Kõrgtehnoloogilised seadmed

MÕISTED

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus — juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajatel peab olema Terviseameti väljastatud tegevusluba.

Tervishoiuteenuse osutaja liik — osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuasutused järgnevalt: haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, hambaraviasutus, kiirabiasutus, taastusraviasutus, diagnostikaasutus, õendusabiasutus ja muu asutus (vt klassifikaatorid).

METOODIKA

Kõrgtehnoloogilised seadmete statistika kogumise ja tootmise eesmärk on omada ülevaadet vastavate seadmete arvust ja paiknemisest.

Andmeid kogutakse tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt ja nimistuga töötavatelt perearstidelt vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele "Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord".

Kõrgtehnoloogilised seadmete statistika koostamise aluseks on aruande „Tervishoiuasutus“ tabel „Meditsiiniseadmed“ (kuni 2015. aastani „Kõrgtehnoloogilised seadmed“).

Aruandekohuslased on kõik vastavaid kasutusvalmis seadmeid omavad või kapitali- ja kasutusrendiga rentivad juriidilised isikud, välja arvatud verekeskus, kiirabi ja hambaraviasutused.

Andmed on kogutud 31. detsembri seisuga. 2014. aastani märgiti liitseadmed mitmekordselt, vastavalt seadme funktsioonidele. Alates 2015. aastast kogutakse andmeid uue metoodika järgi – liitseadmed arvestatakse kokku ühekordselt, mis tuleneb EUROSTAT-i juhistest:

Seega ei ole 2015. aasta andmed võrreldavad eelnevate aastatega. Liitseadmed on Eestis kasutusel alates 2007. aastast.

Alates 2016. aastast on andmekoosseis täienenud viie aparaadi võrra: hemodialüüsi-, narkoosi- ja hingamisaparaat, barokamber ning footonemissioontomograaf. Footonemissioontomograaf on gammakaamera üks eriliik, alates 2016. a on see näidatud gammakaamerast eraldi.

KLASSIFIKAATORID

Haiglate liigitus

Pakutavate tervishoiuteenuste alusel eristatakse seitset liiki haiglaid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja õendushaigla. Nõuded haigla liikidele on reguleeritud sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määrusega nr 103 „Haigla liikide nõuded“.

Tervishoiuteenuse osutajate liigitus

Osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuteenuse osutajad järgnevalt:

Nimetatud teenuseosutajad on liigitatud alanevas tähtsuse järjekorras ehk kui üks teenuseosutaja pakub mitut tervishoiuteenust, siis klassifitseeritakse ta loetelus eespool toodud vastavat teenust pakkuva asutusena.

VÄLJAANDED

Eigo N, Liivlaid H. Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

KONTAKT

Jane Idavain

tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

E-post: jane.idavain[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 3.03.2023