Eesti ravikindlustatute ravi mujal Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis

MÕISTED

Eriala — Tervisekassale esitatud raviarvel märgitud tervishoiu põhieriala kuni 2019. aastani (vt klassifikaatorid ja loendid). Kuni 2019. aastani koguti põhieriala järgi (vt tabel RA13). Alates 2020. aastast kogutakse tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni eriala järgi (vt tabel RA131), see tähendab, et tervishoiutöötaja võib teha tööd ka teise eriala raames.

Maakond — tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoht. Jaotatakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) alusel (vt klassifikaatorid ja loendid).

Ravikindlustatud — ravikindlustatud isikute arv 31. detsembri seisuga.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus ehk tervishoiuteenuse pakkuja — juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti väljastatud tegevusluba. Liigitatud vastavalt ICHA-HP (International Classification for Health Accounts health care sevice providers) loendile (vt klassifikaatorid ja loendid).

METOODIKA

Ravikulu Eesti ravikindlustatutele mujal Euroopas ja eurooplaste ravikulud Eestis andmeid kogub ja töötleb Tervisekassa.

Ravikulu Eesti ravikindlustatutele mujal Euroopas (tabel RA10) kajastab ainult Tervisekassa poolt makstud ravikulu. Statistika Eesti ravikindlustatute ravi kohta Euroopas arvestab kokku kõigi Euroopa Majanduspiirkonna riikide andmed koos Suurbritannia ja Šveitsiga (kokku 31 riiki), kus eestlased on ravil käinud ja selle kohta Tervisekassale arve saabunud: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi ja Ungari. Andmed ei sisalda omaosalust ehk raviteenuste või ravimite eest makstud kulusid, mille eest patsient ise tasus. Andmed näitavad Tervisekassale teiste Euroopa riikide poolt esitatud riigis ajutiselt viibivate Tervisekassa kindlustatute ja seal riigis elavate (põhiliselt pensionärid ja lähetatud töötajad) tervishoiuteenuste eest esitatud arveid (seejuures võis teenuse osutamise aeg jääda ka vaadeldava aasta eelnevasse aastasse). Andmed ravi kohta Eesti ravikindlustatutele mujal Euroopas ei sisalda plaanilise ravi ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius alusel esitatud andmeid.

Eestis mujal Euroopa regiooni riikides ravikindlustatute ravijuhtude statistika (tabelid RA12, RA13, RA131, RA14) võtab arvesse 36 Euroopa regiooni riikide andmed – s.t kõik eelnevalt nimetatud riigid, millele lisanduvad Albaaniast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Moldovast, Ukrainast ja Valgevenest pärit patsiendid.

VISUALISEERITUD ANDMED: Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis

 

KLASSIFIKAATORID JA LOENDID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu linna andmed. Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Tervishoiu põhieriala (kuni 2019. aastani) – Tervisekassale esitatud raviarvel märgitud põhieriala. Loendiga saab tutvuda Tervisekassa veebilehel.

Tervishoiuteenuste pakkujate klassifikatsioon (ICHA-HP) põhineb tervishoiukulude arvestamise süsteemil, kus kasutatakse tervishoiu kulutuste arvestamiseks tervishoiu arvepidamise rahvusvahelist klassifikatsiooni ICHA (International Classification for Health Accounts (ICHA), versioon 2011). Loend on leitav siit.

VIITED

Finantsaruanded ja eelarve Tervisekassa veebilehel

Tervishoiuteenuste statistika Tervisekassa veebilehel

KONTAKTISIK

Jane Idavain

tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

E-post: jane.idavain[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 21.08.2023