"Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020" indikaatorid

Indikaatori nr Indikaatori nimi Allikas Viide tabelile Viide teisele tabelile (nt kordaja arvutamiseks)
SE1-1 Eeldatav eluiga sünnimomendil Statistikaamet RV045
SE1-2 Tervena (piiranguteta) elatud eluiga sünnimomendil Statistikaamet TH75
SE1-3 Ravikindlustusega kaetute osakaal rahvastikust (aasta lõpul) Haigekassa kindlustatute jaotus 31.12 seisuga
SE1-4 Suhtelise vaesuse määr (isikute osakaal, kelle ekvivalentssissetulek on madalam 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentsnetosissetuleku mediaanist) Statistikaamet LES01
SE1-5 Laste vaesusrisk (allpool vaesuspiiri elavate kuni 15-aastaste laste osakaal) Statistikaamet LES01
SE1-6 Pikaajaliste (üle 12 kuu) töötute osatähtsus tööjõus Statistikaamet TT330 TT43
SE1-7 Suitsiidide suremuskordaja 100 000 inimese kohta Statistikaamet RV57 RV572 (standarditud)
SE2-1 Suremuskordaja (alla-aastaste laste surmade arv aastas 1000 elussünni kohta) Statistikaamet RV65 RV106 (elussünnid)
SE2-2 0-19-aastaste laste ja noorte suremuskordaja 100 000 inimese kohta Statistikaamet RV45 RV0211 (aastakeskmine rahvastik)
SE2-3 0-19-aastaste laste ja noorte suremuskordaja õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tõttu 100 000 inimese kohta Statistikaamet RV57 RV572 (standarditud)
SE2-4 1-19-aastaste laste ja noorte psüühika- ning käitumishäirete esmashaigestumuskordaja 100 000 inimese kohta Tervise Arengu Instituut PKH2 RV0211 (aastakeskmine rahvastik)
SE2-5 Oma tervist väga heaks hindavate 11-, 13- ja 15-aastaste laste osakaal Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) KU11 (kaalumata)
SE2-6 Osaliselt või täielikult rinnapiimatoidul olevate 6 kuu vanuste imikute osakaal Tervise Arengu Instituut SR90 (1998-2012 - imikud osalisel rinnapiimatoidul) SR91 (alates 2013 - imikud täielikul rinnapiimatoidul)
SE3-1 Suremus hingamiselundite haigustesse 100 000 inimese kohta Statistikaamet / Tervise Arengu Instituut RV57 SD22 (TAI)
SE3-2 Surmaga lõppenud tööõnnetuste arv 100 000 hõivatu kohta Tööinspektsioon Tööinspektsiooni veebileht TO01 (TSTUA andmebaas)
SE3-3 Tööõnnetuste tagajärjel kaotatud tööpäevade arv 100 hõivatu kohta Haigekassa SK16 (hüvitised ja päevade arv) TT0202 (hõivatud)
SE3-4 Töö mõju tervisele - hõivatute osakaal, kes arvavad, et nende töö halvendab nende tervist Euroopa töötingimuste uuring European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions veebileht
SE3-5 Toidutekkeste nakkushaiguste esmashaigestumuskordaja 100 000 inimese kohta Terviseamet päring Terviseametile toidutekkeliste nakkushaiguste nimekiri
SE3-6 Nõuetele vastava joogiveega varustatud rahvastiku osakaal Terviseamet Järelevalve tulemused
SE3-7 Astma diagnoosi/ravi saanute osakaal 16-64-aastaste hulgas Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Tabel 26.A (nt 2014. a andmete kogumikus)
SE3-8 Peenosakeste (PM10) aastakeskmine kontsentratsioon Eesti linnade välisõhus (mg/m3) Statistikaamet KK45 (kuude keskmine, linnade keskmine, andmed kuni 2014)
SE3-9 2-aastaste laste hõlmatus leetrid-mumps-punetised (MMR) immuniseerimisega Terviseamet NH11 (TSTUA andmebaas) Terviseameti veebileht
SE4-1 16-64-aastaste ülekaaluliste inimeste osakaal Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring TKU40
SE4-2 16-64-aastaste rasvunud inimeste osakaal Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring TKU40
SE4-3 Ülekaaluliste kooliõpilaste osakaal Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) HBSC tabeliraamat KU32 (TSTUA andmebaas)
SE4-4 Uute HIV-nakkuse juhtude arv 100 000 inimese kohta Terviseamet NH01 (TSTUA andmebaas)
SE4-5 HIV-nakatunud rasedate osakaal kõigist rasedatest Ei ole al 2008 HIV positiivse diagnoosiga rasedate arv leitav 'Nakkushaigused ja immunoprofülaktika Eestis' ülevaadetest
SE4-6 Illegaalseid narkootikume proovinud 15-16-aastaste osakaal Tervise Arengu Instituut, ESPAD uuring ESPAD tabelid uuringu raportid
SE4-7 Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad 100 000 inimese kohta Statistikaamet / Tervise Arengu Instituut RV57 SD22 (TSTUA andmebaas)
SE4-8 Joobes juhtide osalusel toimunud õnnetustes hukkunute arv Maanteeamet LO01 (TSTUA andmebaas) LO03 (TSTUA andmebaas)
SE4-9 Südame- ja veresoonkonnahaigustesse surnud alla 65-aastaste arv 100 000 elaniku kohta Statistikaamet RV56 RV0211 (aastakeskmine rahvastik)
SE4-10 Liikumisharrastusega regulaarselt tegelevate 16–64-aastaste isikute osakaal Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring uuringu raportid TKU30 (TSTUA andmebaas)
SE4-11 Absoluutalkoholi tarvitamine liitrites elaniku kohta aastas Konjunktuuriinstituut Aastaraamatud
SE4-12 16–64-aastaste igapäevasuitsetajate osakaal Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring TKU50 (TSTUA andmebaas)
SE4-13 Tuberkuloosi esmashaigestunute arv 100 000 elaniku kohta Tervise Arengu Instituut, Tuberkuloosiregister TB40 (TSTUA andmebaas)
SE5-1 Arstide arv 100 000 inimese kohta Tervise Arengu Instituut Tervishoiutöötajate statistika (TSTUA andmebaas)
SE5-2 Õdede arv 100 000 inimese kohta Tervise Arengu Instituut Tervishoiutöötajate statistika (TSTUA andmebaas)
SE5-3 Arsiabi kvaliteediga üldiselt või väga rahul olijate osakaal Sotsiaalministeerium PT05 (TSTUA andmebaas)
SE5-4 Arstiabi kättesaadavust heaks või väga heaks pidanute osakaal Sotsiaalministeerium PT05 (TSTUA andmebaas)
SE5-5 Leibkonna kulutuste osakaal tervishoiukuludest Tervise Arengu Instituut KK05 (TSTUA andmebaas)

"Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020" on avaldatud Sotsiaalministeeriumi veebilehel.