Tervishoiuteenuse osutajad

MÕISTED

Haigla liik — pakutavate tervishoiuteenuste alusel eristatakse seitset liiki haiglaid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja õendushaigla. Liik „kohalik haigla“ lisandus 2003. aastal (vt klassifikaatorid ja loendid).

Iseseisev tervishoiuasutus — tervishoiuteenuse osutaja, kelle puhul ei ole tegemist teise teenuseosutaja allasutusega, filiaaliga.

Maakond — tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoht. Jaotatakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) alusel (vt klassifikaatorid ja loendid). Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel.

Omaniku liik — näitab asutuse kuulumist kas avalikule sektorile (riigi ja/või kohaliku omavalitsuse kapitaliosalus asutuses on 50% või suurem) või erasektorile (Eesti eraõigusliku isiku ja/või välismaa eraõigusliku isiku kapitaliosalus asutuses on 50% või suurem) (vt klassifikaatorid ja loendid).

Teise asutuse allüksus — hambaravikliiniku filiaal või muu tervishoiuasutuse juures tegutsev hambaraviosakond.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus — juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti (kuni 01.01.2010 Tervishoiuamet) väljastatud tegevusluba, välja arvatud nimistuga töötaval perearstiabiasutusel.

Tervishoiuteenuse osutaja liik — osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuasutused järgnevalt: haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, hambaraviasutus, kiirabiasutus, taastusraviasutus, diagnostikaasutus, õendusabiasutus ja muu asutus (vt klassifikaatorid ja loendid).

Õiguslik vorm — isikute, asutuste ja organisatsioonide ning muude õigussubjektide Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud eksisteerimisvorm. Eristatakse füüsilisest isikust ettevõtjat (FIE), osaühingut, aktsiaseltsi, sihtasutust ja muid (täisühing, usaldusühing, tulundusühistu, välismaa äriühingu filiaal, mittetulundusühing, riiklik üksus, kohaliku omavalitsuse üksus) õiguslikke vorme (vt klassifikaatorid ja loendid).

METOODIKA

Tervishoiuteenuse osutajate andmete kogumise eesmärk on ülevaate andmine tervishoiuteenuseid pakkuvatest asutustest.

Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt ja nimistuga töötavatelt perearstidelt vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele.

Asutuse üldandmed esitavad tervishoiuteenuse osutajad internetipõhise andmeedastuskeskkonna A-veeb kaudu Tervise Arengu Instituudile (TAI) aruandevormiga „Tervishoiuteenuse osutajate üldandmed“. TAI võrdleb esitatud andmeid Äriregistri, Terviseameti, Statistikaameti ja Eesti Haigekassa andmetega.

Andmed tervishoiuteenust osutavate asutuste kohta avaldatakse tegevuskoha maakonna, õigusliku vormi ja omaniku liigi järgi 31. detsembri seisuga.

Hambaraviasutuste ja -võimaluste kohta esitatud andmed kogutakse aastaaruandega "Hambaarsti aruanne" ning selle koostavad ja esitavad kõik tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavad hambaraviteenuse osutajad.

Iseseisvate kiirabiasutuste ja kiirabiosakondade olemasolu teise asutuse allüksusena, kiirabibrigaadide ja -autode statistika kogutakse Terviseameti poolt kõikidelt kiirabiteenuse osutajatelt (kiirabiautode andmed on kogutud kuni 2021. aastani).

KLASSIFIKAATORID JA LOENDID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Haiglate liigitus

Pakutavate tervishoiuteenuste alusel eristatakse seitset liiki haiglaid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja õendushaigla. Nõuded eriarstiabi osutavatele haigla liikidele on reguleeritud sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määrusega nr 103 „Haigla liikide nõuded“.

Nõuded õendushaiglatele on reguleeritud sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määrusega nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“. Alates 2014. aastast ei kasutata enam mõistet „hooldushaigla“. Selle asemel on õendushaigla.

Omanike liigitus

Klassifikaatorit kasutatakse tervishoiuteenuse osutajate liigitamisel riigi- või erasektori omandusse. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Õiguslike vormide liigitus

Klassifikaatorit kasutatakse tervishoiuteenuse osutajate jaotamisel õigusliku vormi alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Tervishoiuteenuse osutajate liigitus

Osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuasutused järgnevalt:

Nimetatud teenuseosutajad on liigitatud alanevas tähtsuse järjekorras ehk kui üks asutus pakub mitut tervishoiuteenust, siis klassifitseeritakse ta loetelus eespool toodud vastavat teenust pakkuva asutusena.

VÄLJAANDED

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Ingliskeelne raport pdf-failina

Inno M. Tervishoiuasutused 2007–2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Analüüs pdf-failina

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Ingliskeelne raport pdf-failina

KONTAKT

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonnast:

Tabelid TTO10–TTO11, TTO60

Marika Inno

Kontakt: tel +372 659 3816, Marika.Inno[ät]tai.ee

Tabelid TTO15–TTO201

Katrin Tomson

Kontakt: tel +372 659 3820, Katrin.Tomson[ät]tai.ee

Tabel TTO40

Gettrin Kivisild

Kontakt: tel +372 659 3822, Gettrin.Kivisild[ät]tai.ee

 

Tabel TTO30

Terviseameti tervishoiuteenuste osakond

Kontakt: Kalev.Pahla[ät]terviseamet.ee

 

Uuendatud: 11.05.2023