Tervist edendavad asutused

MÕISTED

Aasta jooksul ühinenud asutuste arv – ühel konkreetsel aastal liikumisega ühinenud uute asutuste arv.

Kumulatiivne liikumisega ühinenud asutuste arv – ühinenute koguarv alates liikumise loomisest.

Tervisedendus (ka tervise edendamine) – inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine olenemata keskkonnast, kus inimene viibib. Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel saavutada kontrolli oma tervisemõjurite üle, arendamaks oma tervist ning elamaks aktiivset ja produktiivset elu (WHO, 1986). Tervisedendus on muutuse algatuse, juhtimise ja elluviimise protsess. See on personaalse, organisatsioonilise ja poliitika arengu protsess (Kickbusch, 1994).

Tervist Edendav Lasteaed (TEL) – lasteaed, kes lähtub oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua nii lastele kui ka töötajatele heaolu toetavad tingimused. Eestis algatati tervist edendavate lasteaedade liikumine 2000. aastal, esimesed lasteaiad ühinesid 2001. aastal. Eestis on 2022. a lõpu seisuga 310 Tervist Edendavat Lasteaeda, sh kõigis maakondades ja neljas suuremas omavalitsuses (Tartu, Tallinn, Pärnu, Narva).

Tervist Edendavad Koolid (TEK) – liikumine, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud koolidest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava kooli põhimõtetest. Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile. Eestis algatati tervist edendavate koolide liikumine WHO algatusel 1993. aastal.

Tervist Edendavad Töökohad (TET) – võrgustik, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud töökohtadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava töökoha põhimõtetest. TET-võrgustikus osalemine pakub mitmekesiseid partnerlusvõimalusi, kogemuste ja heade ideede jagamist kolleegidega teistest organisatsioonidest ning võimalust osaleda võrgustiku liikmetele mõeldud koolitus- ja nõustamisprogrammides. Eestis algatati tervist edendavate töökohtade võrgustik 2005. aastal. Üle-eestiliste ettevõtete puhul kaasatakse maakondlikusse statistilisse arvestusse ainult avalduses esitatud ettevõte ja selle juriidiline aadress.

METOODIKA

Tervist edendavate asutuste liikumiste eesmärk on edendada lasteaedades, koolides, haiglates, töökohtades ja paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist ja tervislikku sotsiaalset ning füüsilist keskkonda.

Kui asutus lõpetab tegevuse, ühineb teisega ühise juhtimise alla või haldusreformi tõttu muutub maakond/linn, milles asutus paikneb, siis muudatus tehakse statistikatabelis vastavalt sellele, millisel aastal asutus liikumisega ühines.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Koolide andmed kajastatud enne haldusreformi kehtinud haldusjaotuse (kehtis kuni oktoober 2017) alusel, lasteaedade ja töökohtade andmed on tagasiulatuvalt arvestatud uue haldusjaotuse alusel, mis hakkas kehtima alates 2017. aasta lõpust. Piirkondlik statistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed (lasteaedade puhul ka Narva ja Pärnu andmed). Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

VÄLJAANDED

Varava L, Grauberg M, Hansen S. Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, Haigekassa; 2011. Raport pdf-formaadis

 

Tervist Edendavad Töökohad:

Trummal A, Luuk K. Töökoha tervisedenduse uuring 2019. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2019. Raport pdf-formaadis

Tervise Arengu Instituut. Tubakavaba töökoht – abiks tööandjale. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Juhend pdf-formaadis

Luuk K. Töökoha tervisedenduse uuring 2014. Raport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2015. Raport pdf-formaadis

Tervise Arengu Instituut. Vaimne tervis töökohal. Käsiraamat tööandjale ja töötajale. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2015. Juhend pdf-formaadis

Tervise Arengu Instituut. Tervislik toitumine töökohal. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2014. Juhend pdf-formaadis

Tervise Arengu Instituut. Tervisedendus töökohal. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2013. Voldik pdf-formaadis

Tervise Arengu Instituut. Tervist edendavad töökohad. Mis need on ja kuidas neid saavutada?. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2010. Juhend pdf-formaadis

Tervise Arengu Instituut. Hea praktika näiteid töökoha tervisedenduses. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2010. Raport pdf-formaadis

 

Tervist Edendavad Lasteaiad:

Kõik juhendid lasteaedadele tervisedendamise toetamiseks ja heaolu edendamiseks on mõeldud kõikidele (olenemata sellest, kas lasteaed on liikumisega ühinenud või mitte).

Lõhmus L, Varava L. Sisehindamine tervise valdkonnas: tegevus ja tulemused koolieelsetes lasteasutustes. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2010. Raport pdf-formaadis

Lõhmus L, Varava L. Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus lasteaedade/koolide tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2010. Raport pdf-formaadis

Lõhmus L, Varava L. Koolieelsete lasteasutuste tervisemeeskondade tegevus ja võimestatus laste ning personali tervise edendamisel. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2010. Raport pdf-formaadis

Lõhmus L, Varava L. Tervisega seotud eeldused ja tingimused koolieelses lasteasutuses. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2006. Raport pdf-formaadis

VIITED

Tervisedendus lasteaias: info terviseinfo.ee lehel ja Tervist Edendav Lasteaed (TEL)

Tervisedendus koolis: info terviseinfo.ee lehel

Tervisedendus töökohal: info terviseinfo.ee lehel ja tai.ee lehel

KONTAKTID

Laste tervise ja heaolu edendamine lasteaias ja koolis:

Eestis on 2022. a lõpu seisuga 310 Tervist Edendavat Lasteaeda, sh kõigis maakondades ja neljas suuremas omavalitsuses (Tartu, Tallinn, Pärnu, Narva). Paikkondlike TEL-võrgustike tegevust koordineerivad lasteaedade tervisedenduse koordinaatorid.

Eestis on 2022. a lõpu seisuga 212 Tervist Edendavat Kooli, sh kõigis maakondades ja suuremates omavalitsustes. Paikkondlike TEK-võrgustike tegevust koordineerivad koolide tervisedenduse koordinaatorid.

 

Tervisedendus töökohtadel:

Katrin Kärner-Rebane

TAI paikkondade ja töökohtade valdkond

E-post: katrin.karner-rebane[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 7.02.2023