Diagnostika ja ravimenetlused

MÕISTED

Elussünd — elutunnustega (hingamine, südamelöögid, nabaväädi pulsatsioon ja/või tahtele alluvate lihaste ilmsed liigutused) lapse sünd sõltumata raseduse kestusest.

Embrüo — Embrüo on varajases arenemisjärgus olev loode, alates munaraku viljastumisest. Kui ei ole sätestatud teisiti, mõeldakse embrüo all inimembrüot.

Kehaväline viljastamine (IVF) — Kehavälise viljastamise (IVF) üks protseduur sisaldab järgmisi tegevusi:

Kunstlik viljastamine — Kunstlik viljastamine kujutab endast naise rasestamise eesmärgil sooritatavaid toiminguid, mille käigus kantakse naisele üle mehe seemnerakud või kehaväliselt loodud embrüo.

Maakond — tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoha maakond. Jaotatakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) alusel (vt klassifikaatorid). Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel.

Tervishoiuteenus — tervishoiutöötaja (arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda) tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, ära hoida tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus — juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajatel peab olema Terviseameti väljastatud tegevusluba, välja arvatud perearstiabiasutustel.

Tervishoiuteenuse osutaja liik — osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuasutused järgnevalt: haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, hambaraviasutus, kiirabiasutus, taastusraviasutus, diagnostikaasutus, õendusabiasutus ja muu asutus (vt klassifikaatorid).

Tervishoiuteenused jaotatakse osutamise viisi järgi kolmeks: ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi, päevaravi ja statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi.

Võõras patsient — patsiendi raviarst ei ole uuringut teostava asutuse töötaja.

Vanuserühm – tervishoiustatistikas on laps 0–14-aastane isik ja täiskasvanu 15-aastane ja vanem isik.

METOODIKA

Diagnostika ja ravimenetluste statistika kogumise ja tootmise eesmärk on anda ülevaade teenuseosutajate poolt tehtava töö mahust vastavalt teenuseosutaja liigile ja teenuse osutamise viisile.

Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt ja nimistuga töötavatelt perearstidelt vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele.

Diagnostika ja ravimenetluste statistika koostamise aluseks on tervishoiustatistika aastaaruande „Tervishoiuasutus“ järgmised tabelid:

NB! Nukleaarmeditsiini uuringute, röntgenuuringute, kompuutertomograafia ja magnetuuringute ning menetlusradioloogias on alates 2015. aastast kajastatud patsientide statistika. "Patsiendi" all peetakse silmas uuritud isikute tervishoiuteenuse ostutaja juures kabinetis käimist. Nt kui üks isik külastab röngenkabinetti ühel päeval ühe korra ja talle tehakse ühe külastuse käigus mitu röntgenuuringut, siis patsient läheb kirja ühena, kuid uuringuid arvestatakse mitu. Samas kui üks isik külastab ühe päeva jooksul röntgenkabinetti nt kaks korda, siis arvestatakse teda kahe patsiendina.

Aruandekohuslased on kõik ise vastavaid uuringuid ja menetlusi teostavad juriidilised isikud (laboriuuringute statistikas kõik asutused, kes teevad või ostavad analüüse), välja arvatud verekeskus, kiirabi ja hambaraviasutused. Nende teostatud uuringud ja menetlused on esitatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis vastavalt teemade "Tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused" -> "Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid" (hambaravi kohta), "Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond" (kiirabi kohta) ning "Tervishoiuressursid ja nende kasutamine" -> "Verekomponentide tootmine ja kasutamine" (verekeskuse kohta) all.

Morfoloogiliste uuringute statistika aluseks on aastaaruande „Haigla“ morfoloogiliste uuringute tabel.

Perioodil 2011–2013 kogus kunstliku viljastamise andmeid tervishoiuteenuse osutajatelt Tervise Arengu Instituut. Järgnevate aastate kunstliku viljastamise statistika aluseks on Ravimiameti kogutud andmed.

KLASSIFIKAATORID

Eesti Haigekassa (EHK) tervishoiuteenuste loetelu

Kasutatakse laborianalüüside liigitamiseks. Klassifikaatoriga saab tutvuda Riigi Teataja veebilehel.

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Haiglate liigitus

Pakutavate tervishoiuteenuste alusel eristatakse seitset liiki haiglaid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja õendushaigla. Nõuded haigla liikidele on reguleeritud sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määrusega nr 103 „Haigla liikide nõuded“.

Nõuded õendushaiglatele on reguleeritud sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määrusega nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“. Alates 2014. aastast ei kasutata enam mõistet „hooldushaigla“. Selle asemel on õendushaigla.

NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon, versioon 1.6 (NCSP)

Klassifikaatorit kasutatakse endoskoopiliste uuringute kodeerimiseks ja esitamiseks. Klassifikaatoriga saab tutvuda Sotsiaalministeeriumi veebilehel või Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse klassifikaatorite loendis.

Tervishoiuteenuse osutajate liigitus

Osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuasutused järgnevalt:

Nimetatud teenuseosutajad on liigitatud alanevas tähtsuse järjekorras ehk kui üks asutus pakub mitut tervishoiuteenust, siis klassifitseeritakse ta loetelus eespool toodud vastavat teenust pakkuva asutusena.

KONTAKT

Marika Inno

Tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 6593 816

E-post: Marika.Inno[ät]tai.ee

 


Kunstliku viljastamise andmete kontakt:

Kai Maasoo

tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 657 3821

E-post: Kai.Maasoo[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 22.10.2019