Nakkushaigused ja immuniseerimine

MÕISTED

Haigestumuskordaja – väljendab haigusjuhtude arvu rahvaarvu suhtes mingil ajavahemikul, 100 000 inimese kohta.

Maakond ning Tallinn ja Narva – 1) nakkushaigustesse haigestumise andmed on jaotatud inimese elukoha järgi diagnoosimise hetkel, 2) immuniseerimise andmed on jaotatud tervishoiuteenuse osutaja asukoha järgi, kus laps vaktsineeriti.

Nakkushaige – inimene, kellel on arstiteaduses tunnustatud meetoditega diagnoositud nakkushaigus.

Nakkushaigus – haigus või haigustunnusteta kandlusseisund, mis on põhjustatud nakkustekitaja sattumisest organismi ja mis levib või mille puhul on alust oletada levikut inimeselt inimesele või loomalt inimesele otseselt või kaudselt. Nakkushaiguste terminoloogia ja haiguste kirjeldused leiate Terviseameti veebilehelt.

RHK-10 – rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, kümnes väljaanne.

Seire – tervisealaste andmete, sealhulgas nakkushaiguste epidemioloogiliste uuringute ja nakatumise riskitegurite andmete süstemaatiline kogumine, analüüsimine, tõlgendamine ja levitamine nakkushaiguste leviku ennetamise ning tõrje eesmärgil.

Vaktsineerimine jaguneb põhi- ja korduvvaktsineerimiseks:

Vanus – arvutamisel on aluseks võetud sünnikuupäev, tegemist on vanusega nakkushaigusesse haigestumise hetkel. Jaotus vanuserühmade kaupa vastab WHO soovitustele.

METOODIKA

Nakkushaiguste registri andmete kogumine toimub riikliku nakkushaiguste seiresüsteemi raames. Andmete kogumise alusdokumendiks on "Teatis nakkushaige kohta", mis täidetakse iga diagnoositud registreerimisele kuuluva nakkushaiguse kohta. Andmete esitajad Nakkushaiguste Registrile on kõik Eesti Vabariigi tervishoiuteenuse osutajad.

Nakkushaiguste register (Estonian Communicable Diseases Registry) toimib Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud põhimääruse alusel.

Nakkushaiguste loetelu, mille suhtes esitatakse "Teatis nakkushaige kohta", ning teatise andmete koosseis määratakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

Peamiselt seksuaalsel teel levivad haigused 1998–2007 on eraldi tabelis (NH04) seetõttu, et kuni 2007. aastani kogus neid andmeid Tervise Arengu Instituut aruandega "Naha- ja suguhaigused". Terviseamet (siis Tervisekaitseinspektsioon) hakkas seksuaalsel teel levivate haiguste andmeid koguma alates aastast 2005.

Andmed immuniseerimise kohta

Immuniseerimist teostanud tervishoiuteenuse osutajad esitavad aruanded „Nakkushaiguste immunoprofülaktika“ ja „Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega“ Terviseametile. Aruanne „Nakkushaiguste immunoprofülaktika“ esitatakse üks kord kvartalis, kvartali esimese kuu 5. kuupäevaks. Aruanne „Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega“ esitatakse üks kord aastas 10. jaanuariks.

KLASSIFIKAATORID

Rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, versioon 10 (RHK-10)

Klassifikaatorit kasutatakse diagnooside kodeerimiseks ja haigestumusandmete esitamisel diagnooside järgi. Klassifikaatoriga saab tutvuda Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse klassifikaatorite loendis.

VÄLJAANDED

Tervise Arengu Instituut, Terviseamet (2019). HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis, 2010–2018. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Rüütel K, Lemsalu L. (2018). HIV-diagnoositud inimeste arv ja raviga kaasatus Eestis aastatel 2000–2017. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Rüütel K. (2018). HIV-testimine 2016–2017. Eesti Haigekassa andmete analüüs. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Rüütel K, Kaur E, Epðtein J. (2018). HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis, 2000–2017. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Tervise Arengu Instituut, Terviseamet (2017). HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis, 2000–2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Lemsalu L. (2016). HIV nõustamise ja testimise teenuse kasutamine 2015. aastal. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Rüütel K, Tomera I, Kallavus K. (2016). Anonüümse HIV-nõustamise ja -testimise teenuse ülevaade aastatel 2005–2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

Tervise Arengu Instituut, Terviseamet (2016). HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis, 2000–2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport kättesaadav pdf-failina siit

Terviseamet (2016). Nakkushaiguste esinemine Eestis (statistikaandmed) 16. osa. .pdf

Terviseamet (2012). Nakkushaiguste esinemine Eestis (statistikaandmed) 15. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (2008). Nakkushaiguste esinemine Eestis (statistikaandmed) 14. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (2005). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 13. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (2002). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 12. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (2001). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 11. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (2001). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 10. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (2000). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 9. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (2000). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 8. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (2000). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 7. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (1999). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 6. osa. .pdf

Tervisekaitseinspektsioon (1999). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 5. osa. .pdf

Tervisekaitseamet (1998). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 4. osa. .pdf

Tervisekaitseamet (1996). Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed) 3. osa. .pdf

VIITED

Täpsema nakkushaiguste statistika, analüüsid ja info Terviseameti väljaannete kohta leiate Terviseameti veebilehelt.

Nakkushaiguste registri põhimäärus

Vabariigi Valitsuse määrus "Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis"

Sotsiaalministri määrus „Immuniseerimise korraldamise nõuded“

Immuniseerimiskava 1.01.2012–30.06.2014

Immuniseerimiskava kehtiv 1.07.2014–31.12.2017

Immuniseerimiskava kehtiv 1.01.2018–27.05.2018

Immuniseerimiskava kehtiv 28.05.2018–31.12.2018

Immuniseerimiskava kehtiv 1.01.2019–31.08.2019

Immuniseerimiskava alates 1.09.2019

KONTAKT

Jevgenia Epštein

Terviseamet, Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond

Tel: +372 694 523

E-post: Jevgenia.Epstein[ät]terviseamet.ee

 

Uuendatud: 5.09.2019