Oodatav eluiga ja tervena elada jäänud aastad

MÕISTED

Elada jäänud aastate arv – mingis vanuses keskmiselt elada jäävate aastate arv, kui suremus ei muutu. 0 aasta vanuses – oodatav eluiga sünnimomendil (vt ka mõiste “Elutabel”).

Elutabel – arvuline mudel (vanusest sõltuvate funktsioonide arvväärtuste tabel), mis omavahel seotud näitajate kaudu mõõdab suremuse taset mingil ajavahemikul.

Linnaline asula – linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad, alevid ja alev-vallad.

Linnaline ja väikelinnaline asustuspiirkond – asulad, kus suurem osa elanikest elavad piirkondades, kus rahvastiku tihetus on suurem, kui 200 inimest km2-l ja rahvaarv sellise tihedusega klastris on suurem, kui 5000 inimest.

Maa-asula – maa-asulate hulka on arvestatud alevikud ja külad.

Maaline asustuspiirkond – asulad, kus rahvastiku tihedus on väiksem, kui 200 inimest km2 või kui tihedama asustusega piirkondade rahvaarv jäi alla 5000 elaniku.

Oodatav eluiga sünnimomendil – keskmine eluiga, kui suremus ei muutu.

Rahvus – andmed tuginevad isiku enesemääratlemisele. Lapse rahvuse määramise alus on ema rahvus.

Tervena elada jäänud aastad – keskmine aastate arv, mida inimene tõenäoliselt elab igapäevategevuste piiranguteta, kui suremus ja rahvastiku tervise näitajad jääks samaks.

Vanus – eluaastate arv täisaastates vaadeldud ajahetkel, s.t vanus viimasel sünnipäeval.

Vaata ka Statistikaameti rahvastikusündmuste metaandmeid ja terviseseisundi metaandmeid.

METOODIKA

Tervena elada jäänud aastate arvutamiseks kasutatakse Statistikaametis rahvusvaheliselt soovitatud Sullivani meetodit. Sisendandmed selle meetodi puhul on aastakeskmised rahvaarvud viie aasta kaupa soo-vanuserühmades, surmade arvud ja hea tervisega inimeste osatähtsus samades vanuserühmades. Hea tervis on defineeritud kui igapäevategevuste piirangute puudumine ja need andmed võetakse Eesti sotsiaaluuringust.

VÄLJAANDED

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Ingliskeelne raport kättesaadav pdf-failina siit

EHLEIS. Health Expectancy in Estonia (11. väljaanne). European Health and Life Expectancy Information System. EHLEIS; 2018. Ingliskeelne raport kättesaadav pdf-failina siit

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Ingliskeelne raport kättesaadav pdf-failina siit

EHLEIS. Tervena elatud aastad Eestis (9. väljaanne). European Health and Life Expectancy Information System. EHLEIS; 2015. Raport kättesaadav pdf-failina siit

ning tervena elatud aastate kohta varasemaid EHLEIS projekti raporteid saab vaadata veel Tervise Arengu Instituudi väljaannete lehelt

Aru J, Rahno J, Rannala H. Tervena elada jäänud aastad ja nende arvutamine. Kvartalikiri 1/2012. Tallinn: Statistikaamet; 2012. lk 45–55.

VIITED

Statistikaameti Statistikablogi. Mida räägib statistika elust ja surmast (9.09.2016).

Eurostati andmebaas

KONTAKT

Tervena elada jäänud aastate andmete kontakt

Tatjana Portnova

Statistikaamet, rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Tel: +372 625 8485

E-post: tatjana.portnova@stat.ee

 

Oodatava eluea andmete kontakt

Terje Trasberg

Statistikaamet, rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Tel: +372 625 9353

E-post: terje.trasberg@stat.ee

 

Uuendatud: 22.04.2024