilitab tervist
Tervisekaotus — leitakse suremus- ja haiguskaotust summeerides ning väljendatakse vaevuste tõttu kaotatud eluaastatena. Kasutusel on olnud ka mõiste "haiguskoormus". DALY — Disability Adjusted Life Years are calculated as the sum of the Years of Life Lost (YLL) due to premature mortality in the population and the Years Lost due to Disability (YLD) for people living with the health condition or its consequences.
Terviseteenus — füüsilise ja vaimse tervise edendamiseks, kahjude vähendamiseks, haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ning ravimiseks osutatav teenus Health service
Tervishoiu arvepidamine — kindlal metoodikal põhinev riigi tervishoiusüsteemi iseloomustav tervishoiukulude arvestuse süsteem (System of Health Accounts, SHA) Health accounts — health expenditure calculations based on certain methodology (System of Health Accounts, SHA) characterizing country's health care system
Tervishoiu jooksvad kulud — tervishoiu kogukulud miinus kapitalikulud Current health expenditure — total health expenditures minus capital expenditure
Tervishoiu kogukulud (THKK) — residentide tervisega seotud kaupade ja teenuste lõpptarbimise kulud, millele on lisatud tervishoiuteenuse pakkujate kapitalikulud Total health expenditures, i.e. THE — expenditures on health care services and goods for the country's residents including health care providers' capital formation expenses.
Tervishoiu rahastamisallikate tulude liigitus (ICHA-FS) — vastab küsimusele, kuidas ja kelle kaudu kogutakse tulusid tervishoiu rahastamiseks Classification of Revenues of Health Care Financing Schemes (ICHA-FS) — answers the question how and by whom revenues are collected for health care financing
Tervishoiu rahastamismudelite liigitus (ICHA-HF) — esitab erinevaid rahastamisviise. Tervishoiusüsteemi rahastamisest annavad ülevaate lisaks rahastamismudelitele rahastamisallikate tulude liigitus (ICHA-FS) ning rahastamisasutuste liigitus (ICHA-FA) Classification of Health Care Financing Schemes (ICHA-HF) — presents different financing schemes. In addition overview about health care financing gives Revenues of Health Care Financing Schemes (ICHA-FS) and Financing Agents (ICHA-FA)
Tervishoiuasutus ehk tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuteenuse pakkuja — juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti (kuni 01.01.2010 Tervishoiuamet) väljastatud tegevusluba Health care provider or health care facility — a legal person whose principal or ancillary activity is to provide health care services. Health care provider must have an activity licence issued by the Health Board (Health Care Board until 1 January 2010).
Tervishoiukulud (THK) — tervishoiu arvepidamise metoodika alusel leitud (arvestuslikud) tervishoiusüsteemi tervisega seotud kaupade ja teenuste lõpptarbimise kulud. Tervishoiukulude jagunemist esitatakse vastavalt kasutatud klassifikaatoritele rahastamisallikate, rahastamismudelite, tervishoiuteenuste, teenuseosutajate jm liigituste järgi. Tervishoiukulude arvestus toimub jooksevhindades, aegridades kasutatakse reaalkasvu hindamiseks ka püsivhindu Health expenditure (HE) — estimated Health expenditure calculations based on System of Health Accounts about expenses made for final consumption of health related services and goods. Distribution of HE is presented by used classifications about health care revenues, financing schemes, functions, providers or other. HE calculations are made in current prices, for time-series also constant prices are used
Tervishoiuteenus — tervishoiutöötaja (arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda) tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, ära hoida tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist Health care service — activities of health care personnel (doctor, dentist, nurse, midwife), aimed at preventing, diagnosing or curing a disease, an injury or poisoning, at alleviating human suffering, at preventing the state of health of a patient from worsening or exacerbating and at improving the patient's health.
Tervishoiuteenuse osutaja liik — osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuasutused järgnevalt: haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, hambaraviasutus, kiirabiasutus, taastusraviasutus, diagnostikaasutus, õendusabiasutus ja muu asutus Type of provider of health care services — health care providers are divided into the following types: hospitals, family doctor's offices, specialist health care providers, dental care providers, emergency medical care providers, rehabilitation care providers, diagnostics providers, nursing care providers and other providers
Tervishoiuteenuse osutamise viis — osutamise viisi järgi jaotatakse tervishoiuteenused kolmeks: ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi, päevaravi ja statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi Health care mode of production — health care services are divided into three modes of provision: inpatient health care service or hospital care, day care and outpatient health care service or outpatient care
Tervishoiuteenuse pakkujate liigitus (ICHA-HP) — jaotab teenuseosutajad sarnasteks rühmadeks, alustades põhiküsimusest, kas teenusosutaja peamine tegevus on tervishoiuteenuste osutamine Classification of Health Care Providers (ICHA-HP) — distributes health care providers to similar groups, starting from the main item, if provider's main activity is health care provision
Tervishoiuteenuste liigitus (ICHA-HC) — rühmitab tervishoiukulud kasutatud teenuste ja kaupade eesmärgi järgi teenusekasutaja vajaduste alusel: aktiivravi, taastusravi, õendusabi, tervishoiu tugiteenused, meditsiinitooted, ennetus ning tervishoiusüsteemi administreerimine. Tervishoiukulud ei sisalda õpetamisele, tervishoiualasele uurimis- ja arendustööle, keskkonnatervisele ja teistele teenustele, mille põhitegevus ei ole tervise parandamine, tehtavaid kulutusi. Tervishoiukuludesse ei arvestata ravikindlustuse eelarvest ja tööandjate poolt tasutavaid ajutise töövõimetuse rahalisi hüvitisi. Kapitaliinvesteeringud on kuludest välja arvatud ja esitatakse eraldi Classification of Health Care Functions (ICHA-HC) — groups used health care goods and services by purpose according to the type of need of the consumer: curative care, rehabilitative care, long-term care, ancillary services, medical goods, preventive care and governance and financing administration. HE do not include expenses made for teaching, health-related research and development, environmental health and other services, which are not directly aimed at improving health. Benefits for temporary incapacity for work as financial compensation paid by health insurance fund and employers are also excluded. Capital investments have been omitted from the expenses and will be presented separately
Tervishoiutöötaja — tervishoiuteenust osutav eriharidusega töötaja (arst, hambaarst, õde, ämmaemand ja muu tervisevaldkonna spetsialist ning abispetsialist) Health care personnel — Persons who have received professional health care education and are actively engaged in providing health care services (doctors, dentists, nurses, midwives or other medical specialists and assistant specialists).
Tervist toetav teenus — iga teenus, mis omab rahvastiku tervisele positiivset mõju või on vajalik rahvastiku tervise seisundi säilitamiseks
Toorandmed — statistiliste üksuste kohta kogutud korrigeerimata ja imputeerimata andmed Raw data — (also known as primary data) is a term for data collected from a source. Raw data has not been subjected to processing, imputations or any other manipulation, and are also referred to as primary data.
Transfusioonravi — vereülekanne – raviprotseduur, mille käigus kantakse retsipiendile üle täisverd või verekomponente Blood transfusion — a therapeutic procedure in the course of which whole blood or blood components are transfused to the recipient.
Trombotsüüt — vereliistak – luuüdi hiidrakust tekkinud väike litritaoline tuumata rakk, mis võtab osa verejooksu sulgemisest ja vere hüübimisest Platelet — a small spangle-shaped cell without a nucleus derived from a bone marrow cell (megakarocyte) which takes part in haemostasis and the formation of blood clots.
Tuberkuloos — ohtlik nakkushaigus, mis võib haarata kõiki elundeid ja kudesid. 90-95% haigusjuhtudest avaldub kopsutuberkuloosina, mis on kõige nakkusohtlikum, kuna levib peamiselt piisknakkusena Tuberculosis (causal microorganism: Mycobacterium tuberculosis) — a dangerous infectious disease that may affect all organs and tissues. In 90-95% of cases, the disease is expressed as pulmonary tuberculosis, which is the most infectious form of the disease due to spreading by droplet transmission. Terminology is used according to WHO Guidelines for the Programmatic Management of Drug-Resitant Tuberculosis (WHO 2008).
Tuberkuloosi korduvravijuht — eelnev tulemusteta (mitteefektiivne) ravi, ravi taasalustamine pärast ravikatkestust. Tuberculosis treatment after failure — a patient who is started on a re-treatment regimen after having failed previous treatment.
Tulem — tervishoiuasutuse aruandeperioodi tulude ja kulude vahe Total net gain/loss — the difference between income and expenses of the health care institution in the accounting period.
Tulemuseta väljakutse — kiirabi väljakutse, mille käigus abivajajat ei leitud, sest abivajaja oli lahkunud sündmuskohalt või oli tegemist valeväljakutsega Ineffective call — emergency call, during the course of which the person requiring care was not found, since he/she had left the scene of an accident, or it was a false call.
Tulud — aruandeperioodi sissetulekud (majandusliku kasu suurenemised), millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike poolt teostatud sissemaksed omakapitali Income — proceeds (increase in economic benefits) during the accounting period, except contributions to owner's equity made by the owners, which take the form of an increase in assets or a reduction in liabilities and which increase the owner's equity of the accounting entity.
Täidetud ametikoht — täistööajale taandatud ametikoht, st üks täidetud ametikoht võrdub 40 töötunniga nädalas Full-time equivalent employment (FTE) — one FTE is equivalent to one employee working full-time equals normally to 40 hours per week.
Täiskasvanu — isik alates 18. eluaastast Adult — a person from the age of 18
Täistööajaga töötaja — isik, kelle töönädala pikkus on 40 tundi või lühem vastavalt töösisekorra eeskirja järgi (nt residendid ja 2009. aasta 1. juulini kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse alusel radioloogia-, patoloogiaosakonna jt töötajad) Full-time equivalent employment (FTE) — one FTE is equivalent to one employee working full-time equals normally to 40 hours per week.

U

Uus haigusjuht — esmashaigusjuht/haiguse esmasjuht – esmakordselt patsiendi elus kinnitatud lõplik diagnoos New case — the final diagnosis confirmed for the first time in the life of a patient

V

Vanus — eluaastate arv täisaastates vaadeldud ajahetkel, s.t vanus viimasel sünnipäeval Age — age in full years at a particular moment of time, i.e. age at last birthday.
Vanuskordaja — vastavas vanuses toimunud sündmuste arv vastavas vanuses aastakeskmise rahvaarvu kohta. Enamasti esitatud 1000 või 100 000 inimese kohta Age-specific rate — number of events at a particular age per mean annual population of that particular age. Usually presented per 1000 or 100,000 persons.
Vanuserühm — tavaliselt grupeeritakse elanikud viieaastastesse vanuserühmadesse alates 0–4 eluaastat kuni 85 ja vanemad. Indiviidid, kes on vanemad kui 85 eluaastat, on rühmitatud viimasesse gruppi – 85 ja vanemad. Sõltuvalt andmete eripärast võivad vanusgrupid olla väiksemad või suuremad kui viis aastat. Teine sagedasti kasutav vanuserühmitus on järgmine: 0–14-aastased ning 15-aastased ja vanemad Age group — the residents are usually grouped into five-year age groups from 0–4 years to 85 years and older. Depending on the specialty of data the age groups can be smaller or larger than five years. Another frequently used age grouping is as follows: 0 to 14 years, 15 years and older
Varajane neonataalsuremuskordaja — varajases neonataalperioodis surnute arv 1000 elussünni kohta Early neonatal mortality rate — annual number of early neonatal deaths per 1000 live-births in the same year
Varajane neonataalsurm — imiku surm esimesel elunädalal (0–6 päeva vanuselt) Early neonatal deaths — the deaths of infants who died during the first week of their life (aged 0–6 days). See also: Late fetal deaths.
Vastavustabel — üleminekutabel, mis kuvab seoseid klassifikaatorite/loendite või klassifikaatori/loendi versioonide vahel Table of equivalences — a table that displays relationships between classifications/lists or versions of classifications/lists
Vastsündinu — laps sünnist kuni 4 nädala vanuseni Newborn — child from birth to 4 weeks of age
Veredoonor — vereseaduse kohaselt 18–65-aastane teovõimeline isik, kes teiste inimeste ravi otstarbel loovutab vere käitlejale tasuta oma verd Blood donor — according to the Blood Act, a person with active legal capacity who is 18–65 years of age and who donates blood free of charge for the purpose of treatment of other persons to a handler of blood.
Verekabinet — haigla struktuuriüksus, mille ülesanne on tellida ja säilitada verekomponente ning väljastada neid haiglasiseselt, teha immunohematoloogilisi uuringuid ning koordineerida ja nõustada vereülekannete raviks kasutamist. Verekabinetil on lubatud koguda verd erakorralistel asjaoludel, kui haiglas ja verekeskuses, kust verekabinet verekomponente tellib, puudub vajalik verevaru ning vereülekande edasilükkamine või tegemata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse Hospital blood bank — a structural unit of the operator of a hospital which function is to order and store blood components, and to distribute them for use within hospital facilities, to carry out immunohaematological testing and to co-ordinate and provide consultations for use of transfusions for treatment. Hospital blood banks are permitted to collect blood only under extraordinary circumstances where the hospital, and blood centre which usually provides the hospital with blood components, lack sufficient blood supplies, and postponement or failure to perform a transfusion is likely to result in a patients' death or permanent damage to his or her health.
Verekeskus — iseseisev asutus või haigla koosseisu kuuluv üksus, mille ülesanne on koguda verd ning valmistada, uurida, säilitada, väljastada ja müüa verekomponente. Verekeskuse eesmärk on tagada, et Eesti tervishoiuteenuse osutajatele oleksid verekomponendid kättesaadavad ööpäev läbi. Verekeskused tegutsevad ravimiseaduse kohaselt väljastatud ravimite tootmise tegevusloa alusel Blood centre — an independent health care provider or a hospital department which function is to collect blood, and to manufacture, examine, store, distribute and sell blood components. The objective of a blood centre is to guarantee that blood components are available to health care providers on a twenty-four-hour basis. Blood centre operates on the basis of activity license issued pursuant to the Medicinal Products Act.
Verekomponent — verepreparaat, mis on valmistatud täisverest või kogutud otse doonorilt ning mis sisaldab ühe või mitme doonori vere koostisosi Blood component — a blood product manufactured from whole blood or collected directly from a blood donor and which contains constituents from the blood of one or several blood donors.
Vereliistak — trombotsüüt – luuüdi hiidrakust tekkinud väike litritaoline tuumata rakk, mis võtab osa verejooksu sulgemisest ja vere hüübimisest Platelet — a small spangle-shaped cell without a nucleus derived from a bone marrow cell (megakarocyte) which takes part in haemostasis and the formation of blood clots.
Vereplasma — vere vedel, valguline (mitterakuline) osa, mis transpordib organismis vererakke, toit- ja jääkaineid ning mis võtab osa vere hüübimisest Blood plasma — the liquid protein (non-cellular) component of blood, which transports blood cells, nutrients and residues in the body and takes part in the forming of blood clots.
Verepreparaat — verest valmistatud või toodetud ning nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud ravim, mis sisaldab üht või mitut vere koostisosa. Verepreparaadid on täisveri, verekomponendid ja plasmaderivaadid Blood product — a medicinal product manufactured or produced from blood, packaged in conforming packaging and containing one or several blood constituents. Whole blood, blood components and plasma-derived products are blood products.
Vereülekanne — transfusioonravi – raviprotseduur, mille käigus kantakse retsipiendile üle täisverd või verekomponente Blood transfusion — a therapeutic procedure in the course of which whole blood or blood components are transfused to the recipient.
Voodihõive — voodikoormus protsentides, st päevade osatähtsus kõigist vaatluse all oleva perioodi päevadest, mille jooksul ravivoodit kasutati (kalendriaasta jooksul kasutatud voodipäevade ja kõigi võimalike voodipäevade suhe)
Bed occupancy rate — number of days when a hospital bed was used as a percentage of all days in the observed period.
Voodikoormus — mingi perioodi keskmine päevade arv, mille jooksul on ravivoodi kasutusel
Bed occupancy — the average number of days in the observed period during which the hospital bed is in use.
Voodikäive — keskmine patsientide arv ühe ravivoodi kohta. Valemis olev haiglas viibinute arv on hospitaliseeritute ja haiglast lahkunute poolsumma. Erand on intensiivravivoodite profiil, mille puhul liidetakse hospitaliseeritutele teistest osakondadest üle toodute arv ja haiglast lahkunutele teistesse osakondadesse üle viidute arv
Bed turnover — average number of patients per hospital bed. In the formula, those having been in hospital is equal to the half-sum of hospitalized and discharged. Intensive care bed is an exception. In case of these beds those moved to another ward within the same hospital are included in the number of discharged and those brought from another ward of the same hospital are included in the number of hospitalized.
Voodiprofiil — haiglaravivoodite profiilid on määratud nende tervishoiuteenuste kaudu, mida ravivooditel osutatakse. Voodiprofiilide nimetused on määratud riigi tervishoiusüsteemi reguleerivates õigusaktides. Vt. "lühiravivoodid", "pikaravivoodid" Hospital bed specialty — determined through the health care services provided in connection with the hospital bed. The list of specialities is introduced with the legal acts regulating the health care system of the country. Hospital beds are divided into curative (acute) care and long-term care beds.
Voodipäev — statsionaarse ravi korral ööpäev, mille jooksul hospitaliseeritud patsient sai ravi. Hospitaliseerimise ja haiglast lahkumise päev loetakse üheks Bed day — in case of inpatient care, 24 hours, within which the admitted patient has received treatment. The day of admission and the day of discharge are considered as one day.
Voodipäevade arv 100 000 inimese kohta ravivoodi järgi — suhtarv, mis näitab aasta summaarset voodipäevade arvu 100 000 Eesti aastakeskmise elaniku kohta.
Võõras patsient — patsient, kelle raviarst ei ole uuringut teostava asutuse töötaja Not one's own patient — the attending physician of the patient is not an employee of an institution carrying out the research.
Väljaminek (mahakantud) — mahakandmisaktiga põhivarast väljaarvatud vara soetusmaksumuses Divestment (write-off) — the acquisition cost of assets, which have been excluded from fixed assets by a write-off statement.
Väljaminek (muud) — põhivara allahindluse summa, põhivara ümberstruktureerimine Divestment (other) — the amount of depreciation of fixed assets, restructuring of fixed assets.
Väljaminek (müük) — aruandeaastal müüdud põhivara (ka mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest) soetusmaksumuses Divestment (sale) — the acquisition cost of fixed assets sold during the accounting year (incl. non-monetary contributions, such as shares).
Vältimatu kirurgia — kirurgiateenus, mida tervishoiutöötaja osutab olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse Emergency surgery — a surgical procedure that cannot be delayed, for which there is no alternative therapy or surgeon, and for which a delay could result in death or permanent impairment of health

Õ

Õe ja ämmaemanda iseseisev töö   —  õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt või koduvisiit Independent work of nurse or midwife — independent consultation of a patient or a home visit on the part of a nurse or a midwife
Õiguslik vorm — isikute, asutuste ja organisatsioonide ning muude õigussubjektide Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud eksisteerimisvorm. Eristatakse füüsilisest isikust ettevõtjat (FIE), osaühingut, aktsiaseltsi, sihtasutust ja muid (täisühing, usaldusühing, tulundusühistu, välismaa äriühingu filiaal, mittetulundusühing, riiklik üksus, kohaliku omavalitsuse üksus) õiguslikke vorme. Uusima versiooni leiate Statistikaameti klassifikaatorite nimistust Legal form — the form of existence of persons, agencies and organisations and other legal subjects specified in the legislation of the Republic of Estonia. The legal forms include: self employed person, private limited company, public limited company, foundation and other legal forms (general partnership, limited partnership, commercial association, a branch of a foreign company, non-profit association, state entity, local government entity)

Ü

Üksikandmed — konkreetset statistilist üksust iseloomustavad detailsed andmed Individual level data — individual level data denote information about individual statistical units

X

XDR tuberkuloos — eriti resistentne tuberkuloos, mille korral haigustekitaja on resistentne nii isoniasiidi, rifampitsiini, kui teise rea tuberkuloosiravimitest ofloksatsiini ja ühe aminoglükosiidi suhtes XDR extensive drug-resistance tuberculosis — resistance to any fluoroquinolone and least one of the three injectable second line drugs (capreomycin, kanamycin and amikacin), in addition to multidrug-resistance