Tervisestatistika sõnastik

Mõistete ingliskeelseid tõlkeid saab vaadata siit.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   X   Y   Z


A

Aastakeskmine rahvaarv   —  pool elanike aasta alguse ja lõpu arvu summast. Kasutatakse kordajate arvutamiseks

Abordimäär   —  indutseeritud abortide arv elussündide kohta aastas. Aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv jagatakse elussündide arvuga ja korrutatakse 100-ga

Abort   —  raseduse katkemine või katkestamine.

Abortiivsuse vanuskordaja   —  aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv mingis vanuserühmas naistel jagatud naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga

Abortiivsuskordaja   —  aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv jagatud fertiilses eas (15–49 aastat) naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga

Aferees   —  vere tagastamine doonorile pärast vererakkude või plasma eraldamist

Afereesiprotseduur   —  spetsiaalse seadmega vajalike vererakkude või plasma eraldamine verest vereloovutamise käigus, mille korral ülejääv osa verest viiakse doonori vereringesse tagasi

Aktiivne tuberkuloos   —  tuberkuloosi juht, kui raviarst on diagnoosinud tuberkuloosi mistahes vormi ja alustanud ravijuhendi kohast ravikuuri

Aktiivravivoodid ehk lühiravivoodid   —  ravivoodid haiglas, välja arvatud iseseisva statsionaarse õendusabi-, psühhiaatria- ja tuberkuloosivoodid

Akumuleeritud kulum   —  põhivara juba kuluna kajastatud (amortiseeritud) amortiseeritav osa (vara soetusmaksumus miinus tema lõppväärtus)

Aktiivravihaigla   —  üldnimetus regionaalhaiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate, erihaiglate ja taastusravihaiglate kohta

Algandmed   —  korrigeeritud ja/või imputeeritud andmed statistilise üksuse kohta. Vrdl toorandmed

Ambulatoorne operatsioon hambaravis   —  kirurgiline protseduur hammastele ja igemetele (v.a hamba eemaldamine), mida teostatakse ambulatoorse vastuvõtu ajal. Siia alla ei kuulu hambaeemaldamine ilma lõikuseta.

Ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi   —  mittestatsionaarne tervishoiuteenus, mille korral patsiendi visiit tervishoiuasutusse on piiratud mõne tunniga ja ei ole vajalik ööpäevaringne haiglas viibimine

Ambulatoorne vastuvõtt   —  tervishoiuteenust vajava isiku pöördumine arsti või õe poole vastuvõtu ajal arsti/õe tööruumides

Ambulatoorne visiit (v.a telefonikonsultatsioon)   —  üldnimetus arsti või õe ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi kohta (ei sisalda telefonikonsultatsioone)

Ambulatoorselt konsulteeritud isik ehk ambulatoorne patsient   —  ambulatoorselt ravitud või konsulteeritud isik. Konsulteeritud isikute koguarvus sisalduvad nii haiguse esmasjuhuga kui ka korduvravi saanud patsiendid

Amet   —  kindlate tööülesannete ja vastutusega tööalane tasustatav tegevus.

Ametiala   —  ehk ametirühm mille moodustavad sarnased ametid. Konkreetne tööülesannete ja vastutuse kogum organisatsioonis või asutuses teatud töö tegemiseks.

Ametikoht   —  sarnaste ülesannete ja kohustustega tööde kogum

Andmed   —  formaliseeritud kujul taastõlgendatava esitusena informatsioon (teave), mis sobib edastuseks, tõlgenduseks või töötluseks (allikas: Infotehnoloogia standard EVS-ISO/IEC 2382-1:1993 "Infotehnoloogia. Sõnastik")

Andmeesitaja   —  juriidiline või füüsiline isik, kes on kohustatud esitama andmeid statistika tegijale või kellelt kogutakse andmeid statistika tegemiseks

Andmekaeve   —  informaatikat ja statistikat hõlmav meetod, mille abil automaatselt analüüsitakse ja tõlgendatakse suuri ja keerukaid andmehulki, mille tulemusel saadakse ning rakendatakse uusi teadmisi (allikas: Sõnaveeb)

Andmeteenus — X-tee liikme teenus, mille kaudu toimub internetipõhine andmevahetus (allikas: VV määrus 23.09.2016 nr 105 „Infosüsteemide andmevahetuskiht“ § 2 p 4)

Antenataalne   —  sünnieelne, enne sündimist esinev

Apgar’i indeks   —  kiire hinnang vastsündinu tervislikule seisundile 10-pallisel skaalal arvestades südame löögisagedust, hingamist, lihaspinget, erutuvust ja nahavärvust

Arst   —  arsti haridusega isik, kes on registreerinud ennast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 27 alusel Terviseametis ja saanud õiguse osutada üld- või eriarstiabi teenuseid

Arst-resident   —  residentuuris erialaõpet jätkav arst

Aruandekohustuslane   —  Terviseametis registreeritud ning tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja (isegi siis, kui põhitegevus ei ole tervishoiuteenuse osutamine) ja perearstiabiasutused

Avaandmed — masinloetavas formaadis andmeid, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks (allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)


B

Bakterioloogiliselt tõestatud kopsuvälise tuberkuloosi juht   —  tuberkuloosijuht, mille puhul mikroskoopilise ja/või külvi meetodil tehtud bioloogilise materjali uuringu vastus on positiivne

Batsillaarne tuberkuloos   —  bacillary tuberculosis – mikroskoopilise uuringu ja külvi meetodiga diagnoositud positiivsed tuberkuloosijuhud kokku


D

Diagnoos   —  rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni (RHK-10) järgi esitatud diagnoos

Diagnostikaasutus   —  ambulatoorne tervishoiuteenuse osutaja, kus patsiendi tervislikku seisundit hinnatakse laboratoorsete testide ja diagnostiliste uuringute abil

Doonor   —  vereseaduse kohaselt 18–65-aastane teovõimeline isik, kes teiste inimeste ravi otstarbel loovutab vere käitlejale tasuta oma verd


E

Eelneva ravi katkestanud   —  uus ravijuht haigel, kes katkestas eelneva juhendijärgse ravi. Vt. ravikatkestus - juht, kui haige katkestas ravijuhendikohase ravikuuri omavoliliselt vähemalt kaheks kuuks

EHAK   —  Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator. Uusima versiooni leiate Statistikaameti klassifikaatorite nimistust

Elada jäänud aastate arv   —  mingis vanuses keskmiselt elada jäävate aastate arv, kui suremus ei muutu. 0 aasta vanuses – oodatav eluiga sünnimomendil

Elukoht   —  indiviidi ütlus- või registripõhine elukoht, kus inimene alaliselt või peamiselt elab.

Elussünd   —  elutunnustega (hingamine, südamelöögid, nabaväädi pulsatsioon ja/või tahtele alluvate lihaste ilmsed liigutused) lapse sünd sõltumata raseduse kestusest

Embrüo   —  embrüo on varajases arenemisjärgus olev loode, alates munaraku viljastumisest. Kui ei ole määratletud teisiti, mõeldakse embrüo all inimembrüot.

EMO   —  Erakorralise meditsiini osakond — haigla liikide nõuetele vastava aparatuuri ja sisustusega haigla osakond, kus osutatakse kõiki erakorralise meditsiini tervishoiuteenuseid. Vt vrd: muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt

EMTAK   —  Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator. Uusima versiooni leiate Statistikaameti klassifikaatorite nimistust

Enneaegne laps   —  enne 37. täis-rasedusnädalat (enne 259 päeva) sündinu

Erakorraline abi   —  tervishoiuteenus, mida tervishoiuteenuse osutaja osutab vältimatu abi osutamise korras ja/või väljaspool ravijärjekorda.

Erakorraline meditsiin   —  meditsiinivaldkond, mis tegeleb erakorraliste terviseseisundite (ägedad haigused, vigastused, mürgistused jne) esmase diagnoosimise ja raviga, vältimaks patsientide surma või töövõimetust. Erakorralist tervishoiuteenust osutab haiglaväliselt kiirabi ja haiglasiseselt erakorralise meditsiini osakond

Erakorralise meditsiini osakond   —  EMO — haigla liikide nõuetele vastava aparatuuri ja sisustusega haigla osakond, kus osutatakse kõiki erakorralise meditsiini tervishoiuteenuseid. Vt vrd: muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt

Erakorraline operatiivne ravi   —  raviviis, mis pakub erakorralist kirurgilist sekkuvat ravi. EMO statistikas arvestatakse erakorraliseks 24 tunni jooksul opereerimisele suunatud erakorralised patsiendid, keda ei käsitleta kui plaanijärgseid opereerituid (k.a plaanilised keisrilõike operatsiooniga patsiendid). Kodeeritud vastavalt NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni NCSP põhipeatükkidele, kus arvestusest on välja jäetud peatükkide T, U, X protseduurid

Erakorraline patsient   —  patsient, kes vajab kiireloomulist või vältimatut abi, täpsemalt patsient on akuutselt, raskelt haige, vigastatud või psühhiaatriliselt haige. Siia kuuluvad need, kes vajavad erakorralist kiireloomulist plaanivälist abi või vajavad abi turvalisuse seisukohast lähtuvalt.

Eriala   —  haridusasutuses omandatav teadmiste ja oskuste kogum, viimasena omandatud kutse või eriala. Tervishoiusüsteemi meditsiiniliste erialade liigitamisel on kasutatud eriarstiabi erialade loetelu ja õendusabi erialade loetelu (vt klassifikaatorid).

Erialane haridus   —  viimasena omandatud kutse või eriala. Tervishoiusüsteemi meditsiiniliste erialade liigitamisel on kasutatud eriarstiabi erialade loetelu ja õendusabi erialade loetelu (vt klassifikaatorid).

Eriarstiabiasutus   —  tervishoiuasutus, kus ambulatoorset tervishoiuteenust osutavad eriarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad, sh töötervishoiuteenust osutavad asutused

Erütrotsüüt   —  punalible – hulgaliselt hemoglobiini sisaldav lame tuumata rakk (vere tavalisim rakutüüp), mis tagab organismi kudede ja organite hapnikuga varustatuse.

Esimene rasedusaegne külastus   —  esimene visiit (külastus) tervishoiuasutusse käesoleva raseduse ajal, mille kohta tehti esimene sissekanne rasedakaarti.

Esmashaigestumus   —  uute haigusjuhtude ehk haiguse esmasjuhtude tekkimine rahvastikus mingil ajavahemikul. Seda mõõdetakse: absoluutarvuga — uute haigusjuhtude arv mingil ajavahemikul; suhtarvuga — haigestumuskordaja, mis väljendab uute haigusjuhtude arvu rahvaarvu suhtes mingil ajavahemikul. Tervisestatistikas: teenuseosutajate poolt registreeritud esmashaigestumus

Esmashaigestumuskordaja   —  suhtarv, mis väljendab uute haigusjuhtude arvu rahvaarvu suhtes mingil ajavahemikul. Tavaliselt arvutatakse 100 000 elaniku kohta aastas, kasutatakse ka soo- ja vanuskordajaid

Esmashaigusjuht   —  haiguse esmasjuht/uus haigusjuht — esmakordselt patsiendi elus kinnitatud lõplik diagnoos

Eurostat   —  Euroopa Liidu statistikaamet


F

Fertiilne iga e. viljakas iga   —  naised vanuses 15-49 a.

FET   —  külmutatud embrüote siirdamine, laboritingimustes loodud ja külmutatud embrüo ülessulatamine ja naise emakasse kandmine

Finantseerimise allikas   —  tervishoiu finantseerimise allikad on liigitatud vastavalt International Classification for Health Accounts (ICHA) klassifikaatorile


H

Haigestumuse vanuskordaja   —  esmasjuhtude arv aastas 100 000 sama vanuserühma aastakeskmise rahvastiku kohta

Haigestumuskordaja   —  väljendab haigusjuhtude arvu rahvaarvu suhtes mingil ajavahemikul, arvutatakse teatud arvu inimeste ehk elanike kohta (tavaliselt 100 000). Haigestumuskordaja võrdub haigusjuhtude arv aastas jagatud aastakeskmise rahvastikuga (üldrahvastik või meesrahvastik või naisrahvastik) ja väljendatuna 100 000 elaniku kohta

Haigla   —  asukoha, ehitise, administratiivse korralduse ja personali suhtes kehtestatud nõuetele vastav tervishoiuasutus statsionaarse arstiabi andmiseks meditsiinilistel erialadel. Tavaliselt osutavad haiglad lisaks statsionaarsele tervishoiuteenusele ka päevaravi ja ambulatoorseid teenuseid

Haigla liik   —  pakutavate tervishoiuteenuste alusel eristatakse seitset liiki haiglaid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja õendushaigla (endine hooldushaigla). Liik „kohalik haigla“ lisandus 2003. aastal. Alates 2014. aastast liik ei kasutata enam liiki „hooldushaigla“. Selle asemel on õendushaigla.

Haiglaravi   —  statsionaarne tervishoiuteenus — tervishoiuteenus, mille osutamiseks on vajalik inimese ööpäevaringne haiglas viibimine

Haiglaravi patsient   —  patsient, kellele osutati või osutatakse statsionaarset tervishoiuteenust

Haiglaravivoodi   —  haiglaravivoodi, ravivoodi või statsionaarne ravivoodi — voodi, mis on mõeldud patsiendile haiglas ööpäevaringse tervishoiuteenuse osutamiseks. Ravivoodite arv esitatakse perioodi (kvartal, aasta) lõpu seisuga

Haiglast lahkunud   —  haiglaravi lõpetanud patsiendid. a) Diagnoosi järgi - haiglaravi lõpetanud patsiendidpõhidiagnoosi alusel, kes kirjutati välja või surid. Ei ole arvestatud teise haiglasse üleviiduid ega terveks osutunud. Haiged vastsündinud on diagnoosi alusel haiglast lahkunute hulka arvestatud ja terved vastsündinud ei ole. b) Voodiprofiili järgi - haiglast välja kirjutatud, surnud ja teise haiglasse üle viidud. Ravivoodite statistikas arvestatakse haiglast lahkunute hulka ka haiged vastsündinud juhul, kui nad on vastsündinule mõeldud voodist, hällist üle viidud profiiliga ravivoodile (vt Ravivoodi definitsioon). Terveid vastsündinuid ravivoodite järgi esitatavas statistikas haiglast lahkunute arvule ei lisata.

Haiglast väljakirjutatu   —  ravi lõppemisel haiglast välja kirjutatud patsient, v.a surnu, terveks osutunud ja teise haiglasse üleviidud.

Haiglavõrgu arengukava haigla   —  on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 105 (02.04.2003). Haiglavõrgu arengukava haiglate hulka kuulub 3 piirkondlikku, 4 kesk-, 11 üld-, 1 kohalik ja 1 taaastusravihaigla.

Haiguse esmasjuht ehk esmashaigusjuht ehk uus haigusjuht   —  esmakordselt patsiendi elus kinnitatud lõplik diagnoos

Haiguskaotus   —  haiguste ja vigastuste tõttu kaotatud eluaastad

Haigusrühm   —  rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni (RHK-10) järgi esitatud haigusrühm (vt klassifikaatorid).

Hamba eemaldamine   —  hamba väljatõmbamine ja väljalõikus

Hambaravi visiit   —  hambaarstikülastus (ka koduvisiit), mille käigus on ravitud hambaid või igemeid, tehtud profülaktilisi või kirurgilisi protseduure. Siia alla ei kuulu proteetilise ravi ja ortodontilised visiidid.

Hambaraviasutus   —  tervishoiuasutus, kus ambulatoorset tervishoiuteenust osutavad hambaarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad

Hiline lootesurm   —  vähemalt 500-grammise sünnikaaluga loote üsasisene surm, mis toimus pärast 22. rasedusnädalat

Hiline neonataalsurm   —  imiku surm pärast esimest elunädalat, kuid enne 28. elupäeva täitumist

Hooldusravi   —  vt iseseisev statsionaarne õendusabi

Hospitaliseeritu   —  statsionaarsele ravile võetud patsient, tavaliselt vähemalt üheks ööpäevaks

Hospitaliseeritute ja haiglast lahkunute arv 100 000 inimese kohta ravivoodi järgi   —  suhtarv, mis näitab  aasta jooksul hospitaliseeritute ja haiglast lahkunute arvu 100 000 Eesti aastakeskmise elaniku kohta.


I

ICHA (International Classification for Health Accounts)   —  tervishoiu arvepidamise juures kasutatavate klassifikaatorite süsteem tervishoiukulude liigitamiseks. SHA2011 kasutab järgmisi klassifikaatoreid: tervishoiuteenuste pakkujad (ICHA-HP), tervishoiu rahastamismudelid (ICHA-HF), tervishoiuteenused (ICHA-HC), tervishoiu rahastamisallikate tulud (ICHA-FS), tervishoiusüsteemi kapitalimahutused põhivarasse (ICHA-HK). Loendid koos seletustega on avaldatud TAI veebilehel

ICSI   —  seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon tähendab ühe seemneraku viimist otse munarakku laboritingimustes. Pärast munaraku viljastumist kantakse embrüo tagasi naise emakasse. ICSI kasutatakse mehepoolse viljatuse korral. Selle puhul on võimalik munarakk viljastada, kui spermast on võimalik kätte saada väga väike arv seemnerakke või kui spermas puuduvad seemnerakud ning neid tuleb munanditest eraldada.

Imikusuremuskordaja   —  alla ühe aastaste laste surmade arv 1000 sama aasta elussündinu kohta

Immateriaalne põhivara   —  füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne vara, mida tervishoiuteenuse osutaja kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Immateriaalse põhivara rahaline piirmaksumus on kirjeldatud asutuse raamatupidamise sise-eeskirjas. Nt firmaväärtus, patendid, litsentsid, infotehnoloogiline tarkvara.

Imiku osaline rinnapiimaga toitmine   —  lisaks rinnapiimale saab laps kas piimasegu või muud toitu (puder, köögiviljapüree jne).

Imiku täielik rinnapiimaga toitmine   —  laps saab ainult rinnapiima; lisaks võib saada vitamiine, ravimeid, kuid mitte teed, vett, mahla, piimasegu või midagi muud, mis asendaks toidukorda. Vajadusel võib laps süüa lüpstud rinnapiima kas lusikalt, topsist või lutipudelist (vt ka Rinnapiimatoidul lapsed).

Imikusurm   —  alla üheaastase elusalt sündinud lapse surm

Imputeerimine   —  asendusväärtuste leidmine puudu olevatele väärtustele

Indikaator   —  mingi nähtuse olemasolu näitaja, vahend mingi suuruse ligikaudseks mõõtmiseks (allikas: ÕS, 2018); kaudne mõõdupuu mingile ühiskonnas esinevale nähtusele või probleemile, mille muutmiseks on poliitiline soov (allikas: Haaristo et al 2019, Elukestva õppe strateegia vahehindamine; Pintér, Swanson ja Barr 2006, Use of Indicators in Policy Analysis). Indikaator aitab tuua välja, kuidas sekkumine aitab kaasa eesmärkide täitmisele

Indutseeritud abort   —  hõlmab omal soovil raseduse katkestamisi ja meditsiinilisel näidustusel raseduse katkestamisi.

Intensiivravi ravivoodi EMO-s   —  EMO intensiivravi saalis asuv avatud (patsiendi vastuvõtmiseks valmis) statsionaarne II või III astme intensiivravi ravivoodi.

Iseeneslik raseduse katkemine   —  spontaanabort (RHK-10 kood O03).

Iseseisev statsionaarne õendusabi (endine hooldusravi)   —  ravi ja hooldus, mida osutatakse patsientidele, kes vajavad jätkuvat abi krooniliste kahjustuste, vähenenud iseseisvuse ja igapäevase toimetuleku tõttu.

Iseseisev tervishoiuasutus   —  tervishoiuteenuse osutaja, kelle puhul ei ole tegemist teise teenuseosutaja allasutuse ega filiaaliga

IUI   —  hõlmab laboratoorseid toiminguid, et eraldada spermast elujõulisemad seemnerakud, mis siirdatakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil. IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas doonori või partneri seemnerakke.


J

Jooksevhinnad   —  kaupade ja teenuste hinnad arvestusperioodil

Juht   —  isik, kellel on alluvaid; tegeleb protsessi juhtimisega; omab vastutust üksuse/osakonna/asutuse töö eest. FIE-d, kellel ei ole alluvaid, ei ole juhid

Jälgimiskoht EMO-s või muus erakorralises vastuvõtus   —  jälgimisruumis olev koht, mille juurde kuulub varustus, mis võimaldab monitoorida patsiendi elulisi parameetreid.

Jääkmaksumus aasta lõpul   —  põhivara aasta lõpu jääkmaksumus: soetusmaksumus aasta lõpul miinus akumuleeritud kulum


K

Kehaväline viljastamine   —  kehavälise viljastamise (IVF) üks protseduur sisaldab järgmisi tegevusi:

Keskmine kuu põhipalk   —  töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud tüki-, tunni-, päeva-, nädala või kuupalga määra alusel makstud brutopalk märtsikuus. Ei sisalda lisatasusid

Keskmine kuupalk koos kõigi lisatasudega   —  sisaldab põhipalka (vt „keskmine kuu põhipalk“), regulaarseid lisatasusid, lisatasu õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamise eest, lisatasu ületundide eest ning teisi regulaarseid lisatasusid. Siin sisalduvad ka mitteregulaarsed lisatasud (kvartali- ja aastapreemiad, ning teised mitteregulaarsed tulemus- ja väärtustasud, mis on makstud märtsikuus)

Keskmine ravikestus   —  keskmine voodipäevade arv ühe statsionaarselt või päevaravilt lahkunud või väljakirjutatud patsiendi kohta aastas haiglaravi põhjuse järgi. Esitatakse päevades.

Keskmine ravikestus (haiglaravilt lahkunute kohta diagnoosi järgi)   —  keskmine voodipäevade arv ühe statsionaarist väljakirjutatud või surnud patsiendi kohta aastas haiglaravi põhjuse järgi. Voodipäevade arv jagatakse väljakirjutatute ja surnute arvuga. Voodipäevade arvestuses lahutatakse lahkumispäevast saabumispäev

Keskmine ravikestus (haiglaravilt väljakirjutatute kohta diagnoosi järgi)   —  keskmine voodipäevade arv ühe statsionaarist väljakirjutatud patsiendi kohta aastas haiglaravi põhjuse järgi. Voodipäevade arv jagatakse väljakirjutatute arvuga. Voodipäevade arvestuses lahutatakse lahkumispäevast saabumispäev

Keskmine ravikestus (päevaravi kohta diagnoosi järgi)   —  keskmine voodipäevade arv ühe päevaravilt väljakirjutatud patsiendi kohta aastas päevaravi põhjuse järgi. Voodipäevade arv jagatakse väljakirjutatute arvuga. Voodipäevade arvestuses arvestatakse kõiki päevi. Hemodialüüs arvestatakse patsiendi kohta ühe ravijuhuna aastas

Keskmine ravikestus (ravivoodi profiili järgi)   —  voodipäevade arv ühe statsionaarselt ravilt lahkunud patsiendi kohta ravivoodi profiili järgi. Esitatakse päevades. Intensiivravivoodite puhul liidetakse ravilt lahkunud patsientidele juurde need, kes on viidud üle teise osakonda.

Keskmine ravivoodite arv   —  perioodi keskmine ravivoodite arv, mis on olnud avatud, st valmis patsiendi vastuvõtmiseks

Kiirabi   —  ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse

Kiirabi väljakutsed   —  kiirabi täidetud, annulleeritud ja tulemuseta väljakutsed

Kiirabiasutus   —  ambulatoorne tervishoiuasutus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse. Kiirabiasutuste alla on loetud vaid iseseisvad kiirabiasutused

Kiirabibrigaad   —  kolmeliikmeline erakorralise meditsiini alase ettevalmistusega isikute rühm, kes osutab kiirabi. Kiirabibrigaadi liikmeteks võivad olla erakorralise meditsiini arst või anestesioloog ja erakorralise meditsiini õde ning kiirabitehnik

Klassifikaator   —  üht tüüpi statistilisi üksusi teatud tunnuse või tunnuste hulga alusel liigitav ja üheselt identifitseeriv tähistuseeskiri

Kogutunnipalk   —  sisaldab põhipalka (vt põhitunnipalk) ja lisaks regulaarseid lisatasusid, lisatasu õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamise eest ning lisatasu ületundide eest. Palk on jagatud kõigi töötundidega (sh ületunnid)

Konservatiivne ravi   —  raviviis, mis pakub hooldavat ravi nii füüsilise kui tunnetusliku poole pealt, kui on otsustatud lasta haigusel kulgeda loomuomaselt

Koondandmed   —  üksikandmetest kindla metoodika alusel statistilise töötlemise ja analüüsi tulemusena saadud andmed

Kopsu tuberkuloos   —  tuberkuloosijuhud, mille puhul haiguse paige on nii kopsus kui ka väljaspool kopsu, loetakse kopsutuberkuloosi juhtude hulka

Kopsuväline tuberkuloos   —  tuberkuloosijuhud, mille puhul haiguse paige on ainult väljaspool kopsu

Korduvjuht   —  aasta jooksul esimene pöördumine varem diagnoositud haigusega

Kulud   —  aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Kunstlik viljastamine   —  kunstlik viljastamine kujutab endast naise rasestamise eesmärgil sooritatavaid toiminguid, mille käigus kantakse naisele üle mehe seemnerakud või kehaväliselt loodud embrüo.

Kutse   —  tööülesannete täitmiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum, mis on omandatud õppides ja/või töötades ning mida tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel.

Kutseala   —  koondab kutseid, mida ühendavad samalaadsed tööeesmärgid ja -ülesanded.


L

Lahangute määr   —  lahangute osakaal (%) Eestis surnute kohta.

Laps   —  tervishoiustatistikas 0–14 aastane isik

Lasteasutus   —  lastele sotsiaal- või haridusteenuseid osutav asutus ning noorte püsilaager noorsootöö seaduse tähenduses

Leibkond   —  ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik.

Letaalsus   —  haiglas surnute osatähtsus haiglast lahkunutest.

Lühiravivoodid   —  ehk aktiivravivoodid – intensiivravi; kirurgilised; naha-suguhaiguste; nakkushaiguste; neuroloogilised; nina-, kõrva-, kurguhaiguste; radioloogia; silmahaiguste; sünnitusabi ja günekoloogia; taastusravi; terapeutilised ravivoodid. Vastavalt OECD metoodikale on aktiivravivooditel keskmine ravikestus kuni 18 päeva. Välja arvatud iseseisva statsionaarse õendusabi, psühhiaatria- ja tuberkuloosivoodid.


M

Maakond   —  indiviidi elukoht või tervishoiuteenuse osutaja tegevuse maakond. Kiirabistatistikas näitab maakondlik jaotus väljakutseid ja abisaanuid kiirabibrigaadi paiknemise järgi. Klassifitseeritakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) alusel (vt klassifikaatorid)

Majandusaasta tulem   —  aruandeperioodi tervishoiuasutuse tulude ja kulude vahe aruandeperioodi lõpus

Materiaalne põhivara   —  materiaalne vara, mida tervishoiuteenuse osutaja kasutab teenuste osutamisel, toodete tootmisel  või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõte talle seatud eesmärkide täitmisel) ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivara rahaline piirmaksumus on kirjeldatud asutuse raamatupidamise sise-eeskirjas.

MDR   —  multiresistentne tuberkuloos - haigustekitaja on samaaegselt resistentne kahe tuberkuloosi põhiravimi - isoniasiidi ja rifampitsiini - suhtes

Mediaan   —  jaotuse keskmine liige, millest mõlemale poole jääb võrdne arv elemente. Mediaan jaotab järjestatud statistilise rea kaheks

Meditsiinilisel näidustusel raseduse katkestamine   —  raseduse katkestamine meditsiinilistel näidustustel enne 22. rasedusnädalat RHK-10 kood O04

Metaandmed   —  andmeid ja statistikaprotsesse määratlevad ja teised kirjeldavad andmed

Mikroandmed   —  summeerimata tähelepanekud või eraldi statistilise üksuste (asutus/ettevõte, leibkond, isisk) tunnuste mõõtmised

Mitteefektiivne (tulemuseta) (tuberkuloosi-) ravi   —  ravijuht, kui:

Mood   —  variatsioonireas kõige sagedamini esinev liige; variant, mille esinemise sagedus on kõige suurem

Multiresistentne tuberkuloos   —  MDR - haigustekitaja on samaaegselt resistentne kahe tuberkuloosi põhiravimi - isoniasiidi ja rifampitsiini - suhtes

Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt   —  erakorraliste patsientide vastuvõtt osakonnas/toas, mis ei pea vastama EMO nõuetele. Nt spetsialiseerunud erakorraline vastuvõtt traumapunktis või psühhiaatrias, pediaatrias, oftalmoloogias, günekoloogias (v.a kõik sünnitused, sest neid erakorralisteks ei loeta), vm.

Muu raseduse katkemine   —  hõlmab muud katkenud rasedused, näiteks põismool, peetunud rasedus jne (RHK-10 koodid O01, O02, O05, O06)

Muud tervisetöötajad   —  sisaldab laborante, meditsiinistatistikuid, hooldajaid (sh endisi hooldusõdesid ehk põetajad), kiirabitehnikuid, hambatehnikuid, dentiste, radioloogiatehnikuid, optometriste, muid abiõdesid ja teisi asutuses töötavaid kõrgharidusega spetsialiste

Muud töötajad   —  mittemeditsiiniline personal tervishoiuasutustes ehk töötajad, kes ei oma meditsiinilist eriharidust ega ei tööta meditsiinilisel ametikohal. Siia kuuluvad näiteks raamatupidajad, klienditeenindajad, statistikud

Müük müügihinnas   —  müüdud põhivara müügihinnas ilma käibemaksuta


N

Neonataalperiood   —  periood alates sünnist kuni 7 päeva täissaamiseni pärast sündi

Neonataalsurm   —  imiku surm enne 28. elupäeva täitumist. Jaguneb varajasteks (0-6 päeva vanuselt) ja hilisteks (pärast 1. elunädalat, kuid enne 28 päeva täitumist sünnist) neonataalsurmadeks

Nominaalkasv   —  näitaja muutus teatud perioodil, mis sisaldab ka vastava perioodi inflatsiooni


O

OECD   —  Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (ingl.k. Organization for Economic Co-operation and Development)

Omal soovil raseduse katkestamine   —  raseduse seaduslik katkestamine raseda naise soovil enne 12. rasedusnädalat (RHK-10 kood O04)

Omaniku liik   —  näitab asutuse kuulumist kas avalikule sektorile (riigi ja/või kohaliku omavalitsuse kapitaliosalus asutuses on 50% või suurem) või erasektorile (Eesti eraõigusliku isiku ja/või välismaa eraõigusliku isiku kapitaliosalus asutuses on 50% või suurem) (vt klassifikaatorid)

Oodatav eluiga sünnimomendil   —  keskmine eluiga, kui suremus ei muutu.

Osalise tööajaga töötaja   —  isik, kes töötab osalise tööpäeva või osalise töönädala/-kuuga

Osutamise viis   —  osutamise viisi järgi jaotatakse tervishoiuteenused kolmeks: ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi, päevaravi ja statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi.


P

Palga mediaan   —  mediaan on variatsioonirea keskmine liige, mis jagab töötajad kahte võrdsesse gruppi ehk pooled töötajatest saavad mediaaniga võrdset või sellest madalamat ja pooled mediaaniga võrdset või sellest kõrgemat palka

Perearstiabiasutus   —  tervishoiuasutus, kus ambulatoorset tervishoiuteenust osutab perearsti eriala omandanud eriarst, kes tegutseb perearsti nimistu alusel

Perinataalperiood   —  algab 22. täisrasedusnädala (154 päeva) möödumisel ja lõpeb 7 päeva täissaamisel pärast sündi

Perinataalsuremuskordaja   —  perinataalperioodis surnute arv 1000 sünni kohta

Perinataalsurm   —  perinataalperioodil esinenud surnultsünni või surmajuht

Pikaravivoodi   —  ravivoodid haiglas, mille puhul keskmine ravikestus on üle 18 päeva. Pikaravivoodite hulka kuuluvad järgmised profiilid: tuberkuloos, psühhiaatria ja iseseisev statsionaarne õendusabi (endine hooldusravi). Alates 2014. aastast on hooldusravivoodi nimetuse asemel kasutusel iseseisva statsionaarse õendusabi voodi

Plasmaderivaat   —  verepreparaat, mis on paljude doonorite vereplasmast tööstuslikult toodetud ja sisaldab mõnd kindlat vereplasma koostisosa

Praktiseeriv arst   —  arst, kes osutab üld- või eriarstiabi teenuseid otse patsientidele (vt ka "arst")

Psühhiaatriline patsient   —  patsient, kellel on psühhiaatri poolt diagnoositud psüühika- või käitumishäire

Psühhoaktiivne aine   —  aine, mis mõjub psüühilistele funktsioonidele ja võib põhjustada sõltuvust: alkohol, opiaadid (nt heroiin, morfiin), kokaiin ja teised stimulaatorid, hallutsinogeenid, nikotiin ja lenduvad lahused

Punalible   —  erütrotsüüt – hulgaliselt hemoglobiini sisaldav lame tuumata rakk (vere tavalisim rakutüüp), mis varustab organismi kudesid ja organeid hapnikuga

Põhiandmed   —  andmekogusse kogutavad unikaalsed andmed, mis tekivad andmekogu haldaja avalike ülesannete täitmise käigus. Andmete töötlemisel, mida kogub põhiandmetena teine riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, tuleb aluseks võtta vastava teise andmekogu põhiandmed (allikas: AvTS § 436 lg 1, 2)

Põhidiagnoos   —  patsiendi ravil viibimise peamine põhjus. Kodeeritakse rahvusvahelise haiguste klassifikaatori RHK-10 järgi

Põhiprotseduur kirurgias   —  mitmest üheaegselt läbiviidud kirurgilisest protseduurist kõige suurem ja ressursimahukam. Põhiprotseduuri järgi liigitatakse üheaegselt läbi viidud protseduurid siis kui puudub vastav liitprotseduuri kood

Põhitunnipalk   —  põhipalk ehk töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud tüki-, tunni-, päeva-, nädala- või kuupalga määra alusel makstud brutopalk märtsikuus. Tunnipalga arvestamiseks on kuu põhipalk jagatud kuus töötatud tundide arvuga (v.a ületunnid). põhitunnipalk on n-ö puhas palk, mis ei sisalda regulaarseid lisatasusid, lisatasu õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamise eest ning lisatasu ületundide eest.

Põhikoht   —  tervisestatistikas: ametikoht, millel inimene töötab suurima koormusega (või olulisim ametikoht - juhul, kui töökohtade koormused on samad)

Päevakirurgia   —  päevaravi raames läbiviidud kirurgiline protseduur

Päevaravi   —  tervishoiuteenus, mille puhul patsient vajab ravi või uuringute tõttu mõne tunni jooksul ravivoodis jälgimist, õhtuks/ööseks patsient haiglasse ei jää, sh päevakirurgia.

Päevaravi voodi   —  päevaravi teenuse osutamiseks mõeldud ravivoodi

Päevaravilt lahkunud ehk päevaravi lõpetanud   —  päevaravi lõpetanud patsientide arv, kes kirjutati välja või surid. Päevaravilt lahkunute hulka ei arvestata terveks osutunuid.

Püsivhinnad   —  kauba või teenuse hind mingi aasta (baasaasta) keskmistes hindades


R

Rahastamisallikas   —  tervishoiuteenuste finantseerimise allikad on liigitatud vastavalt International Classification for Health Accounts (ICHA) klassifikaatorile (vt klassifikaatorid)

Rahvaarv aasta alguse seisuga   —  elanike arv aasta alguses. Seda kasutatakse ka eelneva aasta lõpu rahvaarvuna.

Rahvastiku tervis   —  rahvastiku tervise, st füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ja selle jagunemine erinevate rahvastiku rühmade vahel

Rahvastikusündmused   —  sünni- ja surmastatistika hõlmab perekonnaseisuasutustes registreeritud Eesti alaliste elanike isikusündmusi ning Eesti kodanike isikusündmusi, mis registreeriti Eesti välisesindustes. Arvesse ei lähe sündmused, mis küll registreeriti Eestis või Eesti välisesindustes, kuid mille puhul on isiku(te) alaline elukoht välisriigis.

Rahvusvaheline dollar   —  hüpoteetiline valuutaühik, millel on sama ostujõud kui USA dollaril teatud ajamomendil

Raseduse katkemine   —  sisaldab iseeneslikke raseduse katkemisi ja muid raseduse katkemisi.

Raseduskestus   —  raseduse kestus täisnädalates (või päevades); mõõdetakse alates viimase normaalse menstruaalperioodi esimesest päevast või ultrahelidiagnostika abil

Ravikatkestaja   —  patsient, kes alustas ravijuhendi kohast ravikuuri, kuid katkestas selle omavoliliselt vähemalt 2 kuuks

Ravivoodi   —  haiglaravivoodi, ravivoodi või statsionaarne ravivoodi — voodi, mis on mõeldud patsiendile haiglas ööpäevaringse tervishoiuteenuse osutamiseks. Ravivoodite arv esitatakse perioodi (kvartal, aasta) lõpu seisuga. Ravivoodite hulka ei kuulu vastsündinute hällid, kuvöösid.

Ravivoodite arv aastas 100 000 inimese kohta   —  suhtarv, mis näitab aasta lõpu ravivoodite arvu 100 000 Eesti elaniku kohta. Elanike arv võetakse järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

Reaalkasv   —  näitaja kasv teatud perioodil, mille arvutamise aluseks olevad andmed on korrigeeritud baasaasta hindadega

Retsidiivjuht   —  aktiivse tuberkuloosi juht haigel, kes on varem tuberkuloosi põdenud, saanud ravi ja paranenud

RHK-10   —  rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon (kümnes väljaanne)

Riigi resident   —  riigis registreeritud ettevõte või alaliselt riigis elav isik

Rinnapiimatoidul lapsed   —  lapsed, kes on osalisel või täielikul rinnapiimatoidul. Osaliselt rinnapiimatoidul olijaks loetakse laps, kellel vähemalt üks toidukord päevas on rinnapiimast (vt ka "Imiku osaline rinnapiimaga toitmine" ja "Imiku täielik rinnapiimaga toitmine").

Ränne   —  elukoha muutus üle asustusüksuse piiri

Röntgenuuring hambaravis   —  üksikhamba või hammaste panoraamuuring


S

Saneeritud   —  hambaravis: terveks ravitud hammastega patsiendid

Sisemajanduse koguprodukt   —  SKP – residentide toodetud lisandväärtuse summa kogurahvamajanduse ulatuses, millele on lisatud netotootemaksud

Sissetulek (muud)   —  varem Eestis kasutusel olnud põhivara. Siia kuulub ostetud kasutatud põhivara soetusmaksumuses, põhivara üleshindluse summa, põhivara väärtuse tõus kapitaalremondi või renoveerimise tulemusena, põhivara ümberstruktureerimine

Sissetulek (uued)   —  aruandeaastal ostetud põhivara soetusmaksumuses (ka mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest). Siia arvestatakse uus põhivara e põhivara, mis võeti esmakordselt kasutusele Eestis, s.t. siin kajastatakse ka põhivara, mis on varem olnud kasutusel teistes riikides

SKP   —  sisemajanduse koguprodukt – residentide toodetud lisandväärtuse summa kogurahvamajanduse ulatuses, millele on lisatud netotootemaksud

Soetusmaksumus aasta alguses   —  kõikide eelnevate aastate jooksul soetatud ja aruandeaastal arvel oleva põhivara soetusmaksumus

Soetusmaksumus aasta lõpul   —  põhivara aasta lõpul soetusmaksumuses, aruandeaasta algul arvel olnud põhivara soetusmaksumusele on liidetud aasta jooksul soetatud põhivara maksumus ning lahutatud aasta jooksul kas müüdud, mahakantud või allahindluse vm tulemusena oma väärtuse kaotanud põhivara maksumus

Standarditud suremuskordaja   —  näitab, milline oleks suremuse üldkordaja juhul, kui Eesti rahvastiku vanusstruktuur vastaks teoreetilisele standardile. Arvutuste aluseks kasutatud 2013. a Euroopa standardrahvastikku.

Tabel 1. Euroopa standardrahvastiku vanuseline struktuur, 2013

KOKKU 100 000
0 1000
1–4 4000
5–9 5500
10–14 5500
15–19 5500
20–24 6000
25–29 6000
30–34 6500
35–39 7000
40–44 7000
45–49 7000
50–54 7000
55–59 6500
60–64 6000
65–69 5500
70–74 5000
75–79 4000
80–84 2500
85–89 1500
90–94 800
95–99 175
100+ 25

Statistiline näitaja   —  andmeelement, mis esitab kindla aja, koha ja muude tunnustega määratud statistilisi andmeid. Statistiline näitaja iseloomustab uuritavat objekti või nähtust — statistilist üksust kui liiki (ettevõte, leibkond, isik)

Statistiline üksus   —  objekt, subjekt või nähtus, keda või mida kirjeldavaid andmeid statistika tegemisel kogutakse, töödeldakse ja levitatakse

Statsionaarne ravivoodi   —  haiglaravivoodi, ravivoodi või statsionaarne ravivoodi — voodi, mis on mõeldud patsiendile haiglas ööpäevaringse tervishoiuteenuse osutamiseks. Ravivoodite arv esitatakse perioodi (kvartal, aasta) lõpu seisuga

Statsionaarne tervishoiuteenus   —  haiglaravi — tervishoiuteenus, mille osutamiseks on vajalik inimese ööpäevaringne viibimine haiglas

Summaarne abortiivsuskordaja   —  aasta vanuskordajate summa (5-aastaste vanuserühmade puhul korrutatuna viiega) jagatud 1000-ga.

Summaarne sündimuskordaja   —  keskmine elussündinud laste arv naise kohta tema elu jooksul, kui kehtiksid konkreetse aasta sündimuse vanuskordajad. Summaarne sündimuskordaja on aasta vanuskordajate summa (5 aasta vanusrühmade puhul korrutatuna viiega)

Suremuse soo-vanuskordaja (suremuskordaja soo ja vanuse järgi)   —  surmajuhtude arv aastas 100 000 aastakeskmise sama vanuserühma mehe või naise kohta

Suremuse üldkordaja   —  surmajuhtude arv aastas 100 000 aastakeskmise elaniku kohta

Suremuskaotus   —  enneaegse surma tõttu kaotatud eluaastad

Surm tuberkuloosi tõttu   —  patsient on ravi ajal surnud ning surma põhjuseks on märgitud tuberkuloos

Surmapõhjus   —  surma algpõhjus, mille Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud kui a) haiguse või vigastuse, mis algatas vahetult surmani viivate haigusseisundite jada või b) õnnetuse või vägivalla asjaolud, mis tekitasid surmava vigastuse. Alates 1997. aastast kasutatakse Eestis surmapõhjuste kodeerimisel rahvusvahelist haiguste klassifikaatorit RHK-10 (ICD-10)

Surnultsünd   —  vähemalt 500-grammise sünnikaaluga loote üsasisene surm, mis toimus pärast 22. rasedusnädalat

Surnultsündimuskordaja   —  surnultsündide arv 1000 sünni kohta

Suurandmed   —  andmed, mis on oma olemuselt tavapärasest mitmekesisemad, suuremahulisemad ja uuenevad suurema kiirusega (Gartner 2011)

Sündimuse erikordaja   —  elussündide arv aastas tuhande fertiilses eas (15–49-aastase) naise kohta

Sündimuse vanuskordaja   —  elussündide arv aastas 1000 mingis vanuses naise kohta. Mõõdab sündimust mingis vanuserühmas

Sündimuse üldkordaja   —  elussündide arv aastas 1000 aastakeskmise elaniku kohta

Sünnieelne ehk sünnituseelne külastus   —  arsti (naistearsti, perearsti jm) ja/või ämmaemanda sünnituseelne külastus

Sünnikaal   —  vastsündinu esimene sünnijärgne kaal (eelistatavalt esimesel elutunnil)


T

Taastusravi   —  tervishoiuteenus, mis on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele ning mille puhul tervislikust seisundist tulenevad piirangud igapäevasele toimetulekule on tingitud kas haigusest, vigastusest või haiguse korduvast loomusest

Taastusraviasutus   —  tervishoiuteenuse osutaja, kus osutatakse ambulatoorseid meditsiiniteenuseid, mis on suunatud inimeste terviseseisundi parandamisele ja mille puhul tervisega seotud piirangud igapäevases toimetulekus tulenevad kas haigusest, vigastusest või haiguse korduvast loomusest

Tegevus juhtumi toimumise ajal   —  tegevus, mille käigus patsient sai vigastuse või mürgistuse. Kodeeritakse RHK-10 XX peatüki välispõhjuse koodi 5. koha (0-4, 8,9) alusel

Teise maakonna elanik   —  hospitaliseeritu, kelle alaline elukoht ei ole haiglaga samas maakonnas

Tervena elada jäänud aastad   —  keskmine aastate arv, mida inimene tõenäoliselt elab igapäevategevuste piiranguteta, kui suremus ja rahvastiku tervise näitajad jääks samaks.

Tervis   —  füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund

Terviseharitus   —  teadmised ja sotsiaalsed oskused, mis määravad inimese motivatsiooni ja võime hankida, mõista ja kasutada informatsiooni viisil, mis edendab ja säilitab tervist

Tervisekaotus   —  leitakse suremus- ja haiguskaotust summeerides ning väljendatakse vaevuste tõttu kaotatud eluaastatena. Kasutusel on olnud ka mõiste „haiguskoormus“.

Terviseteenus   —  füüsilise ja vaimse tervise edendamiseks, kahjude vähendamiseks, haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ning ravimiseks osutatav teenus

Tervishoiu jooksvad kulud   —  tervishoiu kogukulud miinus kapitalikulud

Tervishoiu kogukulud   —  residentide tervisega seotud kaupade ja teenuste lõpptarbimise kulud, millele on lisatud tervishoiuteenuse pakkujate kapitalikulud

Tervishoiuasutus ehk tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuteenuse pakkuja   —  juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti (kuni 01.01.2010 Tervishoiuamet) väljastatud tegevusluba, välja arvatud nimistuga töötaval perearstiabiasutusel

Tervishoiuteenus   —  tervishoiutöötaja (arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda) tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, ära hoida tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist

Tervishoiuteenuse osutaja liik   —  osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuasutused järgnevalt: haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, hambaraviasutus, kiirabiasutus, taastusraviasutus, diagnostikaasutus, õendusabiasutus ja muu asutus (vt klassifikaatorid)

Tervishoiuteenuse osutamise viis   —  osutamise viisi järgi jaotatakse tervishoiuteenused kolmeks: ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi, päevaravi ja statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi

Tervishoiutöötaja   —  tervishoiuteenust osutav eriharidusega töötaja (arst, hambaarst, õendustöötaja ja muu tervisevaldkonna spetsialist ning abispetsialist)

Tervist toetav teenus   —  iga teenus, mis omab rahvastiku tervisele positiivset mõju või on vajalik rahvastiku tervise seisundi säilitamiseks

THKK   —  tervishoiu kogukulud - residentide tervisega seotud kaupade ja teenuste lõpptarbimise kulud, millele on lisatud tervishoiuteenuse pakkujate kapitalikulud

Toorandmed   —  statistiliste üksuste kohta kogutud korrigeerimata ja imputeerimata andmed

Transfusioonravi   —  vereülekanne – raviprotseduur, mille käigus kantakse retsipiendile üle täisverd või verekomponente

Trombotsüüt   —  vereliistak – luuüdi hiidrakust tekkinud väike litritaoline tuumata rakk, mis võtab osa verejooksu sulgemisest ja vere hüübimisest

Tuberkuloos   —  ohtlik nakkushaigus, mis võib haarata kõiki elundeid ja kudesid. 90-95% haigusjuhtudest avaldub kopsutuberkuloosina, mis on kõige nakkusohtlikum, kuna levib peamiselt piisknakkusena

Tuberkuloosi korduvravijuht   —  eelnev tulemusteta (mitteefektiivne) ravi, ravi taasalustamine pärast ravikatkestust.

Tulem   —  tervishoiuasutuse aruandeperioodi tulude ja kulude vahe

Tulemuseta väljakutse   —  kiirabi väljakutse, mille käigus abivajajat ei leitud, sest abivajaja oli lahkunud sündmuskohalt või oli tegemist valeväljakutsega

Tulud   —  aruandeperioodi sissetulekud (majandusliku kasu suurenemised), millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike poolt teostatud sissemaksed omakapitali

Täidetud ametikoht   —  täistööajale taandatud ametikoht, st üks täidetud ametikoht võrdub 40 töötunniga nädalas

Täiskasvanu   —  tervishoiustatistikas 15-aastane ja vanem isik

Täistööajaga töötaja   —  isik, kelle töönädala pikkus on 40 tundi või lühem vastavalt töösisekorra eeskirja järgi (nt residendid ja 2009. aasta 1. juulini kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse alusel radioloogia-, patoloogiaosakonna jt töötajad)


U

Uus haigusjuht   —  esmashaigusjuht/haiguse esmasjuht — esmakordselt patsiendi elus kinnitatud lõplik diagnoos


V

Vanus   —  eluaastate arv täisaastates vaadeldud ajahetkel, s.t vanus viimasel sünnipäeval

Vanuskordaja   —  vastavas vanuses toimunud sündmuste arv vastavas vanuses aastakeskmise rahvaarvu kohta. Enamasti esitatud 1000 või 100 000 inimese kohta

Vanuserühm   —  tavaliselt grupeeritakse elanikud viieaastastesse vanuserühmadesse alates 0–4 eluaastat kuni 85 ja vanemad. Indiviidid, kes on vanemad kui 85 eluaastat, on rühmitatud viimasesse gruppi – 85 ja vanemad. Sõltuvalt andmete eripärast võivad vanusgrupid olla väiksemad või suuremad kui viis aastat. Teine sagedasti kasutav vanuserühmitus on järgmine: laps – 0–14 aastane isik ja täiskasvanu – 15-aastane või vanem isik

Varajane neonataalsuremuskordaja   —  varajases neonataalperioodis surnute arv 1000 elussünni kohta

Varajane neonataalsurm   —  imiku surm esimesel elunädalal (0–6 päeva vanuselt)

Vastavustabel   —  üleminekutabel, mis kuvab seoseid klassifikaatorite või klassifikaatori versioonide vahel

Vastsündinu   —  laps sünnist kuni 4 nädala vanuseni

Verekabinet   —  haigla struktuuriüksus, mille ülesanne on tellida ja säilitada verekomponente ning väljastada neid haiglasiseselt, teha immunohematoloogilisi uuringuid ning koordineerida ja nõustada vereülekannete raviks kasutamist. Verekabinetil on lubatud koguda verd erakorralistel asjaoludel, kui haiglas ja verekeskuses, kust verekabinet verekomponente tellib, puudub vajalik verevaru ning vereülekande edasilükkamine või tegemata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse

Verekeskus   —  iseseisev asutus või haigla koosseisu kuuluv üksus, mille ülesanne on koguda verd ning valmistada, uurida, säilitada, väljastada ja müüa verekomponente. Verekeskuse eesmärk on tagada, et Eesti tervishoiuteenuse osutajatele oleksid verekomponendid kättesaadavad ööpäev läbi. Verekeskused tegutsevad ravimiseaduse kohaselt väljastatud ravimite tootmise tegevusloa alusel

Verekomponent   —  verepreparaat, mis on valmistatud täisverest või kogutud otse doonorilt ning mis sisaldab ühe või mitme doonori vere koostisosi

Vereliistak   —  trombotsüüt – luuüdi hiidrakust tekkinud väike litritaoline tuumata rakk, mis võtab osa verejooksu sulgemisest ja vere hüübimisest

Vereplasma   —  vere vedel, valguline (mitterakuline) osa, mis transpordib organismis vererakke, toit- ja jääkaineid ning mis võtab osa vere hüübimisest

Verepreparaat   —  verest valmistatud või toodetud ning nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud ravim, mis sisaldab üht või mitut vere koostisosa. Verepreparaadid on täisveri, verekomponendid ja plasmaderivaadid

Vereülekanne   —  transfusioonravi – raviprotseduur, mille käigus kantakse retsipiendile üle täisverd või verekomponente

Voodihõive   —  voodikoormus protsentides, st päevade osakaal kõigist vaatluse all oleva perioodi päevadest, mille jooksul ravivoodit kasutati (kalendriaasta jooksul kasutatud voodipäevade ja kõigi võimalike voodipäevade suhe)

Voodikoormus   —  mingi perioodi keskmine päevade arv, mille jooksul on ravivoodi kasutusel

Voodikäive   —  keskmine patsientide arv ühe ravivoodi kohta. Valemis olev haiglas viibinute arv on hospitaliseeritute ja haiglast lahkunute poolsumma. Erand on intensiivravivoodite profiil, mille puhul liidetakse hospitaliseeritutele teistest osakondadest üle toodute arv ja haiglast lahkunutele teistesse osakondadesse üle viidute arv

Voodiprofiil   —  haiglaravivoodite profiilid on määratud nende tervishoiuteenuste kaudu, mida ravivooditel osutatakse. Voodiprofiilide nimetused on määratud riigi tervishoiusüsteemi reguleerivates õigusaktides. Vt. "lühiravivoodid", "pikaravivoodid."

Voodipäev   —  statsionaarse ravi korral ööpäev, mille jooksul hospitaliseeritud patsient sai ravi. Hospitaliseerimise ja haiglast lahkumise päev loetakse üheks

Voodipäevade arv 100 000 inimese kohta ravivoodi järgi   —  suhtarv, mis näitab  aasta  summaarset  voodipäevade arvu 100 000 Eesti aastakeskmise elaniku kohta.

Võõras patsient   —  patsient, kelle raviarst ei ole uuringut teostava asutuse töötaja

Väljaminek (mahakantud)   —  mahakandmisaktiga põhivarast väljaarvatud vara soetusmaksumuses

Väljaminek (muud)   —  põhivara allahindluse summa, põhivara ümberstruktureerimine

Väljaminek (müük)   —  aruandeaastal müüdud põhivara (ka mitterahaliste sissemaksete, näiteks aktsiate eest) soetusmaksumuses

Vältimatu kirurgia   —  kirurgiateenus, mida tervishoiutöötaja osutab olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse


Õ

Õendustöötaja   —  tervishoiutöötaja, kes on läbinud õenduse baaskursuse (vähemalt kolm aastat), s.o õde ja ämmaemand

Õendustöötaja iseseisev töö   —  õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt või koduvisiit

Õiguslik vorm   —  isikute, asutuste ja organisatsioonide ning muude õigussubjektide Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud eksisteerimisvorm. Eristatakse füüsilisest isikust ettevõtjat (FIE), osaühingut, aktsiaseltsi, sihtasutust ja muid (täisühing, usaldusühing, tulundusühistu, välismaa äriühingu filiaal, mittetulundusühing, riiklik üksus, kohaliku omavalitsuse üksus) õiguslikke vorme (vt klassifikaatorid)


Ü

Üksikandmed   —  konkreetset statistilist üksust iseloomustavad detailsed andmed


X

XDR tuberkuloos   —  eriti resistentne tuberkuloos, mille korral haigustekitaja on resistentne nii isoniasiidi, rifampitsiini, kui teise rea tuberkuloosiravimitest ofloksatsiini ja ühe aminoglükosiidi suhtes