Uimastitarvitamine koolinoorte seas (ESPAD uuring)

MÕISTED

Alkoholiannus – alkohoolse joogi kogus, mis sisaldab 10g absoluutset alkoholi. 1 alkoholiannus on näiteks 250 ml 5%–5,3% õlut või 1 pokaal (120 ml) 12% veini või 1 pits (40 ml) 40% kanget alkoholi.

Purjus olemine – vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitamine.

Regulaarne suitsetamine – igapäevane (praktiliselt iga päev) suitsetamine, mis on kestnud vähemalt ühe järjestikuse aasta.

Sotsiaalsete oskuste tase – sotsiaalsed oskused on sotsiaalselt aktsepteeritud, õpitud käitumine, mis võimaldab edukalt teistega suhelda, hoida ära või vältida negatiivseid sotsiaalseid suhteid. Sotsiaalsete oskuste taseme mõõtmisel kasutati Danielsoni ja Phelpsi (2003) 21-väitelist küsimustikku. Kvartiilide alusel jagati uuritavad kolme rühma: madala, keskmise ja kõrge skooriga õpilased.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist. Statistikaameti andmetel oli 2006. aastal suhtelise vaesuse piiriks 3479 krooni (222,35 eurot) kuus.

METOODIKA

"Uimastitarvitamine koolinoorte seas" ehk ESPAD on Euroopa kooliõpilaste alkoholi ja narkootikumide kasutamise võrdlusuuring (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Uuringut viiakse läbi iga nelja aasta tagant ja seda koordineerib Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA). Eesti uuringu vastustav korraldaja on Tervise Arengu Instituut. Eesti küsitlust viisid 2011. aastal Tervise Arengu Instituudi tellimusel läbi Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi (RASI) sotsioloogid. Eesti on ESPADi uuringus osalenud aastatel 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 ja 2019.

Uuring annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest legaalsete ja illegaalsete uimastite tarvitamise suhtes ning uimastitarvitamise levikust. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada:
1) koolinoorte kogemused ja hoiakud legaalsete ja illegaalsete uimastite tarvitamist puudutavates küsimustes,
2) tegurid, mis mõjutavad narkootiliste ainete kasutamist,
3) kogused ja kasutamissagedus eri ainete kaupa.

Küsitluse läbiviimise reeglid on kõikides osalevates riikides samad, andmete võrreldavuse tagamiseks kasutatakse ühesugust metoodikat ja küsimustikku. Sellest tulenevalt võimaldab uurimus võrrelda uimastitarvitamist eri riikide koolinoorte seas ning jälgida muutusi läbi aja. Uurimus viiakse läbi kõikjal üheaegselt ja sama vanusgrupiga noorte seas, kelleks on 15–16-aastased kooliõpilased. 1995. aasta uurimuse sihtgrupiks olid 1979. aastal, 1999. aastal 1983. aastal, 2003. aastal 1987. aastal ja 2007. aastal 1991. aastal sündinud õpilased (Allaste 2004). 2011. aasta uurimuse sihtgrupi moodustasid 1995. aastal sündinud õpilased. Uuringusse kaasati Eesti üldhariduskoolide 8. ja 9. klassi õpilasi. Sihtrühmast jäid välja eri- ja õhtukoolide õpilased. Kokku osales 2015. a uuringus 119 kooli, 85 eesti- ja 34 vene õppekeelega. Lõplikuks ankeetide arvuks jäi 2452.

Eelmiste aastate uuringute ingliskeelsed kokkuvõtted ja mitmesuguseid riikidevahelisi võrdlusi leiate ESPAD uuringu ametlikult veebilehelt. ESPAD uuringu eestikeelse lühikokkuvõtte võite leida Euroopa Narkomaania ja Narkootikumide Seirekeskuse (EMCDDA) veebilehelt.

VÄLJAANDED

2019. aasta uuringu raport:
Vorobjov S, Tamson M. Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine Eesti 15–16-aastaste õpilaste seas. Uuringuaruanne. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2020. Raport on kättesaadav pdf-failina siit

2015. aasta uuringu raport:
Vorobjov S. Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis. Uuringu raport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Raport on kättesaadav pdf-failina siit

2011. aasta uuringu raport:
Kobin M, Vorobjov S, Abel-Ollo K, Vals K. Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2012. Raport on kättesaadav pdf-failina siit

2003. aasta uuringu raport:
CAN, Pompidou Group. The ESPAD Report 2003: Alcohol and Other Drugs Use Among Students in 35 European Countries. Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, Council of Europe, Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs; 2004. Ingliskeelne raport on kättesaadav pdf-failina siit

Ingliskeelsed uuringuraportid, mis hõlmavad kõiki uuringus osalevaid riike, on avaldatud ESPAD veebilehel: http://www.espad.org/reports-documents

VIITED

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs veebileht

KONTAKT

Sigrid Vorobjov

Uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 659 3998

E-post: Sigrid.Vorobjov[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 16.10.2020