Tervishoiukulud

MÕISTED

Rahastamismudel – rahastamismudelid on liigitatud vastavalt klassifikaatorile International Classification for Health Accounts (ICHA).

Püsivhind – kaupade ja teenuste hinnaindeksiga deflateeritud jooksevhind.

Tervishoiu jooksevkulud – nimetatud kulud võtavad kokku kõik kulud tervishoiuteenustele, ravimitele ja muudele tervishoiukaupadele. Jooksevkulude hulka arvestatakse ka ressursse, mis tuleb riigi tervishoidu välismaalt. Tervishoiu jooksevkuludesse ei arvestata ravikindlustuse eelarvest tasutavaid haigus-, hooldus- ja sünnitushüvitisi ega riigi tervishoiutöötajate koolitustellimuse kulusid.

Tervishoiuteenus – tervishoiuteenused on liigitatud vastavalt klassifikaatorile International Classification for Health Accounts (ICHA).

Tervishoiuteenuse pakkuja – tervishoiuteenuse pakkujad on liigitatud vastavalt klassifikaatorile International Classification for Health Accounts (ICHA).

METOODIKA

Tervishoiukulude andmed annavad ülevaate tervishoiu finantseerimisest ja rahavoogude liikumisest ning võimaldavad hinnata erinevate finantseerimisallikate efektiivsust poliitiliste prioriteetide seadmisel ja otsuste tegemisel.

Tervishoiukulude arvestamiseks kasutatakse OECD-Eurostat-WHO välja töötatud metoodikat "Riiklik Tervishoiu Arvestus" versiooni SHA2011. Metoodika järgi on tervishoiukuludesse arvestatud tervishoiuga seotud tegevused nagu aktiivravi-, taastusravi-, õendusabi-, tervishoiu tugiteenused, kulutused meditsiinitoodetele, ennetusele ja tervishoiusüsteemi administreerimisele. Samas ei sisalda tervishoiu jooksevkulud kapitalikulusid, tervishoiualasele uurimis- ja arendustööle, keskkonnatervisele ja teistele teenustele, mille põhitegevus ei ole tervise parandamine, tehtavaid kulutusi. Kapitalikulud on avaldatud eraldi tabelis (KK07). Andmetes ei kajastu välismaalastele osutatud tervishoiuteenuste ja välismaalaste poolt ostetud meditsiinitoodete kulud.

Tervishoiu jooksevkulude arvestuse aluseks olevad andmed pärinevad peamiselt administratiivsetest allikatest. Andmeallikateks on riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete täitmise aastaaruanne, ministeeriumite haldusala tervishoiukulutuste, Eesti Haigekassa ja kindlustusseltside kulutuste andmed. Sotsiaalministeeriumist saadakse informatsiooni kindlustamata isikute ravikulude, välisabi projektide, hasartmängumaksust Rahandusministeeriumi kaudu finantseeritavate projektide ning hoolekandeasutuste tervishoiukulutuste osas. Leibkondade tervishoiukulude aluseks on Tervise Arengu Instituudi (TAI) kogutav tervishoiuteenuse osutajate majandustegevuse ja teenuseosutamise tervishoiustatistika aruanded.

Tervishoiukulude arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta.

Alates 2018. aastast on lisatud päevastele õendusabi teenustele (HC.3.2) igapäevaelu toetamise, täisealiste päevahoiu, raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse kulutused ning koduse õendusabi kuludele (HC.3.4) puudega isiku hooldajatoetuse kulutused. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kulutused on suurenenud lähtudes eeldusest, et ööpäevaringsete sotsiaalhoolekandeteenuste kasutajad on pikaajalisest hooldusest sõltuvad ja nende majutuskulud on kaasa arvatud. Sotsiaalhoolekande teenuste pikaajalise hoolduse kulutuste suurenemine õendusabi all oli 67,3 miljonit eurot kõigi rahastamismudelite peale kokku (54,5 miljonit eurot 2017. a ja 121,8 miljonit eurot 2018.aastal, leibkondade omaosalus tõusis 23 miljonilt eurolt 60 miljoni euroni). Eelnevate aastate andmetes muutusi ei ole tehtud, mida tuleb andmete võrdlemisel arvestada.

KLASSIFIKAATORID

International Classification for Health Accounts (ICHA), versioon 2011.

Tervishoiukulude arvestamine põhineb neljateljelisel süsteemil, kus kasutatakse tervishoiu kulutuste arvestamiseks tervishoiu arvepidamise rahvusvahelist klassifikatsiooni ICHA, mille osad on:

Klassifikaatorid eesti keeles asuvad TAI tervisestatistika osakonna veebilehel.

Ingliskeelne OECD-Eurostat-WHO koostatud klassifikaator SHA2011 2017. aastal täiendatud versioon on kättesaadav siit.

VÄLJAANDED

Ruuge, M, Inno, M. (2018). Tervishoiukulud 2017. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. pdf.

Ruuge, M, Inno, M. (2017). Eesti tervishoiukulud 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. pdf.

Ruuge, M, Inno, M. (2016). Eesti tervishoiukulud 2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. pdf.

Ruuge, M, Inno, M. (2015). Eesti tervishoiukulud 2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. pdf.

ning tervishoiukulude kohta varasemaid analüüse saab vaadata veel TAI uuringute lehelt

KONTAKT

Mare Ruuge

Tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

tel: 659 3818

E-post: Mare.Ruuge[at]tai.ee

 

Marika Inno

Tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

tel: 659 3816

E-post: Marika.Inno[at]tai.ee

 

Uuendatud: 31.10.2019